42. Pozostałe zobowiązania

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Zobowiązania ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej ewentualne odsetki od tych zobowiązań, natomiast rezerwy na przyszłe płatności w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązania niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii zobowiązań ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 31.12.2020 31.12.2019
Inne zobowiązania finansowe 3 011 3 217

Koszty do zapłacenia

559 567

Rozliczenia międzybankowe

276 461

Zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej

379 251

Zobowiązania wobec dostawców

132 204

Zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi

247 586

Rozliczenia instrumentów finansowych

38 22

Zobowiązania z tytułu działalności dewizowej

245 201

Zobowiązania z tytułu kart płatniczych

31 20

Zobowiązania z tytułu leasingu

1 090 894

Pozostałe

14 11
Inne zobowiązania niefinansowe 1 692 1 475

Przychody pobierane z góry

663 454

Zobowiązanie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych

87 86

Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, utrzymywane w formie zobowiązań do zapłaty

590 394

na fundusz przymusowej restrukturyzacji

308 217

na fundusz gwarancyjny banków

282 177

Rozliczenia publiczno-prawne

83 158

Pozostałe

269 383
Razem 4 703 4 692

W pozycji „Zobowiązania z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zawarte zostały zobowiązania do zapłaty z tytułu składek wnoszonych na rzecz BFG (patrz nota „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe”).

Na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.

Wyniki wyszukiwania: