SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

ZA OKRES ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2020 roku
Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartość na początek okresu 1 250 29 429 1 070 3 237 469 34 205 2 101 4 031 41 587 (9) 41 578
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 4 031 (4 031)
Dochody całkowite 894 894 (2 557) (1 663) (4) (1 667)
Pokrycie straty z lat ubiegłych1 (111) (111) 111
Transfer zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały rezerwowe 90 11 101 (101)
Wartość na koniec okresu 1 250 29 519 1 070 3 137 1 363 35 089 6 142 (2 557) 39 924 (13) 39 911
1) Pozycja obejmuje między innymi pokrycie z pozostałych kapitałów rezerwowych straty z lat ubiegłych Banku w wysokości 111 milionów PLN powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 16.

OKRES ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2019 roku
Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartość na początek okresu 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (385) 3 741 39 111 (10) 39 101
Zmiany zasad rachunkowości (111) (111) (111)
Wartość na początek okresu po zmianach zasad 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (496) 3 741 39 000 (10) 38 990
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 3 741 (3 741)
Dywidenda (1 663) (1 663) (1 663)
Dochody całkowite 219 219 4 031 4 250 1 4 251
Pokrycie straty z lat ubiegłych1 (606) (606) 606
Transfer zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały rezerwowe 75 12 87 (87)
Wartość na koniec okresu 1 250 29 429 1 070 3 237 469 34 205 2 101 4 031 41 587 (9) 41 578
1) Pozycja obejmuje między innymi pokrycie z pozostałych kapitałów rezerwowych straty z lat ubiegłych Banku w wysokości 535 milionów PLN powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 9.

ROK ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2020 roku
Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięć
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
Wartość na początek okresu (12) 457 232 (16) (192) 469
Dochody całkowite 8 836 123 (5) (68) 894
Wartość na koniec okresu (4) 1 293 355 (21) (260) 1 363

 ROK ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2019 roku
Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięć
Wartość  godziwa
aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
Wartość na początek okresu (12) 493 22 (11) (242) 250
Dochody całkowite (36) 210 (5) 50 219
Wartość na koniec okresu (12) 457 232 (16) (192) 469

Wyniki wyszukiwania: