Otoczenie regulacyjno-prawne

Na sytuację finansową i organizacyjną Grupy PKO Banku Polskiego oraz innych podmiotów sektora finansowego istotnie wpłynęły nowe rozwiązania prawne i regulacyjne, które weszły w życie w 2020 roku:
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Rozwiązanie Wpływ
Wpływ COVID-19 na otoczenie regulacyjne, Tarcze antykryzysowe i inne działania wspierające
Rozporządzenie Ministra Zdrowia:
  • z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020, poz. 433),
Ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym ograniczenia dla klientów i kontrahentów banku oraz innych spółek grupy
  • z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 z późn. zm.).
Pakiet ustaw dotyczący tzw. Tarczy antykryzysowej, w tym:
  • ustawy z 31 marca 2020 roku, z 17 września 2020 roku oraz z 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568, 1639, 2255),
Spadek wyniku odsetkowego („wakacje kredytowe”)
  • ustawa z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695),
Wzrost wolumenów depozytowych firm
  • ustawa z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875),
  • ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1086).
Spadek ryzyka kredytowego przedsiębiorców
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 2002). Zmniejszenie lub zmiana obciążeń podatkowych oraz zasad realizacji obowiązków podatkowych
Komunikat KNF z 20 marca 2020 roku w sprawie powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK (realizacja jednego z elementów Tarczy Antykryzysowej). Wzrost zabezpieczeń ryzyka kredytowego
Pakiet szybkich zmian przyjęty przez Komisję Europejską 28 kwietnia 2020 roku (a przez Parlament Europejski 18 czerwca 2020 roku) do Rozporządzenia CRR (tzw. CRR quick fix) w celu ułatwienia kredytowania przez banki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i tym samym zmniejszenie znaczącego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę. Wzrost współczynnika wypłacalności
Ryzyko
#PIN – Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego ogłoszony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych w sprawie finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, przesunięcie terminów sprawozdawczych, zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej udzielanej klientom na podstawie zawartych umów ubezpieczenia
Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, w którym informuje m. in. o wprowadzeniu operacji zasilających banki w płynność, zakupie obligacji skarbowych na rynku wtórnym, wprowadzeniu kredytu wekslowego dla banków. Wzrost płynności banku
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 18 marca 2020 roku uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz. U. z 2020, poz. 473). Spadek minimalnego współczynnika wypłacalności
Decyzje KNF, w których KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, aby zabezpieczyć ryzyko wynikające z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Komisja zaleciła utrzymanie funduszy w wysokości 0,27 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (dotychczas 0,40 p.p.) na poziomie jednostkowym oraz w wysokości 0,24 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (dotychczas 0,36 p.p.) na poziomie grupy kapitałowej. Obniżenie wymogów kapitałowych banku
Stopy procentowe
Decyzje RPP z 17 marca 2020 roku, 8 kwietnia 2020 roku i 28 maja 2020 roku o obniżeniu stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 p.p., tj. do poziomu 0,10%. Spadek wyniku odsetkowego
Rada obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także oprocentowanie środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej NBP.
Obciążenia na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z lutego 2020 roku (15/2020 i 17/2020), które zmieniły obciążenia sektora bankowego na rzecz systemu gwarantowania depozytów bankowych i przymusowej restrukturyzacji. Wzrost kosztów działania, spadek zysku, niższa rentowność
Komunikat BFG z 26 marca 2020 roku dotyczący działań w zakresie MREL, podjętych w odpowiedzi na wydarzenia związane z pandemią COVID-19 (tj. o planowanym zaktualizowaniu wysokości MREL dla banków, ustanowieniu pierwszego wiążącego śródokresowego celu MREL na 1 stycznia 2022 roku i zastosowaniu wydłużonego, docelowego terminu na spełnienie wymogu MREL – wydłużenie o rok do 1 stycznia 2024 roku). Zmiana wymogów regulacyjnych dotyczących MREL

Wyniki wyszukiwania: