43. Rezerwy

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny

Rezerwy na sprawy sporne obejmują sprawy sporne z kontrahentami, klientami oraz instytucjami zewnętrznymi (np. UOKiK), które tworzone są na podstawie oceny prawdopodobieństwa przegrania przez Grupę Kapitałową sprawy sądowej (sprawy sporne szczegółowo zostały opisane w nocie „Sprawy sporne”).

Rezerwy na sprawy sporne tworzone są w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.

Rezerwa na wynikające z Kodeksu pracy odprawy emerytalne i rentowe tworzona jest indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie wyceny aktuarialnej. Podstawę do wyznaczania wartości rezerw na świadczenia pracownicze stanowią przepisy wewnętrzne Grupy Kapitałowej.

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest z zastosowaniem technik i założeń aktuarialnych. W kalkulacji rezerwy uwzględniono wszystkie odprawy emerytalne i rentowe, które mogą być w przyszłości wypłacone. Rezerwę utworzono na podstawie listy osób zawierającej wszystkie niezbędne dane o pracownikach, ze szczególnym uwzględnieniem stażu pracy, wieku oraz płci. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy tworzona jest w wysokości oczekiwanego wypływu środków, bez uwzględniania dyskontowania, na podstawie pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom Banku oraz średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Rezerwę na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne tworzy się w wysokości oczekiwanych strat kredytowych (szczegóły patrz nota „Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe”).

W analizie portfelowej przy ustalaniu rezerwy wykorzystuje się parametry portfelowe oszacowane z wykorzystaniem metod statystycznych na bazie historycznych obserwacji ekspozycji o takiej samej charakterystyce, określające marginalne prawdopodobieństwo wystąpienia przesłanki utraty wartości, średni poziom wykorzystania zobowiązania pozabilansowego oraz poziom oczekiwanej straty w przypadku wystąpienia przesłanki utraty wartości w kolejnych miesiącach z przedziału czasowego od daty sprawozdawczej do horyzontu w kalkulacji oczekiwanej straty.

W odniesieniu do ekspozycji indywidualnie znaczących podlegających ocenie metodą zindywidualizowaną rezerwę ustala się indywidualnie – jako różnicę pomiędzy oczekiwaną wartością bilansowej ekspozycji kredytowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego w dacie wystąpienia zadłużenia przeterminowanego uznawanego za przesłankę utraty wartości, a wartością bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z tej ekspozycji.

Rezerwy opisane zostały w nocie „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych”.

Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich

Na wartość rezerw na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich wpływa wskaźnik przedpłacanych kredytów konsumenckich, oczekiwana liczba reklamacji klientów w zakresie zwrotu kosztów dla kredytów przedpłaconych przed datą bilansową oraz średnia wartość zwrotu.

Inne rezerwy obejmują głównie rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności, które opisano w nocie „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”.

Rezerwy na przyszłe płatności są wyceniane w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości niezbędnej do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Wszystkie rezerwy tworzone są w ciężar rachunku zysków i strat, oprócz zysków i strat aktuarialnych odnoszonych do innych dochodów całkowitych.

W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualne oceny rynkowe co do wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.

Informacje finansowe

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2020 Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia Restrukturyzacja Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze Razem
Wartość na początek okresu 269 52 29 104 57 41 99 30 681

Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw

358 59 398 106 14 16 29 119 1 099

Wykorzystane kwoty

(4) (187) (1) (5) (9) (4)  (210)

Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie

(5) (7) (13) (22) (2) (49)

Inne zmiany i reklasyfikacje

2 (1) 1 (1) (20) (19)
Wartość na koniec okresu 629 102 426 24 63 39 96 123 1 502

Rezerwa krótkoterminowa

538 6 23 7 39 95 3 711

Rezerwa długoterminowa

91 96 426 1 56 1 120 791

 

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2019 Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na sprawy sporne przeciwko bankowi dotyczące spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych Rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia Restrukturyzacja Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze Razem
Wartość na początek okresu 227 54 50 24 100 91 546

Objęcie kontrolą jednostki zależnej

2 2

Zwiększenia, w tym zwiększenia istniejących rezerw

289 8 29 127 4 33 25 4 519

Wykorzystane kwoty

(3) (23) (1) (15) (8) (4) (54)

Niewykorzystane kwoty rozwiązane w okresie

(247) (7) (2) (1) (21) (63) (341)

Inne zmiany i reklasyfikacje

6 3 9
Wartość na koniec okresu 269 52 29 104 57 41 99 30 681

Rezerwa krótkoterminowa

226 2 29 104 7 41 99 6 514

Rezerwa długoterminowa

43 50 50 24 167

Kalkulacja szacunków

Grupa Kapitałowa dokonała aktualizacji szacunków rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2020 roku wykorzystując kalkulacje przeprowadzone przez zewnętrznego niezależnego aktuariusza. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia.

ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ REZERWY: 31.12.2020 31.12.2019
przyjęta stopa dyskonta finansowego 1,20% 2,00%
średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej 9,19% 9,36%
średni pozostały okres zatrudnienia w latach 7,68 7,80
dziesięcioletni średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych 2,53% 2,26%

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia stopy dyskonta finansowego oraz planowanych wzrostów podstawy rezerwy o 1 p.p. na zmniejszenie/zwiększenie wartości rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku przedstawiają poniższe tabele:

SZACUNKOWA ZMIANA REZERWY na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia 31.12.2020 31.12.2019
scenariusz +1pp scenariusz -1pp scenariusz +1pp scenariusz -1pp
Stopa dyskonta finansowego (5) 6 (4) 5
Planowane wzrosty podstaw 6 (5) 6 (4)

Grupa Kapitałowa dokonała analizy wrażliwości szacunków rezerwy na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych przed datą bilansową na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku na zmiany liczby reklamacji oraz średniej kwoty zwrotów dla klienta.

SZACUNKOWA ZMIANA REZERWY

31.12.2020

Zmiana liczby reklamacji Zmiana średniej kwoty zwrotu
-10% 10% -10% 10%
Rezerwa na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych (2) 2 (2) 2

 

SZACUNKOWA ZMIANA REZERWY

31.12.2019

Zmiana liczby reklamacji Zmiana średniej kwoty zwrotu
-10% 10% -10% 10%
Rezerwa na zwrot kosztów dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych (10) 10 (10) 10

Wyniki wyszukiwania: