34. Należności i zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej są to należności z tytułu reasekuracji i udział reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych dotychczas prezentowane w pozycji „Inne aktywa”.

Należności z tytułu reasekuracji obejmują należności od reasekuratorów, brokerów reasekuracyjnych wynikające z zawartych umów reasekuracji biernej. Należności z tytułu reasekuracji są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczany jest w oparciu o stan rezerw brutto oraz warunki określone w umowach reasekuracyjnych. Tym samym, podobnie jak w przypadku rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, większość udziału reasekuratora w rezerwach jest wyznaczana w oparciu o metody indywidualne. W przypadku udziału reasekuratora wyznaczanego na poziomie danych zagregowanych, stosowana jest granulacja obliczeń umożliwiająca właściwe uwzględnienie parametrów umowy reasekuracyjnej, np. zdefiniowanie umowy reasekuracyjnej na poziomie roku szkodowego lub roku polisowego. Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczany jest w sposób adekwatny i ostrożny.

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej obejmują rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia, tj.: z tytułu składek, na ryzyka niewygasłe, na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, na premie i rabaty dla ubezpieczonych, ubezpieczeń na życie oraz inne, a także począwszy od roku 2020 – odroczone prowizje reasekuracyjne oraz zobowiązania z tytułu reasekuracji dotychczas prezentowane w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe tworzy się na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia. Rezerwy obejmują zarówno zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale nie zostały jeszcze rozliczone, jak również zdarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. W większości przypadków rezerwy tworzone są metodą indywidualną na poziomie poszczególnych polis lub szkód, a wyjątek stanowi m.in. rezerwa IBNR, która wyznaczana jest na poziomie homogenicznych grup ryzyka. Wszystkie rezerwy obliczane są przy zastosowaniu klasycznych metod aktuarialnych. Rezerwy uwzględniają nie tylko oczekiwane wypłaty odszkodowań i świadczeń oraz kosztów, ale także wszelkie inne przepływy pieniężne wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, np. premie i rabaty. Rezerwy tworzone są w sposób adekwatny i ostrożny w taki sposób, aby zawierały pewien margines ryzyka.

Prowizje reasekuracyjne w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze są rozliczane w czasie na zasadach obowiązujących przy tworzeniu rezerwy składek na udziale reasekuratora.

Zobowiązania z tytułu reasekuracji obejmują zobowiązania bieżące wobec reasekuratorów wynikających z rozliczeń dokonywanych na podstawie umów reasekuracji biernej. Zobowiązania z tytułu reasekuracji ujmowane są w wartości nominalnej i wyceniane wg kwoty wymaganej na dzień bilansowy.

Informacje finansowe

Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 31.12.2020 31.12.2019
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych 752 799
Należności z tytułu reasekuracji 46 59

Razem

798 858

 

Na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku wszystkie należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej znajdowały się w Fazie 1.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2020 2019
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 858 672

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

186

Spłaty

(60)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 798 858

 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 31.12.2020 31.12.2019
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 1 051  1 025
Odroczone prowizje reasekuracyjne 641  688
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 48  64
Razem 1 740  1 777

Wyniki wyszukiwania: