35.1. Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY

2020

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt
informatyczny
Inne,
w tym środki
transportu
Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 19  8   1 652 1 679

 Nabycie

462 462

 Likwidacja i sprzedaż

(7) (577) (584)

 Inne

(6)  1  8 3
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 2 1 545 1 560
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (2) (6) (364) (372)

 Amortyzacja okresu

(192) (192)

 Likwidacja i sprzedaż

6 169 175

 Inne

(1) (1) (2)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (2) (1) (388) (391)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (2) (5) (7)

 Utworzenie w okresie

(1) (1)

 Rozwiązania w okresie

5 5

 Inne

2 2
 Odpisy aktualizujące na koniec okresu (1) (1)

Wartość bilansowa netto na początek okresu

15  2   1 283 1 300

Wartość bilansowa netto na koniec okresu

10 1 1 157 1 168

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY

2019

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt
informatyczny
Inne,
w tym środki
transportu
Ogółem
 Wartość bilansowa brutto na początek okresu 27 9 657 693

Objęcie kontrolą jednostki zależnej

1 019 1 019

 Inne

(8) (1) (24) (33)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 19  8   1 652 1 679
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (2) (5) (126) (133)

Amortyzacja okresu

(2) (125) (127)

Objęcie kontrolą jednostki zależnej

(258) (258)

Inne

146 146
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (2) (7) (363) (372)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (2) (4) (6)

 Inne

(1) (1)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (2) (5) (7)

Wartość bilansowa netto na początek okresu

23 4 527 554

Wartość bilansowa netto na koniec okresu

15 2 1 283 1 300

Wyniki wyszukiwania: