28. Należności od banków

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”. W przypadku należności, dla których nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, należność wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Informacje finansowe

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 557 4 093

Lokaty w bankach

1 311 2 995

Rachunki bieżące

887 997

Udzielone kredyty i pożyczki

358 99

Środki pieniężne w drodze

1 2
Wartość brutto 2 557 4 093

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(1)
Wartość netto 2 557 4 092

Na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku wszystkie należności od banków znajdowały się w Fazie 1.

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2020 2019
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu 4 093 7 662

Udzielone lub nabyte instrumenty finansowe

3 211 2 372

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

2 40

Spłaty

(4 911) (6 177)

Zaprzestania ujmowania instrumentów, w tym sprzedaże

(8)

Inne zmiany

162 204
Wartość na koniec okresu 2 557 4 093

 

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE 2020 2019
Wartość na początek okresu (1) (1)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(1)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

2
Wartość na koniec okresu (1)

 

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI 31.12.2020 31.12.2019
do 1 miesiąca 2 554 3 988
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 78
od 3 miesięcy do 1 roku 1
od 1 roku do 5 lat 2 26
Razem 2 557 4 092

Wyniki wyszukiwania: