33. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Do pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zalicza się należności z tytułu kredytów i pożyczek, należności z tytułu leasingu finansowego.

Klasyfikacja i wycena kredytów i pożyczek udzielonych klientom do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

Umowa leasingu finansowego ujmowana jest jako należność w kwocie równej bieżącej wartości umownych opłat leasingowych powiększonej o ewentualną niegwarantowaną wartość końcową przypisaną leasingodawcy, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu finansowego są dzielone między przychody z tytułu odsetek i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy procentowej od pozostałej do spłaty należności.

W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla kredytów stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń”).

Dodatkowo Grupa Kapitałowa ujmuje wpływ:

  • ryzyka prawnego dotyczącego potencjalnych spraw spornych dla portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych oraz istniejących spraw spornych dotyczących ekspozycji kredytowych ujętych na datę bilansową w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  • potencjalnych zwrotów kosztów dla klientów z tytułu przewidywanej przedterminowej spłaty w przyszłości czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych

korygując wartość bilansową brutto kredytów mieszkaniowych oraz konsumenckich wycenianych według zamortyzowanego kosztu.

Informacje finansowe

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM

31.12.2020

nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Razem
bankowości detalicznej i prywatnej 5 895 133 391 139 286

na nieruchomości

7 110 352 110 359

konsumpcyjne

5 888 22 932 28 820

należności z tytułu leasingu finansowego

107 107
firm i przedsiębiorstw 46 29 883 29 929

na nieruchomości

5 674 5 674

gospodarcze

46 12 478 12 524

należności z tytułu faktoringu

144 144

należności z tytułu leasingu finansowego

11 587 11 587
korporacyjne 68 53 316 53 384

na nieruchomości

292 292

gospodarcze

68 46 483 46 551

należności z tytułu faktoringu

1 484 1 484

należności z tytułu leasingu finansowego

5 057 5 057
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 6 009 216 590 222 599
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 4 4
Razem 6 013 216 590 222 603

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM

31.12.2019

nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Razem
bankowości detalicznej i prywatnej 8 138 134 051 142 189

na nieruchomości

15 112 397 112 412

konsumpcyjne

8 123 21 539 29 662

należności z tytułu leasingu finansowego

115 115
firm i przedsiębiorstw 54 30 700 30 754

na nieruchomości

5 769 5 769

gospodarcze

54 13 314 13 368

należności z tytułu faktoringu

192 192

należności z tytułu leasingu finansowego

11 425 11 425
korporacyjne 94 57 165 57 259

na nieruchomości

282 282

gospodarcze

94 50 980 51 074

należności z tytułu faktoringu

1 119 1 119

należności z tytułu leasingu finansowego

4 784 4 784
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 8 286 221 916 230 202
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 4 4
Razem 8 290 221 916 230 206

Wyniki wyszukiwania: