Rynek finansowy

Globalny kryzys gospodarczy oraz antykryzysowe działania rządów i banków centralnych kształtowały sytuację na rynkach finansowych w 2020 roku.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Rynek stopy procentowej

Rok 2020 przyniósł znaczne obniżenie rentowności polskich obligacji skarbowych, 2-letnich o 99 pb. do 0,05%, a 10-letnich o 88 pb. do 1,24%. Czynnikiem obniżającym rentowność obligacji były antykryzysowe działania banku centralnego. Spadkowi rentowności obligacji sprzyjał też globalny wzrost płynności systemu finansowego, spowodowany przez luzowanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne świata. Wysokiemu popytowi na obligacje skarbowe w Polsce ze strony krajowych banków sprzyjała konstrukcja tzw. podatku bankowego.

Rynek walutowy

W 2020 roku nastąpiło osłabienie złotego w stosunku do euro. Przecena krajowej waluty była skutkiem globalnego kryzysu gospodarczego, który spowodował przepływ kapitału z rynków wschodzących w kierunku tzw. bezpiecznych przystani. Złotemu nie sprzyjały również obniżki stóp procentowych NBP. Po uwzględnieniu inflacji, która utrzymywała się przez większą część roku powyżej 3%, stopy pozostawały głęboko ujemne w ujęciu realnym. Zniechęcało to inwestorów zagranicznych do utrzymywania w swoich portfelach krótkoterminowych aktywów finansowych denominowanych w polskiej walucie, a tym samym ograniczając na nią popyt. Pod koniec roku złoty wykazywał tendencję do aprecjacji dzięki lepszym nastrojom inwestycyjnym na świecie i poprawą perspektyw światowej i polskiej gospodarki. W efekcie w grudniu NBP zdecydował się na pierwsze od 2010 roku interwencje, aby osłabić złotego.

Rynek akcji

Główny indeks warszawskiej giełdy – WIG – zakończył rok spadkiem o 1%. Głęboki spadek z I kwartału został całkowicie zniwelowany w dalszej części roku. Paniczna wyprzedaż 12 marca sprowadziła indeks do poziomu o 36% niższego niż na początku roku. Potem jednak inwestorzy dostrzegli, że sytuacja gospodarki i spółek notowanych na GPW powinna się z czasem poprawić m.in. dzięki zdecydowanym antykryzysowym działaniom rządów i banków centralnych. Giełdy uzyskały wsparcie szczególnie ze strony polityki pieniężnej.

Ekstremalnie niskie stopy procentowe, ujemne po uwzględnieniu inflacji, zniechęcały do utrzymywania środków na lokatach bankowych i w obligacjach. Powodowało to przepływ oszczędności w kierunku bardziej ryzykownych aktywów, w tym akcji. Wyniki poszczególnych branż zostały nierównomiernie dotknięte przez pandemię. Sektor finansowy ucierpiał relatywnie silniej, co odzwierciedlały kursy akcji banków.

Wyniki wyszukiwania: