Sektor pozabankowy

Pandemia COVID-19 wpłynęła również na rozwój sytuacji na polskich rynkach pozabankowych w 2020 roku: funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, ubezpieczeń, leasingu i faktoringu.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

W 2020 roku, aktywa w zarządzaniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wzrosły do poziomu 280,8 mld PLN (+4,3% r/r), w tym aktywa osób fizycznych wzrosły do 167,9 mld PLN (+3,6% r/r). Na koniec 2020 roku wartość środków zgromadzonych w funduszach zdefiniowanej daty PPK wyniosła 2,3 mld PLN. Saldo wpłat i umorzeń ogółem na koniec 2020 roku było nieznacznie dodatnie i wyniosło 0,4 mld PLN, w tym osoby fizyczne wpłaciły netto 0,3 mld PLN. Poziom salda wpłat i umorzeń w 2020 roku był pod silnym wpływem załamania rynku w marcu, kiedy to inwestorzy wycofali netto ponad 20,5 mld PLN oraz wzmożonego popytu na produkty inwestycyjne w kolejnych miesiącach.

 

Na zainteresowanie inwestorów pozytywnie wpływał poziom średnich rocznych stóp zwrotu. W popularnych segmentach bezpiecznych funduszy dłużnych utrzymywał się on na poziomie wielokrotnie przekraczającym oprocentowanie nowych lokat w sektorze bankowym, które zmniejszyło się po decyzjach RPP o obniżce stóp procentowych w okresie marzec-maj 2020 roku.

W 2020 roku aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) spadły o 4% (-6,2 mld PLN) do 148,6 mld PLN. Spadła liczba uczestników OFE (-240 tys. do 15,4 mln). Rynek OFE pozostawał pod wpływem pogorszenia sytuacji na rynku pracy oraz pogorszenia koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w 2020 roku indeks WIG spadł o 1,4%) na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W strukturze aktywów OFE nadal dominowały akcje (około 86%).

W 2020 roku zakłady ubezpieczeń wypracowały zysk netto w wysokości 6,1 mld PLN (-15,7% r/r), przy spadku wyniku technicznego z ubezpieczeń o 1,5% r/r (do 6,1 mld PLN). Na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń negatywnie wpłynął spadek wyniku z rewaloryzacji lokat (nietypowe zdarzenie związane z aktualizacją wartości zaangażowania w jednostki podporządkowane). Pozytywnie wpłynął spadek kosztów wypłaconych odszkodowań i świadczeń (-2% r/r do 37,9 mld PLN), przy spadku składki przypisanej brutto o 1% r/r (do 63,4 mld PLN r/r).

W segmencie ubezpieczeń na życie składka przypisana brutto spadła o 2,4% r/r (do 20,7 mld PLN). Nastąpił spadek składki w grupie ubezpieczeń związanych m.in. z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK), którego nie skompensowały wzrosty składek w grupie ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, a także w grupie ubezpieczeń na życie. Spadek wypłaconych odszkodowań w segmencie ubezpieczeń na życie wyniósł 5,8% r/r (do 17,3 mld PLN), na co wpływała sytuacja pandemiczna w kraju (m.in. mniejsza liczba zgłaszanych roszczeń na skutek mniejszej liczby zaplanowanych hospitalizacji i operacji chirurgicznych). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie ubezpieczeń na życie były stabilne w skali roku (5,0 mld PLN).

Segment pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotował niski roczny wzrost składki przypisanej brutto o 0,3% (do 42,7 mld PLN), przy także niewielkim wzroście kosztów wypłaconych odszkodowań o 1,3% r/r (do 20,7 mld PLN). Koszty działalności ubezpieczeniowej w segmencie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wzrosły o 4,1% (do 10,4 mld PLN).

W 2020 roku branża leasingowa sfinansowała aktywa o wartości 70,1 mld PLN wobec 78,0 mld PLN w 2019 roku, co oznacza spadek o 10,1% r/r. Spadki dotyczyły większości głównych segmentów i w istotnym stopniu wynikały z sytuacji epidemicznej w kraju. Najsilniejszy spadek odnotował segment leasingu pojazdów ciężkich (obejmujący samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, statki, samoloty, kolej i pozostałe). Wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wyniosła 13,9 mld PLN (-25,7% r/r), co stanowiło około 20% łącznego finansowania udzielonego przez firmy leasingowe.

 

Przedsiębiorcy najczęściej leasingowali pojazdy lekkie (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony). Wartość sfinansowanych aktywów w tym segmencie wyniosła 33,3 mld PLN (-5,7% r/r), co stanowiło około 47% łącznego finansowania udzielonego przez firmy leasingowe. W segmencie maszyn i urządzeń wartość wyleasingowanych aktywów wyniosła 20,4 mld PLN (-5,0% r/r). Wzrost odnotował jedynie segment nieruchomości (+4,1% r/r), przy marginalnym udziale tego segmentu w strukturze rynku (1,2%).

W 2020 roku utrzymywał się wysoki popyt na usługi faktoringowe. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły o 3,0%, osiągając poziom 290,1 mld PLN, natomiast liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług firm faktoringowych wynosiła 18,4 tys. (+2,6% r/r). Największym popytem ze strony przedsiębiorców nadal cieszył się faktoring pełny, którego udział w obrotach firm faktoringowych wyniósł około 49%. Udział drugiego największego segmentu rynku, tj. faktoringu niepełnego wyniósł 30%. Z usług faktoringowych nadal najczęściej korzystały przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, głównie z branży spożywczej, chemicznej i metalowej.

Wyniki wyszukiwania: