Obszar środowiskowy

Ze względu na charakter działalności gospodarczej, bezpośrednie oddziaływanie banku i grupy na środowisko jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Pośredni wpływ na środowisko dotyczy finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych oraz oferty spółek grupy.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko

 • 307-1
 • 303-1v16
 • 306-2

Bezpośredni wpływ na środowisko zależy od sposobu użytkowania ograniczonych zasobów naturalnych. Grupa monitoruje zużycie takich zasobów oraz angażuje się w działania na rzecz zmniejszenia ich konsumpcji. [303-1v16] Na potrzeby tego raportu spróbowaliśmy oszacować konsumpcję wody przez grupę. Zużycie wody w banku w 2020 roku wyniosło ok. 260 mega litrów. W pozostałych podmiotach grupy zużycie wody wyniosło 27,6 mega litrów.

Podmioty grupy mają procedury i struktury do śledzenia istotnych dla ich operacji zmian prawnych w obszarze środowiska. W 2020 roku żaden z podmiotów grupy nie prowadził przedsięwzięcia, które mogło znacząco oddziaływać na środowisko. [307-1] W grupie nie toczyły się postępowania administracyjne związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, które zakończyły się nałożeniem kar finansowych.

tbar tbar
Jednym z celów strategicznych banku jest uproszczenie i usprawnienie procesów poprzez ograniczenie dokumentacji papierowej.

W 2020 roku bank kontynuował projekt SMARTOP, który dotyczy cyfryzacji procesów sprzedażowych i obsługowych. Wiele procesów zmieniło się w związku z częściowym przejściem na pracę zdalną. To w istotny sposób przełożyło się na zmniejszenie zużycia papieru w banku.

W 2020 roku bank udostępnił klientom w bankowości internetowej iPKO kolejne dyspozycje, które dotychczas można było złożyć w placówkach i poprzez Contact Center. Klienci złożyli w kanałach zdalnych ponad 2,5x więcej dyspozycji niż łącznie w latach 2018-2019. Równolegle bank prowadził prace nad cyfryzacją procesów w oddziale, w tym nad kontaktami pracowników z klientami banku w formie zdalnej. To również przełożyło się na spadek zużycia papieru.

26%
Spadek zużycia papieru A4 do poprzedniego roku
58%
Spadek zużycia papieru A4 przez ostatnie 4 lata

W 2020 roku bank korzystał z umowy na odbiór odpadów innych niż komunalne z dotychczasowym dostawcą usług. Kontrahent posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz 14001:2005. Odpady otrzymane od banku kontrahent przekazuje następnym firmom do zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. [306-2] Niebezpieczne odpady elektryczne i elektroniczne bank przekazuje wyspecjalizowanej firmie, która je przetwarza i recykluje (w 100%). Wyspecjalizowana firma odbiera i niszczy papierową dokumentację bankową. Dodatkowo, w 2020 roku podmioty grupy prowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Bank wdrożył segregację odpadów komunalnych w 726 lokalizacjach (64% wszystkich).

Odpady inne niż komunalne wytworzone przez bank (w tonach):

2020 2019 r/r
Razem 736 843 -13%
niebezpieczne1) 15 16 -6%
pozostałe, w tym: 721 827 -13%
wielkogabarytowe 261 532 -51%
elektroniczne i elektryczne 243 136 79%
magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1 2 -50%
odpady z papieru i tektury (segregatory) 37 4 825%
odpady z żelaza i stali 179 152 18%
1) Sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak klimatyzatory, zużyte monitory i lodówki.

Bank realizował projekt Flexidesk, którego celem jest stworzenie nowego środowiska pracy i umożliwienie rotacyjnej pracy biurowej poprzez dostosowanie biur banku. Efektem ma być optymalizacja powierzchni banku.

W 2018 roku bank przyjął standard aranżacji i wyposażenia dla stanowisk sprzedażowych, a w połowie 2020 roku dla pozostałych stanowisk. Standard definiuje rozwiązania i technologie wykorzystywane przy tworzeniu nowych i modernizowaniu istniejących stanowisk pracy. Wiele z przyjętych rozwiązań ma pozytywny wpływ na środowisko:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię,
 • wymóg segregacji śmieci zgodnie z frakcjami,
 • ograniczenie liczby szaf na dokumentację papierową dzięki procesom digitalizacyjnym,
 • zastosowanie zieleni we wnętrzach,
 • wykorzystywanie budynkowych instalacji wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją,
 • montaż przepływowych dystrybutorów wody i wynikające z tego ograniczenie zużycia plastiku,
 • stosowanie oświetlenia LED,
 • wykorzystywanie w większym stopniu materiałów naturalnych,
 • założenie natrysków dla osób dojeżdżających rowerami.

Inne działania realizowane w 2020 roku:

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Transport Wyposażenie nieruchomości w stojaki na rowery i szatnie dla pracowników
Udostępnianie pracownikom szkolenia EKO-jazda (bezpieczna i efektywna eksploatacja samochodów osobowych: służbowych i prywatnych)
Odpady Segregacja odpadów komunalnych w kolejnych nieruchomościach banku
Plastik Eliminacja przedmiotów plastikowych np. zamiana plastikowych kubków jednorazowych do wody z dystrybutorów galonowych w placówkach banku na BIO, rezygnacja z zakupu plastikowych talerzyków i sztućców, zmniejszenie zużycia plastikowych automatów do pieczęci kauczukowych (ok. 1,7 tys. sztuk)
Wymiana butlowych dystrybutorów wody na filtrujące, podłączone do sieci wodociągowej (w 2020 roku zamówiono o ponad 2,5 tys. butli galonowych mniej)
Papier Redukcja wysyłanej korespondencji papierowej (scentralizowanej o ok. 7% i niescentralizowanej o 23%)
SMS-y zamiast przesyłek papierowych
Wydruk na papierze EKO (ok. 2,1 mln kopert i ok. 2,9 mln kartek A4)
Dane Rozbudowa systemu zarządzania nieruchomościami w banku w kierunku agregowania danych dotyczących ochrony środowiska, w tym informacji o zużyciu mediów (co pozwala na liczenie śladu węglowego) oraz innych informacji o budynku (np. segregacji śmieci)
Szkolenia Jak być eko? – czyli jak postępować, aby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, wynikający z codziennych czynności w pracy i w domu

Zużycie energii i paliw

 • 302-4
We wrześniu 2020 roku bank po raz pierwszy pozyskał gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z niskoemisyjnego źródła. Pozyskane gwarancje pochodzenia dotyczyły energii elektrycznej wyprodukowanej w jednostce kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji.

W 2020 roku bank po raz drugi kompleksowo oszacował zużycie energii i paliw oraz obliczył ślad węglowy. Obliczenia dotyczą zużycia energii i paliw dla 100% wykorzystywanych powierzchni oraz transportu. [302-4] Całkowite zużycie energii w 2020 roku w stosunku do 2019 roku dla grupy spadło o 7,5%, a dla banku o 7,8%. Grupa kupowała energię elektryczną i cieplną, nie nabywała pary technologicznej i chłodu. Zakupiona energia w większości pochodziła ze źródeł nieodnawialnych. W banku największy spadek dotyczył zużycia oleju opałowego (o ponad połowę). Powodem było zakończenie działalności w czterech lokalizacjach, w których źródłem ciepła był olej opałowy oraz zmiana sposobu dostarczania ciepła w kolejnych czterech lokalizacjach (wymiana pieców olejowych na ogrzewanie z sieci lub piece gazowe). Bank ograniczył również zużycie benzyny i oleju napędowego w pojazdach służbowych.

 • 302-1
 • 302-4
 • 302-3

Zużycie energii w Grupie PKO Banku Polskiego (w MWh):

Bank Spółki Grupa Bank Spółki Grupa Grupa
2020 2019 (po rekalkulacji) r/r
Paliwa wykorzystywane w budynkach: 22 803 3 864 26 667 24 122 3 095 27 216 -2,0%
gaz ziemny 20 866 3 732 24 598 20 465 2 940 23 405 5,1%
olej opałowy 1 672 94 1 767 3 368 132 3 500 -49,5%
olej napędowy 94 4 98 81 17 98 -0,7%
LPG 0 34 34 0 6 6 501,1%
węgiel 171 0 171 208 0 208 -17,5%
Paliwa wykorzystywane w pojazdach: 18 400 10 180 28 580 28 697 9 903 38 600 -26,0%
olej napędowy 815 4 479 5 295 1 211 4 093 5 304 -0,2%
benzyna 17 585 5 701 23 285 27 486 5 810 33 296 -30,1%
Energia kupowana: 148 506 17 043 165 548 152 853 20 051 172 904 -4,3%
energia elektryczna 81 547 10 291 91 838 84 079 11 112 95 191 -3,5%
energia cieplna 66 959 6 752 73 711 68 774 8 939 77 713 -5,1%
Całkowite zużycie energii 189 709 31 087 220 796 205 671 33 048 238 720 -7,5%

Intensywność zużycia energii w Grupie PKO Banku Polskiego:

Grupa
Wskaźnik Jednostka 2020 2019 r/r
Całkowite zużycie energii na pracownika MWh / osobę 8,4 8,5 -1,0%
Całkowite zużycie energii na 1 mln zł aktywów MWh / 1 mln zł aktywów 585,7 686,2 -14,6%
W poprzednich latach wiele podmiotów grupy wykonało audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu podmioty grupy określiły obszary o największym potencjale energooszczędnym, przygotowały plany działania i zaczęły je sukcesywnie wdrażać.

[302-4] Bank nadal pracuje nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001. Celem jest optymalizacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, wprowadzenie jednego systemu kontroli jej zużycia oraz redukcja zużycia nośników energii. Bank dokonał przeglądu i analizy działań, jakie będzie można wdrożyć w ramach maksymalnego ograniczenia emisji CO2. Zgodnie z wynikami analizy najważniejsze zadania na kolejne lata to:

 • zakup energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych i zeroemisyjnych,
 • rozpoczęcie procesu przejścia na zakup energii elektrycznej bezpośrednio ze źródeł energii odnawialnej (OZE),
 • opracowanie założeń i planu mającego na celu Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO50001 w latach 2021-2022,
 • rozpoczęcie instalacji systemów PV w nieruchomościach banku – pierwsze instalacje planowane są na 2021 rok.

W zakresie zużycia energii główne efekty tych działań w 2020 roku to:

 • wykonanie Analizy Luk dla Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO50001,
 • zakup 73,3 GWh jako energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji razem z gwarancjami pochodzenia,
 • kontynuacja wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED,
 • bieżąca  optymalizacja projektowa przy modernizacjach i inwestycjach.

W 2020 roku po raz pierwszy bank uzyskał oszczędności energii wynikające z modernizacji jednej z największych instalacji wytwarzania chłodu pracującej na potrzeby ośrodka obliczeniowego oraz modernizacji węzła cieplnego dla budynku Centrali. Zadania te pozwoliły na wygenerowanie rocznych oszczędności energii na poziomie 197,25 toe (2 294 MWh).

-7,5% r/r
Spadek zużycia energii w grupie
-32% r/r
Spadek emisji własnych grupy

Emisje gazów cieplarnianych

Od 2019 roku monitorujemy emisje gazów cieplarnianych w wyniku działalności operacyjnej grupy. W 2020 roku ponownie przeliczyliśmy dane dla roku bazowego (2019). Przyczyną było dostarczenie dokładniejszych danych dla kilku lokalizacji oraz to, że stwierdziliśmy niedoszacowanie części mediów w zużyciu gazu ziemnego i ciepła dla spółek zależnych.

Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla banku wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla grupy: bank i wszystkie podmioty zależne banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1 i Zakres 2. Emisje w Zakresie 3 obejmują podróże służbowe krajowe przedstawicieli banku, które są monitorowane od 2020 roku.

 

Raportowane emisje obliczyliśmy zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodą market-based. Bank osiągnął wskaźnik pewności danych (procent danych pozyskanych ze źródeł wobec wszystkich danych używanych do obliczeń, na które składają się dane pozyskane ze źródeł i dane oszacowane) na poziomie określanym jako dobry (good) w metodologii GHG Protocol.

Aby zapewnić porównywalność z rynkiem, bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji bank użył łącznych emisji w Zakresie 1+2 dla Grupy Kapitałowej Banku. W ten sposób bank otrzymał pełny obraz śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Pobierz raport: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2020 rok

 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3

Zakres 1:
13 509 Mg CO2e

Emisje bezpośrednie grupy powstałe w
wyniku spalania paliw we własnych źródłach

Zakres 2:
64 377 Mg CO2e

Emisje pośrednie grupy powstałe w
wyniku używania zakupionej energii

Zakres 3:
289 Mg CO2e

Emisje pośrednie banku powstałe w
wyniku krajowych podróży służbowych

W 2020 roku emisje gazów cieplarnianych grupy w Zakresach 1-3 wyniosły 78,2 tys. Mg CO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla), z czego 84,4% przypadało na jednostkę dominującą. Większość emisji w przypadku grupy (82,3%) przypadało na Zakres 2. Emisje w Zakresie 2 (obliczone zgodnie z metodą market-based) pochodziły w 60,3% z kupowanej energii elektrycznej, a reszta przypadała na zakupioną energię cieplną. Struktura emisji była bardzo podobna w przypadku jednostki dominującej. Największy spadek emisji w 2020 roku grupa odnotowała w Zakresie 2 z tytułu emisji z kupowanej energii elektrycznej. Wysoka redukcja emisji gazów cieplarnianych w tym zakresie jest spowodowana głównie pozyskaniem przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródła niskoemisyjnego (wysokosprawna kogeneracja). Gwarancjami pochodzenia zostało objęte 73,3 GWh z ponad 81,5 GWh zużytych przez bank w 2020 roku.

 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
 • 305-5
 • 305-4

Bezpośrednie i pośrednie emisje w podziale na źródła (w MgCO2e):

Bank Spółki Grupa Bank Spółki Grupa Grupa
2020 2019 (po rekalkulacji) r/r
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem: 10 106 3 403 13 509 11 816 3 671 15 487 -12,8%
zużycia paliw w budynkach 4 761 790 5 551 5 185 638 5 823 -4,7%
zużycia paliw w pojazdach 4 562 2 613 7 175 6 631 3 033 9 664 -25,8%
emisji przez źródła ulotne 783 783
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem: 55 595 8 782 64 377 88 906 10 104 99 010 -35,0%
zakupu energii elektrycznej 32 333 6 492 38 825 64 320 7 008 71 329 -45,6%
zakupu energii cieplnej 23 262 2 290 25 551 24 585 3 096 27 681 -7,7%
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2) 65 701 12 185 77 886 100 721 13 775 114 497 -32,0%
Zakres 3 – emisje pośrednie (delegacje krajowe) 289 289
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2 + 3) 65 989 12 185 78 175

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych:

Emisje GHG (Zakres 1 + 2) Jednostka 2020 2019 r/r
na pracownika Mg CO2e / osobę 3,0 4,1 -27,2%
na klienta kg CO2e / osobę 7,4 11,0 -32,2%
na 1 mln zł kg CO2e / 1 mln zł aktywów 204,0 329,1 -38,0%

Pośrednie oddziaływanie na środowisko

wf wf
Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa Grupy PKO Banku Polskiego zawiera się m.in. w polityce finansowania działalności podmiotów gospodarczych i publicznych. Bank od lat dba o środowisko:
 1. Bank wraz z pozostałymi podmiotami grupy wspiera rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych i energooszczędne przedsięwzięcia.
 2. Bank wpływa na postawy klientów, uczestnicząc w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym budowy spalarni śmieci, oczyszczalni ścieków, systemów wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii.
 3. Od wielu lat bank aktywnie angażuje się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w tym poprzez finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, czy modernizacji pro-środowiskowej obiektów użyteczności publicznej.
 4. Bank w ocenie kredytowej uwzględnia wpływ danej działalności gospodarczej na środowisko naturalne, spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie decyzji środowiskowych, czy uwarunkowań geograficzno-środowiskowych. W ocenie modelu biznesowego kredytobiorców i identyfikacji ryzyk (w tym ryzyk ESG) bank uwzględnia koncepcję zrównoważonego rozwoju biznesu oraz korzyści, które może przynieść dany biznes społeczności lokalnej i środowisku naturalnemu.
 5. W procesie analizy wycen nieruchomości bank ocenia ryzyka środowiskowe, jakie mogą powstać w przypadku wykorzystywania nieruchomości do działalności powodującej zanieczyszczenie lub dewastację środowiska, w szczególności takiej jak emisja pyłów, zanieczyszczenie wody, odprowadzanie ścieków, czy składowanie lub produkcja materiałów toksycznych, łatwopalnych czy wybuchowych.
 6. Bank finansuje transformację polskiej energetyki. Obszary transformacji obejmują nie tylko zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła produkcji energii, ale również poprawę efektywności energetycznej podmiotów o wysokiej konsumpcji energii niezbędnej do procesów produkcyjnych oraz modernizację sieci przesyłowej.

Polityki sektorowe

W 2020 roku bank przyjął nową Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, która następnie została wdrożona w całej grupie kapitałowej. Naszą motywacją do przyjęcia nowej polityki jest wspieranie środowiska naturalnego, zapobieganie globalnych zmianom klimatu i zaangażowanie w transformację gospodarki Polski w stronę zeroemisyjności.

Celem polityki jest sukcesywne zwiększanie udziału spółek grupy w finansowaniu OZE. Polityka określa preferowane kierunki rozwoju portfela kredytowego w segmencie OZE. Koncentruje się szczególnie na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków (w szczególności projektów z wygranymi aukcjami OZE, które gwarantują stabilny cash flow z działalności operacyjnej), ale umożliwia również finansowanie innych projektów. W ocenie projektów bank analizuje między innymi: dokumenty formalno-prawne, parametry transakcji, źródła spłaty (np. wygrana aukcja OZE, umowa PPA), jak również zasoby kapitałowe i doświadczenie inwestora.

Grupa kapitałowa przyjęła i wdrożyła politykę w 2019 roku. Polityka Finansowania Sektora Energii Wysokoemisyjnej obejmuje m.in. branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, branże okołowęglowe (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i jego pochodnymi) wytwarzanie energii elektrycznej/ciepła (z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii) i działalności uzupełniające związane z energetyką (przesył, dystrybucja, elektrociepłownie). Polityka jest zbieżna z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zeroemisyjności w 2050 roku.

Celem polityki jest stopniowa zmiana struktury portfela kredytowego poprzez stopniowe ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii. W zaktualizowanej w 2020 roku polityce zaostrzyliśmy kryteria jej stosowania (i tym samym objęliśmy nią szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym działających w branżach okołowęglowych) oraz warunki finansowania:

 • w zakresie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), produkcji pieców, palenisk i palników piecowych (dot. produkcji pieców węglowych) – redukcję zaangażowania (wyjątek węgiel koksowy jako surowiec wpisany na listę surowców krytycznych UE na kolejne 3 lata),
 • w zakresie produkcji energii/ciepła – niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym i brunatnym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania,
 • ograniczanie finansowań na cele ogólne i przekształcanie ich w finansowania ESG, które służą poprawie efektywności energetycznej, zmianie miksu energetycznego bądź modernizacji sieci przesyłowych (dopuszcza się finansowanie inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne pozwalające na spełnienie rosnących wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określania celu finansowania i kontroli wykorzystania środków),
 • w zakresie branż okołowęglowych (np. produkcja maszyn dla górnictwa, handel węglem i produktami wytwarzanymi na jego bazie) – stopniowe ograniczanie zaangażowania, precyzyjne określanie celu finansowania i  kontrola wykorzystania, dopuszczalne finansowanie podmiotów ze zdywersyfikowanym portfelem odbiorców lub produktów/usług (tj. generujących znaczące przychody z innych źródeł, nie związanych z górnictwem) lub przekształcających swoją działalność.
Grupa przyjęła i wdrożyła politykę w 2019 roku. Polityka określa ramy finansowania podmiotów działających w sektorach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania oraz dystrybucji paliw ciekłych i gazowych, produkcji i obrotu chemikaliami lub wyrobami chemicznymi oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Celem polityki jest zmniejszenie zaangażowania w przypadku działalności objętych Dyrektywą UE dot. plastików oraz ostrożne podejście do innych sektorów objętych polityką. Bank przyjął strategię ostrożnego podejścia do branż górnictwa ropy naftowej i gazu czy produkcji chemikaliów, wyrobów chemicznych i wyrobów z gumy, które odzwierciedlone jest w rozpoznaniu spełnienia norm środowiskowych i wpływu na otoczenie oraz ocenie modelu biznesowego w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu.

ESG w procesie kredytowym

W ramach projektu ESG uruchomionego w 2020 roku bank rozpoczął prace nad wbudowaniem oceny ryzyk ESG w proces kredytowy dla klientów korporacyjnych.

Poprzez odpowiednie regulacje dotyczące ESG bank wprowadził narzędzia do szacowania ryzyka niefinansowego klientów korporacyjnych oraz jego efektywnej oceny i kontroli. Identyfikacja ryzyk ESG pozwala wskazywać projekty, które nie spełniają coraz wyższych wymogów środowiskowych i społecznych. Ocena ryzyk ESG stała się elementem oceny modelu biznesowego kredytobiorcy, zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących klientów i ma wpływ na warunki decyzji kredytowej. Dzięki identyfikacji tych ryzyk bank może wspierać finansowanie zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie projektów.

Dla poszczególnych sekcji PKD został przypisany jeden z kolorów wskazujący na możliwy poziom ryzyk ESG w danej branży. Mapowanie według kolorów pozwala na łatwą, wstępną identyfikację ryzyk ESG w danej działalności. Źródłami dalszej informacji są raporty roczne kredytobiorcy i informacje prasowe oraz rozmowa z klientem, której celem jest dogłębne rozpoznanie ryzyk ESG w jego działalności. Pomocą w przeprowadzeniu rozmowy z klientem jest ankieta, która identyfikuje potencjalne obszary do rozpoznania.

Wprowadzenie identyfikacji ryzyk ESG do procesu kredytowego poprzedziły warsztaty dla 300 pracowników (doradców i analityków). Tematem warsztatów było nie tylko pokazanie podejścia procesowego, ale również zaprezentowanie roli, jaką pełnią czynniki ESG we współczesnym świecie i przyczyn, dla których zyskują na znaczeniu. Bank organizował również spotkania poświęcone ESG dla klientów.

0,79%
Zaangażowanie
w branże zielone
0,66%
Udział kredytów termomodernizacyjnych
0,50%
Udział sektorów wysokoemisyjnych

Bank udoskonalił metodologię kwalifikacji kryteriów środowiskowych i przeprowadził pogłębione analizy portfela produktowego, co poprawiło jakość szacunków w porównaniu do wykazanych w ubiegłorocznym raporcie. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku udział zaangażowania korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty i dłużne papiery wartościowe oraz ekwiwalent bilansowy limitów skarbowych) w branże określone jako zielone (np. produkcja energii z OZE, odprowadzanie ścieków, uzdatnianie i dostarczanie wody, zbieranie i obróbka odpadów, rekultywacja, itp.) stanowił 0,79% sumy bilansowej banku (2019: 0,96%). Dodatkowo bank udzielał kredytów dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ich udział zaangażowania w sumie bilansowej wynosił 0,66% w 2020 roku (2019: 0,72%). Spadek zielonego portfela w 2020 roku wynikał ze spłat istniejącego portfela kredytowego. Udział zaangażowania korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty i dłużne papiery wartościowe oraz ekwiwalent bilansowy limitów skarbowych) w sektory energii wysokoemisyjnej stanowił 0,50% sumy bilansowej (2019: 0,70%), co wskazuje na realizację przyjętej Polityki Finansowania Sektora Energii Wysokoemisyjnej, czyli stopniową redukcję zaangażowania w te branże.

Odpowiedzialne produkty – nasza odpowiedź na ESG

Zielone produkty w ofercie Grupy PKO Banku Polskiego:
Zielona hipoteka we wspólnej ofercie PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego Na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego „Własny Kąt”.
Kredyt termomodernizacyjny dla budynków wielorodzinnych (wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) w PKO Banku Polskim Kredyt pozwala uzyskać bezzwrotną pomoc ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20% kwoty kredytu. Realizacja przedsięwzięć finansowanych kredytem „Nasz remont” z premią z BGK pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.
Fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” w ofercie PKO TFI Aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena: 23 października 2019 roku, stopa zwrotu do końca 2020 roku: 5,69%.
Leasing lub pożyczka dla przedsiębiorstw na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych w ofercie PKO Leasing Produkt jest oferowany w procedurze uproszczonej (bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych) i daje możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją (możliwość sfinansowania całej instalacji fotowoltaicznej do 250 tys. PLN z maksymalnym sześcioletnim okresem finansowania). Spółka finansuje zarówno moduły montowane na dachach, jak i na gruncie.
Ekopożyczka dla osób fizycznych na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. PLN w PKO Banku Polskim Okres spłaty – od 2 do 120 miesięcy, oprocentowanie 4,99%, a prowizja za udzielenie pożyczki 0,99%. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki klient powinien dostarczyć fakturę potwierdzającą zakup urządzeń fotowoltaicznych na min. 85% kwoty pożyczki. W przeciwnym razie oprocentowanie zostanie podwyższone do aktualnego poziomu odsetek maksymalnych. W 2020 roku bank wprowadził możliwość uzyskania Ekopożyczki bez konieczności posiadania konta.
Transakcje na rynku uprawnień do emisji CO2 – Swap Towarowy i Forward Towarowy dostępne dla klientów korporacyjnych w PKO Banku Polskim Transakcje dla klientów korporacyjnych banku, którzy zgodnie z regulacjami systemu EU ETS są zobowiązani do corocznego umarzania tych uprawnień. Klienci mogą dokonywać obrotu tymi transakcjami i zabezpieczać się przed zmianami cen uprawnień do emisji.
Gwarancje BIZNESMAX z BGK w ofercie PKO Banku Polskiego Możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na tzw. inwestycje proekologiczne, m.in. gospodarkę obiegu zamkniętego, elektromobilność czy odnawialne źródła energii.
Zielone listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne. Łączna wartość dwóch emisji przeprowadzonych w 2019 roku wynosiła 500 mln PLN (brak emisji w 2020 roku). Bank Hipoteczny systematycznie buduje portfel kredytów, które kwalifikują się do sfinansowania środkami pozyskanymi z emisji zielonych listów zastawnych. Wartość takiego portfela na koniec 2020 roku wynosiła 7 203 mln PLN i ponad 14-krotnie przekraczała wartość wyemitowanych zielonych listów zastawnych. Portfel kredytów sfinansowanych z emisji zielonych listów zastawnych został zweryfikowany przez zewnętrzną firmę (Sustainalytics), która potwierdziła poprawność wykorzystania środków. Portfel kredytów hipotecznych kwalifikujących się do sfinansowania przychodami z zielonych listów zastawnych umożliwia roczne oszczędności energii w wysokości 351 597 MWh oraz unikanie rocznych emisji gazów w wysokości 135 218 tCO2 (wartość wyższa niż roczne emisje gazów cieplarnianych całej grupy kapitałowej).
Fundusz PKO Energii Odnawialnej – fizan w PKO TFI z udziałem PKO Banku Polskiego Uruchomiony na początku 2021 roku. Polityka inwestycyjna zakłada nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych zlokalizowanych na terenie Polski. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować docelowo nawet 500 mln PLN i w ten sposób zwiększyć swój udział w transformacji sektora energetycznego.
Kredyt konsorcjalny z udziałem PKO Banku Polskiego dla PAK PCE Fotowoltaika Kredyt udzielony w marcu 2021 roku przez PKO Bank Polski i mBank o wartości 138 mln PLN na sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp na terenach pogórniczych. Spółka PAK PCE Fotowoltaika należy do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. i budowana przez nią farma fotowoltaiczna ma zostać zakończona w IV kwartale 2021 roku na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego.
Kredyt konsorcjalny z udziałem PKO Banku Polskiego na sfinansowanie portfela OZE należącego do producenta energii odnawialnej Qair Umowa kredytu pomiędzy Qair i bankami (PKO Bank Polski, Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska) podpisana w lutym 2021 roku o wartości 479 mln PLN (105 mln EUR). Udział PKO Banku Polskiego w tym finansowaniu wynosi 30%. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW. Z punktu widzenia rynku, transakcja ta stanowi jedno z największych finansowań w Polsce. Z punktu widzenia PKO Banku Polskiego jest to: (i) pierwsza transakcja finansowania budowy i eksploatacji portfela projektów fotowoltaicznych, (ii) pierwsza transakcja finansowania budowy i eksploatacji farm wiatrowych w ramach nowego, krajowego systemu wsparcia, w której bank uczestniczył aktywnie już na etapie strukturyzacji transakcji (rynek pierwotny długu). Wszystkie projekty objęte transakcją wygrały aukcje OZE i podpiszą 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające im gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania: