SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota 2020 2019
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) (2 561) 4 032
 Inne  dochody całkowite 894 219
 Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 899 224
     Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 123 210
    Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 29 174 259
    Podatek odroczony 26,29 (51) (49)
     Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto 836 (36)
Aktualizacja wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, brutto 1 233 115
Zyski/straty przeniesione do rachunku zysków i strat (z tytułu zbycia) (203) (158)
Podatek odroczony 26 (194) 7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (68) 50
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 8
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (5) (5)
     Zyski i straty aktuarialne, netto (5) (5)
    Zyski i straty aktuarialne, brutto (6) (7)
    Podatek odroczony 26 1 2
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: (1 667) 4 251
    akcjonariuszy jednostki dominującej (1 663) 4 250
    udziałowców niesprawujących kontroli (4) 1

Wyniki wyszukiwania: