SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Nota 31.12.2020 31.12.2019
dane przekształcone
01.01.2019
dane przekształcone*
AKTYWA 376 966 347 897 325 100
Kasa, środki w Banku Centralnym 27 7 474 14 677 22 925
Należności od banków 28 2 557 4 092 7 661
Pochodne instrumenty zabezpieczające 29 958 645 658
Pozostałe instrumenty pochodne 30 5 501 2 795 1 907
Papiery wartościowe 31 123 682 80 573 64 114
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 32 1 081 51
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 222 603 230 206 214 861
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 34 798 858 672
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 35.1 1 168 1 300 554
Rzeczowe aktywa trwałe 35.2 3 161 3 142 3 225
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 36 126 12 16
Wartości niematerialne 35.3 3 281 3 178 3 195
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 37 291 377 344
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 19 5 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 2 543 2 243 2 135
Inne aktywa 38 2 804 2 713 2 778

Nota 31.12.2020 31.12.2019
dane przekształcone
01.01.2019
dane przekształcone*
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 376 966 347 897 325 100
Zobowiązania 337 055 306 319 286 110
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 39 7
Zobowiązania wobec banków 39 2 626 2 135 1 751
Pochodne instrumenty zabezpieczające 29 378 589 471
Pozostałe instrumenty pochodne 30 6 104 2 924 2 655
Zobowiązania wobec klientów 40 282 356 256 170 238 723
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 34 1 740 1 777 1 397
Otrzymane kredyty i pożyczki 41 2 267 2 779 4 343
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 41 32 098 31 148 28 627
Zobowiązania podporządkowane 41 2 716 2 730 2 731
Pozostałe zobowiązania 42 4 703 4 692 4 436
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 193 324 371
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 372 370 52
Rezerwy 43 1 502 681 546
KAPITAŁ WŁASNY 39 911 41 578 38 990
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 1 250
Pozostałe kapitały 35 089 34 205 34 505
Niepodzielony wynik finansowy 6 142 2 101 (496)
Wynik roku bieżącego (2 557) 4 031 3 741
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 924 41 587 39 000
Udziały niekontrolujące (13) (9) (10)
* Z uwzględnieniem wdrożenia MSSF 16.

Wyniki wyszukiwania: