39. Zobowiązania wobec banku centralnego i banków

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW 31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 317
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 317
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 626 1 818
Depozyty banków 1 383 786
Rachunki bieżące 1 178 915
Inne depozyty z rynku pieniężnego 65 117
Razem 2 626 2 135

 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 317
do 1 miesiąca 317
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 2 626 1 818
do 1 miesiąca 2 626 1 730
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 88
Razem 2 626 2 135

Wyniki wyszukiwania: