Czynniki ryzyka

Na działalność Grupy PKO Banku Polskiego w 2021 roku istotny wpływ mogą mieć zewnętrzne uwarunkowania gospodarcze w Polsce i na świecie oraz nowe rozwiązania regulacyjne i podatkowe.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Najważniejsze czynniki ryzyka zidentyfikowane w tych obszarach dotyczą:

 • ryzyko kolejnej fali zakażeń koronawirusem spowodowanej bardziej zakaźną mutacją wirusa – skutki gospodarcze powinny być jednak mniejsze niż wiosną (efekt dostosowań w gospodarce i szczepień),
 • proces wychodzenia globalnej gospodarki z głębokiej recesji spowodowanej przez pandemię, w tym krajów które są głównymi rynkami eksportowymi dla przedsiębiorstw w Polsce,
 • dalsze ożywienie globalnej wymiany towarowej związanej z odbudową gospodarczą w Chinach oraz wysoką aktywnością inwestycyjną na świecie (m.in. inwestycje ekologiczne, pokłosie fiskalnych programów pomocowych),
 • kontynuacja w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie programu szczepień przeciwko COVID-19, który w perspektywie drugiej połowy roku daje nadzieję na powrót do aktywności gospodarczej bez kolejnych lockdownów,
 • pozytywne skutki złagodzenia w 2020 roku polityki pieniężnej najważniejszych banków centralnych, głównie niestandardowymi narzędziami poprzez programy zakupu aktywów oraz programy wsparcia akcji kredytowej dla sektora niefinansowego; pod koniec roku możliwe przygotowania do stopniowej normalizacji polityki pieniężnej,
 • pozytywne skutki ratunkowych działań fiskalnych poszczególnych rządów oraz Komisji Europejskiej, nakierowanych na utrzymanie zatrudnienia, ochronę płynności firm oraz stymulowanie popytu, stopniowe wygasanie działań krajowych,
 • ryzyko fali niewypłacalności państw,
 • sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie.
 • szybkie odradzanie się aktywności gospodarczej po obserwowanym w 2020 roku gwałtownym spadku wywołanym przez pandemię, wspierane przez naturę impulsu fiskalnego oraz spadek wymuszonych przez pandemię oszczędności,
 • skutki hibernacji rynku pracy w 2020 roku i ewentualne pogorszenie sytuacji po wygaśnięciu mechanizmów z Tarczy Finansowej PFR,
 • proces dostosowania gospodarki do rzeczywistości post-pandemicznej – restrukturyzacja zatrudnienia i działalności w branżach najbardziej dotkniętych przez przewlekłe negatywne skutki pandemii. Dzięki ożywieniu popytu na poziomie makro, proces ten powinien mieć charakter „kreatywnej destrukcji”, ale przejściowo może wywoływać zaburzenia na lokalnych rynkach pracy,
 • prawdopodobna stabilizacja stóp procentowych NBP na rekordowo niskim poziomie, możliwa dalsza aktywność NBP na rynku walutowym w celu ograniczania aprecjacji kursu złotego,
 • po spadku na początku 2021 roku prawdopodobny jest wzrost inflacji, która przeciętnie w całym roku ponownie przekroczy 3%,
 • odbudowa obrotów handlowych i wymiany walutowej po kryzysowym spadku, przy prawdopodobnie dużo niższych obrotach związanych z turystyką międzynarodową i podróżami (w pierwszej połowie roku) oraz przy wyraźnym ożywieniu eksportu towarów,
 • utrzymywanie się wysokiej niepewności (m.in. w kwestii dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na gospodarkę), które prowadzi do awersji do ryzyka oraz podwyższonej zmienności (rynkowej i w trendach ekonomicznych),
 • prawdopodobne stopniowe ożywienie aktywności inwestycyjnej związane m.in. z napływem środków z programu odbudowy Unii Europejskiej i inwestycjami ekologicznymi,
 • utrzymanie się osłabionego popytu na kredyty, czemu towarzyszy podwyższony wolumen depozytów (efekty działań antykryzysowych).
 • dalsze rozwiązania w zakresie Tarcz Antykryzysowych Rządu (w tym: Tarcza Finansowa PFR 2.0),
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów, przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przenoszący BRRD2 do polskiego porządku prawnego,
 • projektowane zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach. Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II,
 • potencjalne rozwiązania ustawowe dotyczące przeniesienia środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • potencjalne rozwiązania regulacyjne, które dotyczą walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Dotyczy to zarówno tych wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 roku, jak i ewentualnych kolejnych wyroków sądowych, wyznaczających linię interpretacyjną w przypadku stwierdzenia przez sądy krajowe abuzywnych zapisów umów kredytowych.
 • 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy o podatku dochodowym, które m.in. wprowadziły dla podatników o rocznych przychodach ponad 50 mln EUR oraz Podatkowych Grup Kapitałowych obowiązek sporządzenia i zamieszczenia na własnej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek trzeba spełnić do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (według komunikatu Ministerstwa Finansów pierwszą informację należy sporządzić za rok 2020).

Wyniki wyszukiwania: