37. Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o.

Bank posiada udziały spółki uprawniające do 34% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim wspólnikiem spółki jest EVO Payments International Acquisition GmbH z siedzibą w Niemczech.

Zgodnie podpisaną przez wspólników umową regulującą zasady współpracy decyzje dotyczące istotnej działalności spółki wymagają zgody obu wspólników.

Wspólnicy mają prawo do powołania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej: w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 członków PKO Bank Polski SA ma prawo do powołania 2 członków (w przypadku 7 członków PKO – 3 członków). Bank ma 2 przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki składającej się z 7 osób oraz wskazuje członka niezależnego. Decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej dotyczące istotnej działalności wymagają zgody co najmniej jednego przedstawiciela PKO Banku Polskiego SA i jednego przedstawiciela drugiego wspólnika.

Bank Pocztowy SA

PKO Bank Polski SA  jest znaczącym inwestorem – posiada 25% +10 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Drugim udziałowcem spółki jest Poczta Polska SA. Bank poprzez swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu spółki uczestniczy w procesie tworzenia polityki, w tym uczestniczy w decyzjach dotyczących dywidend i innych sposobach podziału zysku.

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" sp. z o.o.

PKO Bank Polski SA posiada 33,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki.  Bank posiada 2 przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki, przy 4-osobowym składzie Rady Nadzorczej. Pozostali udziałowcy mają po 1 reprezentancie w Radzie Nadzorczej. Bank poprzez swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników spółki uczestniczy w procesie tworzenia polityki, w tym uczestniczy w decyzjach dotyczących dywidend i innych sposobach podziału zysku.

Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.

Bank posiada udziały spółki uprawniające do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim wspólnikiem spółki jest Polski Fundusz Rozwoju SA.

Zgodnie z Aktem Założycielskim spółki:

  1. każdy ze wspólników posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przy czym Bank i PFR mają prawo powołać równą liczbę członków każdego z wymienionych organów,
  2. dodatkowo Bankowi przysługuje wyłączne prawo powoływania Prezesa Zarządu, natomiast PFR przysługuje wyłączne prawo powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

wszelkie kluczowe decyzje dotyczące działalności spółki wymagają jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej lub jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

BSafer sp. z o.o.

PKO VC – fizan (podmiot zależny PKO Bank Polski SA) posiada udziały spółki uprawniające do 35,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a drugim większościowym wspólnikiem spółki jest Michał Pilch 59,740%

Zgodnie z Umową Spółki decyzje dotyczące istotnej działalności Spółki (tj. działalności, która ma znaczący wpływ na wysokość zwrotów wypracowywanych przez Spółkę, gdzie przez zwroty rozumie się np. dywidendę, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, uchwalenie lub zwrot dopłat, wartość udziałów Spółki w bilansie wspólnika) zostały zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i wymagają zgody obu wspólników.

Informacje finansowe

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2020 31.12.2019
Bank Pocztowy SA 88
Cena nabycia 184 184
Zmiana w udziale w aktywach netto 85 78
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (269) (174)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o.
Cena nabycia 2 2
Zmiana w udziale w aktywach netto 4 4
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (6) (6)
Razem 88

 

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 31.12.2020 31.12.2019
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o.
Cena nabycia 18 17
Zmiana w udziale w aktywach netto (18) (14)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (3)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 271 250
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 197 197
Zmiana w udziale w aktywach netto 74 53
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 20 39
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą 43 43
Zmiana w udziale w aktywach netto (23) (4)
Razem 291 289

 

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 2020 2019
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 88 88
Udział w zyskach i stratach 5
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (95) (5)
Udział w zmianie pozostałych dochodach całkowitych 7
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 88

 

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH 2020 2019
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu 289 256
Zmiana kwalifikacji udziałów z podmiotów zależnych do wspólnych przedsięwzięć 43
Udział w zyskach i stratach 16 26
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 3
Dywidenda (17) (36)
Pozostałe 1
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu 292 289

 

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI – UZGODNIENIE RUCHU 2020 2019
Wartość na początek okresu 183 178
Utworzenie w okresie 95 5
Rozwiązanie w okresie (3)
Wartość na koniec okresu 275 183

Grupa przeprowadziła test na utratę wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego S.A. Wycena została przeprowadzona metodą zdyskontowanych dywidend. Model wyceny uwzględnił wpływ obniżek stóp procentowych NBP dokonanych przez RPP w marcu i kwietniu 2020 roku (łącznie o 100 pb) oraz wpływ pandemii COVID-19 na projekcje finansowe, w tym zwłaszcza oczekiwany wzrost kosztu ryzyka kredytowego.

Bank Pocztowy S.A. prowadzi działalność w modelu agencyjnym z Pocztą Polską (jego dominującym akcjonariuszem) oraz w oparciu o sieć własną w segmencie detalicznym i instytucjonalnym. Model agencyjny z Pocztą Polską jest stale dochodowy, podczas gdy sieć własna Banku Pocztowego S.A. nie jest rentowna. Obniżki stóp procentowych NBP oraz wzrost kosztu ryzyka w następstwie COVID-19 dodatkowo pogłębią jej nierentowność.

Pomimo dochodowego modelu agencyjnego prowadzonego z Pocztą Polską wynik testu na utratę wartości posiadanych przez Grupę Kapitałową akcji Banku Pocztowego S.A. skutkował dokonaniem dalszego odpisu na zaangażowanie kapitałowe Grupy Kapitałowej w Bank Pocztowy S.A. w wysokości 95 milionów PLN.

Na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązanych warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). W przypadku jednostek posiadających spółki zależne prezentowane dane pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych tych jednostek. Dane za rok 2019 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. (wg MSSF) 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa obrotowe 339 296
Aktywa trwałe 189 197
Zobowiązania krótkoterminowe 174 208
Zobowiązania długoterminowe 35 22
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Przychody 530 553
Zysk (strata) za okres obrotowy 104 107
Pozostałe dochody całkowite 4 2
Całkowite dochody razem 108 109
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie 17 36
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. (wg PSR) 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa obrotowe 6 8
Aktywa trwałe 75 77
Zobowiązania krótkoterminowe 29 38
Zobowiązania długoterminowe 54 39
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Przychody 9 25
Zysk (strata) za okres obrotowy (10) 1

 

Bank Pocztowy SA (wg MSSF, dane publikowane przez spółkę) 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa ogółem 9 170 8 008
Zobowiązania ogółem 8 537 7 395
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Przychody 355 432
Zysk (strata) za okres obrotowy (9) 19
Pozostałe dochody całkowite 29 (7)
Całkowite dochody razem 20 12

 

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. (wg PSR) 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa obrotowe 34 31
Aktywa trwałe
Zobowiązania krótkoterminowe 5 4
Zobowiązania długoterminowe 11 8
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Przychody 2 2
Zysk (strata) za okres obrotowy

 

Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (wg PSR) 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa obrotowe 63 92
Aktywa trwałe 65 32
Zobowiązania krótkoterminowe 54 18
Zobowiązania długoterminowe 17 10
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Przychody 50 11
Zysk (strata) za okres obrotowy (39) (24)

 

BSafer sp. z o.o. (w tysiącach PLN) 31.12.2020
Aktywa obrotowe 344
Aktywa trwałe 74
Zobowiązania krótkoterminowe 38
Zobowiązania długoterminowe 387
01.01-31.12.2020
Przychody 439
Zysk (strata) za okres obrotowy (467)

Wyniki wyszukiwania: