logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2020

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt informatyczny
Środki trwałe w budowie Inne,
w tym środki transportu
Ogółem w tym aktywa
z tytułu prawa użytkowania
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 561 1  1657 221 803 6 241 1 094

Nabycie

377 21 281 79 758 373

Transfery z nakładów

60 118 (208) 31 1

Likwidacja i sprzedaż

(51) (59) (48) (158) (10)

Inne

(140) (22) (5) (31) (197) 3
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 3 807 1 715 289 834 6 645 1 460
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 300) (1 259) (1) (488) (3 048) (208)

Amortyzacja okresu

(336) (140) (65) (541) (229)

Likwidacja i sprzedaż

46 58 47 151 6

Inne

37 9 1 8 55
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (1 553) (1 332) (498) (3 383) (431)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (46) (1) (4) (1) (52) (1)

 Utworzenie w okresie

(62) (1) (63) (4)

 Rozwiązania w okresie

5 5

 Inne

6 1 1 1 9
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (97) (1) (3) (101) (5)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 2 215  397 216 314 3 141 885
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 2 157 382 286 336 3 161 1 024

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2019

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt informatyczny
Środki trwałe w budowie Inne,
w tym środki transportu
Ogółem w tym aktywa
z tytułu prawa użytkowania
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 413 1 635 165 796 6 009 959

 Nabycie

136 42 273 479 930 127

 Transfery z nakładów

58 117 (214) 39

 Likwidacja i sprzedaż

(55) (144) (514) (713) (9)

 Objęcie kontrolą jednostki zależnej

22 2 10 34 18

 Inne

(13) 4 (3) (7) (19) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 3 561 1 656 221 803 6 241 1 094
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 048) (1 222) (471) (2 741)

Amortyzacja okresu

(296) (170) (1) (64) (531) (206)

Likwidacja i sprzedaż

34 142 197 373

Objęcie kontrolą jednostki zależnej

(4) (2) (3) (9) (1)

Utrata kontroli nad jednostką zależną

(2) (2)

Inne

16 (6) (147) (138)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (1 300) (1 258) (1) (488) (3 047) (207)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (36) (1) (3) (3) (43)

Utworzenie w okresie

(14) (1) (15) (1)

 Inne

4 (1) 3 6
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (46) (1) (4) (1) (52) (1)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 2 329 412 162 322 3 225 959
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 2 215 397 216 314 3 142 886

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania

2020

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt informatyczny
Środki trwałe
w budowie
Inne,
w tym środki transportu
Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 067 1 –   26 1 094

Nabycie

372 372

Likwidacja i sprzedaż

(10) (1)                             – (11)
Inne 5 5
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 434 –   –   26 1 460
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (207) (207)

Amortyzacja okresu

(229) (229)

Likwidacja i sprzedaż

6 6

Inne

(1) (1)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (431) (431)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (1) (1)

Utworzenie w okresie

(4) (4)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (5) (5)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 859 1 –   26 886
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 998 –   –   26 1 025

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania

2019

Grunty i budynki Maszyny i urządzenia,
w tym sprzęt informatyczny
Środki trwałe
w budowie
Inne,
w tym środki transportu
Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 926 33 959

Nabycie

126 1 127

Likwidacja i sprzedaż

(8) (1) (9)

Objecie kontrolą jednostki zależnej

18 18

 Inne

5 (6) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 067 1 26 1 094
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

Amortyzacja okresu

(206) (206)

Utrata kontroli na jednostką zależną

(1) (1)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  (207) (207)
Odpisy aktualizujące na początek okresu

Utworzenie w okresie

(1) (1)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (1) (1)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 926 33 959
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 859 1 26 886

Wyniki wyszukiwania: