Grupa na GPW

Obniżone perspektywy zysków banków komercyjnych w wyniku pandemii wpłynęły na spadek ich notowań w 2020 roku. Inwestorzy spodziewali się wzrostu kosztu ryzyka i spadku marży odsetkowej. Wzrost ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych i rekomendacja KNF w zakresie wstrzymania wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy były dodatkowymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na kurs akcji banków.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Kapitał zakładowy i akcjonariat

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana (z 1 akcji wynika 1 głos), w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PKO Banku Polskim (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa),
 • akcjonariuszy działających wspólnie z akcjonariuszami uprawnionymi z akcji imiennych A, na podstawie zawartych porozumień dot. wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z:

 • § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów; zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu takiej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia i w zakresie, w jakim zgoda została udzielona,
 • art. 13 ust. 1 pkt 26 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) akcje PKO Banku Polskiego lub prawa z tych akcji należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte,
 • art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1 emitowanych przez bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia KNF.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego na koniec 2020 roku:

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość nominalna serii (PLN)
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 PLN 312 500 000
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 PLN 197 500 000
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 PLN 105 000 000
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 PLN 385 000 000
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 PLN 250 000 000
1 250 000 000 1 250 000 000

 

Na 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego wynosił 1 250 000 000 PLN. Składało się na niego 1 250 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2019 roku nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego banku. Wyemitowane akcje banku nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego:

Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019 Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ
Liczba akcji Udział w liczbie głosów
na WZ i w kapitale zakładowym
Liczba akcji Udział w liczbie głosów
na WZ i w kapitale zakładowym
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 367 918 980 29,43%
Nationale-Nederlanden OFE1) 107 198 023 8,58% 94 500 000 7,56% 1,02 p.p.
Aviva OFE1) 93 610 319 7,49% 88 010 319 7,04% 0,45 p.p.
Pozostali akcjonariusze2) 681 272 678 54,50% 699 570 701 55,97% -1,47 p.p.
Ogółem 1 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00%
1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez PTE w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszy i kursu z Ceduły Giełdowej.
2) W tym BGK, który na 31 grudnia 2020 roku i na 31 grudnia 2019 roku posiadał 24 487 297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariuszami, którzy posiadali bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na koniec 2020 roku, były trzy podmioty: Skarb Państwa, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny. Nie są bankowi znane umowy zawarte w 2020 roku, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Kurs akcji i kapitalizacja

Na koniec 2020 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego wyniósł 28,72 PLN (-17% r/r). Indeksy WIG20 oraz WIG Banki spadły odpowiednio o 8% i 30%. Główny spadek notowań miał miejsce w marcu 2020 roku. Powodem przeceny akcji banku były obniżone perspektywy zysków w wyniku pandemii. W efekcie inwestorzy spodziewali się wzrostu kosztu ryzyka i spadku marży odsetkowej. Dodatkowym czynnikiem, który wpływał na spadek kursu był wzrost ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych i rekomendacja KNF w zakresie wstrzymania wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Pojawienie się pozytywnych informacji o szczepionkach na COVID-19 poprawiło wycenę banku pod koniec roku poprzez przyśpieszenie oczekiwań na mocne odbicie gospodarcze w Polsce i na świecie. Pozytywny wpływ na kurs miała również przedstawiona w grudniu 2020 roku propozycja KNF rozwiązania sprawy walutowych kredytów hipotecznych poprzez dobrowolne ugody z klientami. PKO Bank Polski był drugą największą spółką notowaną na GPW w Warszawie na koniec 2020 roku, a inwestorzy wycenili wartość banku na prawie 36 mld PLN.

Ratingi

Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego na 31 grudnia 2020 roku:

Moody’s Investors Service (rating płatny)
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) krótkoterminowa P-1(cr)

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego na 31 grudnia 2020 roku:

Moody’s Investors Service (rating płatny)
Rating emitenta długoterminowy Baa1 z perspektywą stabilną
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A3
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) długoterminowa A3(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) krótkoterminowa P-2(cr)
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa1
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa1
W grudniu 2020 roku nastąpiło podwyższenie ocen ratingowych dla listów zastawnych denominowanych w PLN i w EUR w wyniku aktualizacji metodyki „Country Ceilings Methodology” i podwyższenia przez Moody’s country ceiling dla instrumentów dłużnych emitowanych przez krajowych emitentów do poziomu Aa1.

Oceny ratingowe obligacji Polish Lease Prime 1 DAC na 31 grudnia 2020 roku:

Rating obligacji klasy A (rating płatny)
Agencja Scope AAA
Agencja ARC AA-
Rating obligacji klasy B (rating płatny)
Agencja Scope BB-
Agencja ARC BB+
Ratingi zostały nadane we wrześniu 2019 roku i potwierdzone we wrześniu 2020 roku.

Oceny ratingowe KREDOBANK na 31 grudnia 2020 roku:

Agencja Ratingowa „Expert-Rating” (rating płatny)
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja Ratingowa „Standard-Rating” (rating płatny)
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną
Ratingi zostały nadane w latach 2016-2017 i potwierdzone w listopadzie 2020 roku. Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.

Oceny ratingowe ESG PKO Banku Polskiego na 31 grudnia 2020 roku:

FTSE Russell 3,1
MSCI BBB
Sustainalytics 25,7 (Średnie)
Vigeo Eiris 29

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. W ramach relacji z rynkiem przedstawiciele banku odpowiadają inwestorom i analitykom na pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Ponadto bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach. Ze względu na pandemię COVID-19, od połowy marca 2020 roku wszystkie kontakty z inwestorami i analitykami były przeprowadzane zdalnie.

Zakres działań relacji inwestorskich w 2020 roku:

 • umacnianie wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych i agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego jako spółki wiarygodnej i przejrzystej,
 • przekazywanie informacji o wynikach finansowych i działaniach banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki,
 • udzielanie informacji o niefinansowych obszarach działalności banku, szczególnie w zakresie raportowania ESG i planowanych nowych inicjatywach, które stanowią uzupełnienie konwencjonalnej analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych przepisami prawa,
 • organizacja Walnych Zgromadzeń i obsługa informacyjna akcjonariuszy banku,
 • zapewnienie współpracy banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

Odwiedź: Serwis Relacji Inwestorskich PKO Banku Polskiego

W 2020 roku odbyło się łącznie 340 spotkań inwestorskich:

 

Wyniki finansowe banku i grupy kapitałowej były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd banku na spotkaniach i wideokonferencjach z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz instrumentów dłużnych. Odbywały się one w siedzibie banku oraz podczas telekonferencji i wideokonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie około 60 analityków i przedstawicieli inwestorów. Dodatkowo członkowie Zarządu banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas zdalnych konferencji inwestorskich z inwestorami z całego świata. Łącznie w 2020 roku odbyło się 228 takich spotkań podczas 26 konferencji z inwestorami.

Wyniki wyszukiwania: