Charakterystyka działalności

Grupa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej. Wyróżnia się na polskim rynku wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój. Bank jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która składa się z 12 podmiotów bezpośrednio zależnych.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Model biznesowy i profil organizacji

  • 102-2
  • 102-3
  • 102-4
  • 102-5
  • 102-6
  • 102-7
  • 102-8
  • 102-9
  • 102-13
PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce i liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

[102-4] Grupa prowadzi działalność na terytorium Polski. [102-2] Poza działalnością ściśle bankową, grupa świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, a także zarządza nieruchomościami. [102-6] Grupa świadczy usługi finansowe także poza granicami Polski poprzez oddziały w Niemczech i Czechach oraz podmioty zależne na Ukrainie. W 2020 roku PKO Bank Polski utworzył oddział na Słowacji.

10,5
mln
Klientów
detalicznych
16,5
tys.
Klientów
korporacyjnych
5,2
mln
Aktywnych
aplikacji IKO
1,5
tys.
Oddziałów
i agencji

[102-5] Bank jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000026438. Od 2004 roku bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Znaczącymi akcjonariuszami, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego są: Skarb Państwa oraz otwarte fundusze emerytalne Aviva i Nationale Nederlanden. [102-3] Siedzibą banku jest Warszawa. [102-7] Bank oferuje swoje usługi poprzez sieć 1 004 placówek własnych (oddziały, biura, centra) i 492 agencji w kraju. Bank obsługuje 11 mln klientów detalicznych i 16,5 tys. klientów korporacyjnych. [102-8] Grupa tworzy miejsca pracy dla 25,8 tys. osób.

[102-9] Grupa współpracuje z partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług, jako zleceniodawca usług agencyjnych i outsourcingowych. W ramach swojej działalności charytatywnej i sponsorskiej współpracuje z różnymi organizacjami pożytku publicznego. [102-13] Bank jest członkiem licznych organizacji branżowych i regionalnych (np. Związku Banków Polskich, NATO Industry Cyber Partnership, The Institute of International Finance) oraz wielu organizacji biznesowych takich jak izby gospodarczo-handlowe i organizacje zrzeszające przedsiębiorców (np. Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich).

Na koniec 2020 roku sieć oddziałów PKO Banku Polskiego była największa w kraju i obejmowała 1 004 placówki własne (oddziały, biura i centra) oraz 492 agencje. Do dyspozycji klientów jest rozwinięta sieć bankomatów, 3 tys. urządzeń na koniec 2020 roku.

Grupa należy do największych i najlepiej ocenianych pracodawców w Polsce. Na koniec 2020 roku zatrudnienie w grupie wynosiło 26 tys. etatów.

1 004
Placówek własnych
26 tys.
Pracowników

Grupa prowadzi działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności (18,3%) i kredytów (17,6%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (19%).

PKO Bank Polski jest liderem rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych.

11 mln
Klientów detalicznych
16,5 tys.
Klientów korporacyjnych

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów i kapitałów własnych, wartości kredytów i depozytów, wielkości sieci dystrybucji, a także liczby obsługiwanych klientów i liczby pracowników.

Na koniec 2020 roku bank był drugą największą spółką notowaną na GPW, a jego wartość na ostatniej sesji notowań wyniosła ponad 35,9 mld PLN.

+8,4%
Wzrost aktywów grupy r/r
35,9 mld PLN
Kapitalizacja banku na koniec 2020 r.

Grupa oferuje nowoczesne i kompleksowe usługi w kanałach cyfrowych, a PKO Bank Polski przekształca się w instytucję technologiczną z licencją bankową. W ramach iPKO i IKO klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjne finanse. PKO Banku Polskiego był zaangażowany w wypracowanie nowoczesnego, opartego na najnowszych technologiach podejścia do usług e-administracji. W 2018 roku bank rozpoczął swoją „drogę do chmury” za sprawą powołanej spółki – Operatora Chmury Krajowej. W ciągu najbliższych trzech lat, kluczowe biznesowe systemy IT banku mają działać w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Pierwsze rozwiązania chmurowe już wspierają pracowników i klientów banku. Zostały wdrożone przy udziale globalnych dostawców chmurowych oraz Operatora Chmury Krajowej.

Kim jesteśmy – nasza misja

Wspieramy rozwój Polski i Polaków. Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie.

Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni. Chcemy nadal pozytywnie wpływać na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

Strategia rozwoju

PKO Bank Polsk identyfikuje długoterminowe wyzwania dla sektora bankowego, które wpływają na kierunki działania grupy:
graf graf

Pandemia COVID-19 przyśpieszyła rozwój technologiczny i procesy cyfryzacji oraz wpłynęła na zmianę modelu obsługi klientów. W ramach realizacji Strategii na lata 2020-2022, PKO Bank Polski koncentruje się w szczególności na cyfryzacji oraz rozwoju kanałów zdalnych. Dzięki temu klienci mogą łatwiej korzystać z usług banku bez wychodzenia z domu. Bank przygotował model sprzedaży dla osób starszych oraz osób, które wcześniej nie korzystały z kanałów elektronicznych do obsługi bankowej. Edukuje klientów, a doradcy wspierają ich przy zawieraniu umów przez internet i aplikację na smartfonie. W grupie osób powyżej 51. roku życia udział klientów korzystających tylko z kanałów zdalnych wzrósł o 6 p.p. w 2020 roku. Obecnie tylko 13% klientów w tej grupie wiekowej korzysta z usług bankowych wyłącznie w oddziale.

Pozycja rynkowa

W 2020 roku grupa utrzymała wysokie udziały w rynku kredytowym, zarówno pod względem wolumenu, jak i sprzedaży wybranych produktów. Utrzymała również swoją pozycję na rynku oszczędności osób prywatnych i podmiotów instytucjonalnych oraz pozycję lidera na rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych.

17,6%
Rynku
kredytów
18,3%
Rynku
oszczędności
19,7%
Rynku sprzedaży kredytów hipotecznych
19,2%
Rynku funduszy osób fizycznych

Grupa rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie ich finansowania) oraz na rynku usług finansowych dla gmin, powiatów, województw i sektora budżetowego. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana 2020/2019
Kredyty: 17,6% 17,9% 17,6% 17,7% 17,8% -0,3 p.p.
osób prywatnych, w tym: 22,4% 22,8% 22,9% 23,0% 22,8% -0,4 p.p.
mieszkaniowe 24,9% 25,8% 26,1% 26,1% 25,7% -0,9 p.p.
złotowe 26,3% 27,6% 28,3% 28,6% 28,6% -1,3 p.p.
walutowe 20,8% 21,0% 21,0% 21,2% 21,4% -0,2 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe 16,5% 16,3% 15,8% 15,9% 15,8% +0,2 p.p.
w rachunku bieżącym 32,7% 32,4% 32,1% 32,0% 32,6% +0,3 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 12,6% 13,1% 12,7% 12,8% 12,9% -0,5 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 30,2% 30,7% 32,4% 29,3% 29,2% -0,5 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 19,7% 25,7% 28,9% 29,6% 31,9% -6,0 p.p.
Oszczędności ogółem1) 18,3% 18,4% 18,4% 17,3% 16,1% -0,1 p.p.
oszczędności osób fizycznych2) 24,3% 22,6% 22,0% 21,1% 20,7% +1,7 p.p.
Depozyty: 17,3% 17,9% 18,1% 17,9% 17,3% -0,6 p.p.
osób prywatnych 21,9% 20,8% 20,2% 20,4% 20,7% +1,1 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 11,5% 13,8% 15,2% 14,5% 12,4% -2,3 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych 19,2% 19,6% 21,6% 17,1% 14,2% -0,4 p.p.
Działalność maklerska – obroty na rynku wtórnym3) 11,2% 7,5% 7,7% 14,7% 9,4% +3,7 p.p.
Źródło: NBP, GPW, ZBP, Analizy Online
1) Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
2) Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
3) Z uwzględnieniem w 2017 roku efektu pośrednictwa w sprzedaży akcji Pekao S.A. Po eliminacji tego efektu udział działalności maklerskiej w obrotach na rynku wtórnym wyniósłby 11,2%.

2020 2019 2018 2017 2016
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)
Suma aktywów 376 966 347 897 324 255 296 912 285 573
Kapitał własny ogółem 39 911 41 578 39 101 36 256 32 569
Finansowanie udzielone klientom 235 781 244 083 230 438 214 361 208 987
Depozyty klientów 282 356 256 170 238 723 217 306 200 404
Zysk/strata netto -2 557 4 031 3 741 3 104 2 874
Wskaźniki finansowe
ROA netto -0,7% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%
ROE netto -6,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,1%
ROTE netto -6,5% 10,9% 11,0% 10,0% 10,2%
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów)1) 41,0% 41,3% 44,2% 46,0% 47,4%
Marża odsetkowa 3,0% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2%
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,4% 4,3% 4,9% 5,5% 5,9%
Koszt ryzyka kredytowego 0,78% 0,46% 0,59% 0,71% 0,75%
Łączny współczynnik kapitałowy 18,18% 19,88% 18,88% 17,37% 15,81%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego (w tys.): 11 006 10 933 10 653 10 330 10 080
Ludność 10 463 10 427 10 179 9 877 9 648
Firmy i przedsiębiorstwa 526 491 459 438 418
Klienci korporacyjni 16 16 15 15 15
Dane operacyjne
Liczba oddziałów PKO Banku Polskiego (w szt.) 1 004 1 115 1 155 1 194 1 238
Liczba zatrudnionych (w etatach) 25 859 27 708 27 856 28 443 29 163
Liczba rachunków bieżących w banku (w tys. szt.) 8 257 8 012 7 697 7 362 7 034
Informacje o akcjach
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN) 35 900 43 075 49 338 55 388 35 175
Liczba akcji (w mln szt.) 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Cena akcji (w PLN) 28,72 34,46 39,47 44,31 28,14
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni) 0,00 1,33 0,55 0,00 0,00
1) Dane za lata 2016-2018 nie uwzględniają zmian prezentacyjnych wprowadzonych w 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania: