Sytuacja finansowa Grupy

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego przełożyły się na wielkość głównych wskaźników efektywności finansowej:
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Podstawowe wskaźniki finansowe

31.12.2020 31.12.2019 r/r
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych) -6,0% 10,0% -16,0 p.p.
ROTE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych pomniejszonych o wartości niematerialne) -6,5% 10,9% -17,4 p.p.
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów) -0,7% 1,2% -1,9 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 41,0% 41,3% -0,3 p.p.
Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek/średni stan aktywów oprocentowanych) 3,03% 3,41% -0,38 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,4% 4,3% +0,1 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego1) 0,78% 0,46% +0,32 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy (fundusze własne/łączny wymóg kapitałowy*12,5) 18,18% 19,88% -1,70 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET1) 16,99% 18,61% -1,62 p.p.
1) Po wyłączeniu wpływu COVID-19 koszt ryzyka kredytowego na 31 grudnia 2020 roku wyniósłby 0,39%. (-0,08 p.p. r/r).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

2020 2019 Zmiana (w mln PLN) Zmiana (%)
Wynik z tytułu odsetek 10 346 10 290 56 0,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 904 3 731 173 4,6%
Wynik pozostały 354 558 -203 -36,5%
Przychody z tytułu dywidend 15 14 1 9,5%
Wynik z operacji finansowych 236 356 -120 -33,7%
Wynik z pozycji wymiany 182 104 78 75,0%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -79 84 -163 x
Wynik na działalności biznesowej 14 604 14 579 26 0,2%
Koszty działania -5 983 -6 021 38 -0,6%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -1 055 -1 022 -33 3,2%
Wynik operacyjny netto 7 566 7 536 31 0,4%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -9 277 -1 748 -7 530 5,3x
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 16 31 -15 -49,4%
Zysk/strata brutto -1 696 5 819 -7 515 x
Podatek dochodowy -865 -1 787 922 -51,6%
Zysk/strata netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) -2 561 4 032 -6 593 x
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli -4 1 -5 -503,6%
Zysk/strata netto -2 557 4 031 -6 588 x

Główne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat:

Skonsolidowany wynik netto Grupy PKO Banku Polskiego w 2020 roku wyniósł -2 557 mln PLN i był o 6 588 mln PLN niższy niż w 2019 roku. Wynik na działalności biznesowej grupy wyniósł 14 604 mln PLN i był wyższy o 26 mln PLN (+0,2% r/r). Był to głównie efekt wzrostu wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku pozostałego.

Pozostałe pozycje obejmują wynik pozostały, odpisy kredytowe z wyłączeniem COVID-19, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek dochodowy, udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach oraz zyski i starty udziałowców niesprawujących kontroli.

Wynik z tytułu odsetek za 2020 rok wyniósł 10 346 mln PLN, o 56 mln PLN więcej niż w poprzednim roku. Wzrost wyniku r/r był spowodowany: wzrostem przychodów odsetkowych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń i wzrostem przychodów od papierów wartościowych (w efekcie wzrostu wolumenów) oraz spadkiem kosztów odsetkowych od depozytów klientów. Jednocześnie spadły przychody z tytułu finansowania udzielonego klientom. Przyczyną była decyzja RPP o obniżkach stóp procentowych z pierwszego półrocza 2020 roku.

 

Przychody odsetkowe wyniosły 11 801 mln PLN i w porównaniu z 2019 rokiem były niższe o 6,6%. Był to głównie efekt:

 • spadku przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom o 1 574 mln PLN r/r – był to skutek spadku średniego oprocentowania finansowania udzielonego klientom o 0,8 p.p. (wynik spadku rynkowych stóp procentowych); spadek przychodów został częściowo skompensowany przez wzrost średniego wolumenu finansowania o 10 mld PLN i zmian struktury finansowania (wzrost udziału kredytów mieszkaniowych złotowych kosztem udziału kredytów gospodarczych i mieszkaniowych walutowych),
 • wyższych przychodów od papierów wartościowych (+345 mln PLN r/r) – efekt wzrostu średniego wolumenu o 36 mld PLN; wzrost wolumenu dotyczył przede wszystkim obligacji Skarbu Państwa,
 • wyższych przychodów z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (+449 mln PLN r/r) – efekt wzrostu wolumenu transakcji IRS PLN, ujęcia wyceny desygnowanych transakcji CIRS i wzrostu spreadów między oprocentowaniem otrzymywanym a płaconym od transakcji.

Aby zachować porównywalności danych, przychody odsetkowe zostały skorygowane. Korekta polegała na tym, że przychody od obligacji nieskarbowych przeniesiono do przychodów z tytułu finansowania udzielonego klientom. W sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w przychodach od dłużnych papierów wartościowych.

Przychody odsetkowe w 2020 roku zostały pomniejszone o 233 mln PLN w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeczenie dootyczyło prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej.

 

Koszty odsetkowe wyniosły 1 455 mln PLN i w porównaniu z 2019 rokiem były niższe o 892 mln PLN. Niższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem spadku kosztów bazy depozytowej o 775 mln PLN r/r, który wynikał w szczególności z niższych stóp procentowych w PLN po decyzjach RPP.

 

Marża odsetkowa zmniejszyła się o 0,38 p.p. r/r i wyniosła 3,03%. Spadek marży wynikał z niższej rentowności aktywów, która była efektem zmian w strukturze aktywów oprocentowanych (wzrósł udział najniżej oprocentowanych papierów wartościowych kosztem głównie udziału najwyżej oprocentowanych należności od klientów). Dodatkowo na spadek rentowności wpłynął spadek wyniku odsetkowego na skutek niższych stóp rynkowych w Polsce. Niższe stopy przełożyły się w większym stopniu na spadek oprocentowania aktywów niż pasywów. W 2020 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego wyniosło 4,0% (2019: 4,7%), a średnie oprocentowanie depozytów ogółem – 0,3% (2019: 0,7%).

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2020 roku wyniósł 3 904 mln PLN i był o 173 mln PLN wyższy niż w poprzednim roku. Na jego poziom wpływały m.in.:

 • wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+106 mln PLN r/r) – efekt wzrostu transakcyjności i aktywnego zarządzania poziomem spreadu tabelowego,
 • wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego (+73 mln PLN r/r) – efekt głównie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz spadku kosztów udzielania kredytów,
 • wyższy wynik z tytułu kart (+15 mln PLN r/r) – efekt większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,
 • wyższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (+13 mln PLN r/r) – skutek wzrostu prowizji za prowadzenie rachunków i przelewy krajowe w segmencie korporacyjnym,
 • niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (-34 mln PLN r/r) – efekt odpływu aktywów funduszy w II kwartale, zmiany ich struktury i obniżenia prowizji za zarządzanie funduszami.

Wynik pozostały uzyskany w 2020 roku wyniósł 354 mln PLN i był o 203 mln PLN niższy niż w roku 2019. Na jego poziom wpływały m.in.:

 • niższy wynik z operacji finansowych (-120 mln PLN r/r) – efekt niższego wyniku z wyceny papierów inwestycyjnych banku oraz wyniku z wbudowanych instrumentów pochodnych,
 • niższe o 163 mln PLN r/r pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, spowodowane:
  • ujęciem w 2019 roku zysku na okazyjnym nabyciu spółki Prime Car Management w wysokości 102 mln PLN,
  • częściowym rozwiązaniem w 2019 roku rezerwy na postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (58 mln PLN); rezerwa została utworzona w 2018 roku w wysokości 62,5 mln PLN (informacja o utworzeniu rezerwy opublikowana w raporcie bieżącym nr 24/2018),
 • wyższy wynik z pozycji wymiany (+78 mln PLN r/r) – efekt poprawy wyniku z nieefektywności transakcji zabezpieczających CIRS w rachunkowości zabezpieczeń (spadek zmienności – wysoki ujemny wynik w 2019 roku) oraz wyniku z działalności skarbowej i różnic pozostałych.

W 2020 roku koszty działania wyniosły 5 984 mln PLN i były niższe o 0,6% r/r. Na ich poziom wpłynęły głównie:

 • spadek o 242 mln PLN (-7,5% r/r) kosztów świadczeń pracowniczych – efekt spadku zatrudnienia o 1 849 etatów w grupie kapitałowej, w tym o 1 700 etatów w samym banku,
 • spadek o 94 mln PLN (-7,0% r/r) kosztów rzeczowych, głównie w związku ze zmianami wydatków na:
  • promocję i reklamę (o 87 mln PLN) – spadek głównie w banku w efekcie zmiany terminu lub odwołania przedsięwzięć sponsorskich i wizerunkowych (zmiany wynikały z sytuacji pandemicznej w kraju); dodatkowo, w 2019 roku te wydatki były bardzo wysokie w związku z obchodami 100-lecia banku,
  • pozostałe koszty rzeczowe (o 24 mln PLN) – spadek głównie w Grupie Kapitałowej CENTRUM HAFFNERA, spowodowany ograniczeniem działalności hotelu w wyniku obostrzeń pandemicznych,
  • informatykę (więcej o 28 mln PLN) – głównie w banku (o 21 mln PLN), w związku ze wzrostem wydatków na outsourcing,
 • wzrost o 159 mln PLN (+31,3% r/r) kosztów składek na BFG – koszty BFG wyniosły 668 mln PLN, z czego 350 mln PLN stanowiła składka na obowiązkowy system gwarantowania depozytów. W 2019 roku koszty BFG ukształtowały się na poziomie 509 mln PLN, z czego 161 mln PLN wyniosła składka na obowiązkowy system gwarantowania depozytów,
 • wzrost o 88 mln PLN kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych; wzrost był związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 w 2019 roku oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014-2019 (efekt zmian w regulacjach podatkowych),
 • wzrost o 57 mln PLN (+6,2% r/r) amortyzacji – wynik wzrostu amortyzacji wartości niematerialnych, związanych z informatyzacją banku oraz amortyzacji budynków i budowli.

1) Koszty regulacyjne obejmują wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,0% i poprawiła się o 0,3 p.p. r/r. Stało się to za sprawą wzrostu wyniku na działalności biznesowej (+0,2% r/r), przy niższym poziomie kosztów działania (-0,6% r/r).

W 2020 roku wynik z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł -9 277 mln PLN i był gorszy o 7 530 mln PLN w stosunku do 2019 roku. Bank rozpoznał koszty z tytułu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -6 552 mln PLN (wzrost o 6 101 mln PLN w porównaniu do 2019 roku). Ryzyko prawne dotyczy portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym w latach 1999-2012 i jest związane z potencjalnymi roszczeniami klientów. Szczegółowy opis kosztów ryzyka prawnego jest zawarty w Nocie 23.

Kredyty bankowości hipotecznej zawierają koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 6 552 mln PLN w 2020 roku i 451,5 mln PLN w 2019 roku.

Wynik z odpisów na ryzyko kredytowe i aktywa niefinansowe w 2020 roku wyniósł -2 725 mln PLN i był gorszy od uzyskanego w 2019 roku o 1 429 mln PLN, głównie na skutek odpisów utworzonych w związku z COVID-19 oraz utraty wartości: akcji Banku Pocztowego, wartości firmy (która powstała w wyniku nabycia Nordea Bank Polska i PKO Leasing Pro) i nieruchomości. Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2020 roku wyniósł 4,4% (+0,1 p.p. r/r).

Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2020 roku wyniósł 0,748%, co oznacza pogorszenie 0,31 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Suma bilansowa Grupy PKO Banku Polskiego na koniec 2020 roku wyniosła blisko 377 mld PLN i wzrosła od początku roku o około 29 mld PLN. Tym samym grupa umocniła pozycję lidera w polskim sektorze bankowym. Po stronie aktywów grupa odnotowała wzrost głównie portfela papierów wartościowych. W zakresie źródeł finansowania wzrost wynikał głównie z przyrostu bazy depozytowej.

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej:

Na koniec 2020 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej wyniosła 235,8 mld PLN, co oznacza spadek o 8,3 mld PLN r/r. Wolumen kredytów bankowości detalicznej i prywatnej spadł o 2,9 mld PLN. Był to głównie skutek korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych o oczekiwany wpływ potencjalnych ugód z klientami (zgodnie z MSSF 9), przy wzroście kredytów konsumpcyjnych.

W 2020 roku odnotowano także spadek kredytów korporacyjnych (-4,3 mld PLN) oraz kredytów firm i przedsiębiorstw (-1,1 mld PLN) ). Wynikało to zarówno z niższego poziomu wykorzystania kredytów obrotowych i w rachunkach bieżących, jak i dotworzenia odpisów na kredyty gospodarcze.

Kredyty korporacyjne łącznie z należnościami leasingowymi oraz obligacjami nieskarbowymi (z wył. przeznaczonych do obrotu).

W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty bankowości detalicznej i prywatnej z udziałem 59,1% na koniec 2020 roku.

Grupa PKO Banku Polskiego finansuje swoją działalność ze źródeł krajowych i zagranicznych, które pochodzą z depozytów (również z rynku międzybankowego), kapitałów własnych i finansowania z rynku hurtowego. Finansowanie z rynku hurtowego obejmuje zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz otrzymane kredyty i pożyczki od instytucji monetarnych i niemonetarnych. Głównym źródłem finansowania grupy pozostają depozyty klientowskie, które stanowią ponad 75% źródeł finansowania.

Dzięki utrzymywaniu optymalnej struktury finansowania, grupa posiada pełną zdolność do realizacji planów inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. Aby przeprowadzić inwestycje kapitałowe grupa wykorzystuje głównie środki, które pochodzą z kapitałów własnych i emisji papierów wartościowych.

Depozyty rynku międzybankowego łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu.
Finansowanie z rynku zawiera zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz otrzymane kredyty i pożyczki.

Depozyty klientów są podstawowym źródłem finansowania aktywów grupy. Ich poziom na koniec 2020 roku wyniósł 282,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 26,2 mld PLN od początku roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+22,8 mld PLN) oraz depozytów firm i przedsiębiorstw (+12,2 mld PLN), przy spadku depozytów korporacyjnych (-8,8 mld PLN).

Depozyty bankowości detalicznej i prywatnej łącznie z zobowiązaniami z tytułu produktów ubezpieczeniowych.

W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty bankowości detalicznej i prywatnej (70,3% na koniec 2020 roku). Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł w 2020 roku i wyniósł 81,6% (+11,8 p.p. w stosunku do końca 2019 roku).

Pozostałe zobowiązania łącznie z zobowiązaniami z tytułu produktów ubezpieczeniowych.

Poziom długoterminowych źródeł finansowania na koniec 2020 roku wyniósł 37 mld PLN. Na utrzymanie finansowania na niezmienionym poziomie miały wpływ:

 • przedterminowy wykup obligacji EMTN banku o wartości nominalnej 250 mln EUR oraz emisji PKO Finance AB o wartości nominalnej 195,41 mln USD,
 • sprzedaż przez PKO Leasing poza grupę kapitałową obligacji o wartości nominalnej 0,64 mld PLN, obligacje były wyemitowane w ramach programu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych w 2019 roku,
 • emisja i wykup przez PKO Leasing obligacji o łącznej wartości nominalnej odpowiednio 1,0 mld PLN i 0,3 mld PLN,
 • emisja i wykup przez PKO Bank Hipoteczny obligacji o łącznej wartości nominalnej odpowiednio 4,2 mld PLN i 3,8 mld PLN,
 • spłata zgodnie z harmonogramem rat kredytów otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych,
 • wyższe kursy walutowe EUR (+0,36 PLN) oraz CHF (+0,34 PLN), przy spadku kursu USD (-0,04 PLN).

Wyniki wyszukiwania: