Obszar społeczny

Zgodnie ze swoją misją, Grupa PKO Banku Polskiego łączy cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców i społeczeństwo. Wpływa na otoczenie społeczne i jego rozwój poprzez działania sponsorskie i charytatywne oraz swoje produkty.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Wpływ na otoczenie społeczne

 • 102-12

[102-12] Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne, których celem jest pozytywny wpływ na Polskę, ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Bank buduje swój kapitał w oparciu o wartości i tradycje narodowe. Prowadzi, inicjuje i wspiera działania, których celem jest upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, promocja postaw prospołecznych, a także popularyzacja polskiej tradycji i kultury. Aktywnie angażuje się w projekty edukacyjne i sportowe. Zarówno bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja PKO Banku Polskiego w ramach działalności charytatywnej, każdorazowo weryfikują partnera i beneficjenta udzielanego wsparcia. Dbałość o racjonalność prowadzonej polityki sponsorskiej i charytatywnej bank i fundacja osiągają poprzez synergię działań. W fundacji dba o to Rada Programowa, która składa się z przedstawicieli banku. W najistotniejszych wizerunkowo obszarach programowych, takich jak: kultura, tradycja, edukacja, sport, bank i fundacja realizują projekty wspólnie lub rozłącznie. Fundacja angażuje się ponadto w działania, których celem jest pomoc społeczna, ochrona życia i zdrowia oraz ekologia. Taki podział zaangażowania w obszary programowe z jednej strony wzmacnia korzyści wizerunkowe banku, z drugiej zaś poszerza ich spektrum. W 2020 roku bank nie zidentyfikował negatywnego wpływu na wizerunek banku w tych obszarach.

Celem działań sponsorskich banku jest kształtowanie jego wizerunku, jako odpowiedzialnego lidera polskiej bankowości, instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, innowacyjnej i otwartej na potrzeby klientów.

Politykę sponsorską banku normują konkretne zasady oraz kilkustopniowy proces opiniowania i akceptowania nadsyłanych wniosków. Po dokonaniu eksperckiej analizy, zgodnie z określonymi w przepisach wewnętrznych kryteriami, pozytywnie ocenione wnioski kierowane są do Komitetu ds. Sponsoringu, który gwarantuje rzeczowe i kompleksowe spojrzenie na rozpatrywane propozycje.

W 2020 roku pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia rządowe zmusiły wiele instytucji kultury oraz podmiotów współpracujących z bankiem do przemodelowania działalności. Większość wydarzeń sponsorskich w czasie pandemii odbyła się w formule online lub hybrydowej (część aktywności stacjonarnie, a część online). Pozwoliło to na realizację projektów, a w niektórych przypadkach ułatwiło wręcz dostęp do ciekawych wydarzeń kulturalnych, które wcześniej odbywały się stacjonarnie. W przestrzeni wirtualnej (mediach społecznościowych oraz na serwisach konkretnych przedsięwzięć) efektywnie komunikowano obecność sponsorską banku.

W związku z COVID-19 bank musiał zweryfikować i wyeliminować część projektów, aby przekierować środki na rzecz walki z pandemią. W 2020 roku do banku wpłynęły 474 nowe wnioski sponsorskie. Wsparcie finansowe uzyskało 175 projektów (oprócz 134 nowych projektów bank realizował 41 projektów zainicjowanych w latach poprzednich).

Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo projekty istotne dla rozwoju Polski, realizowane na rzecz i w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi, które służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności fundacji jest określony w Statucie Fundacji PKO Banku Polskiego, natomiast zasady współpracy banku i fundacji reguluje umowa. Głównym źródłem finansowania celów statutowych fundacji w 2020 roku były dotacje przyznawane przez bank na podstawie uchwał Zarządu. Dodatkowo bank przekazuje Fundacji część dochodu od transakcji bezgotówkowych z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”. Wsparcie przeznaczane jest na jedną z czterech inicjatyw charytatywnych, wybraną przez klienta.

W 2020 roku działalność dobroczynna fundacji była skupiona na walce z pandemią koronawirusa, w związku z tym priorytet miały projekty, które chronią społeczeństwo przed skutkami pandemii i zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa. Skutkowało to znaczącym ograniczeniem możliwości zaangażowania się w zwyczajową i regularną działalność dobroczynną.

Pomimo ograniczeń, w 2020 roku spośród 561 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych, pozytywnie zaopiniowane zostały 143 projekty. Darowizna przekazywana jest na podstawie umowy zawieranej między fundacją a partnerem projektu. Za pośrednictwem fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych. W 2020 roku takie darowizny rzeczowe w postaci sprzętu IT i mebli wycofywanych z użytkowania z różnych jednostek bankowych trafiły do 54 organizacji.

pv pv

Bank przeprowadził w drugim półroczu 2020 roku ogólnopolską kampanię, w której zachęcał Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. Była to wspólna akcja Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Banku Polskiego. Celem kampanii było budowanie świadomości możliwości związanych z wykorzystania energii odnawialnej w polskich domach jednorodzinnych oraz rozwijanie naszego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Fundacja przeprowadziła kilka projektów własnych m.in. przekazała 700 litrów krwi w ramach Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowała 12 charytatywnych akcji biegowych, w których wzięło udział 5 848 biegaczy, a z zebranej kwoty 120 tys. zł skorzystało 12 beneficjentów, zaangażowała się w projekt promocji polskiej sztuki nowoczesnej oraz bankowy projekt stażowy „Busola na start”. W 2020 roku wolontariat pracowniczy objął bezpośrednią pomoc dla służb medycznych i osób poszkodowanych w pandemii, konkurs inicjatyw dobroczynnych „Pokaż jak pomagasz” i świąteczne akcje charytatywne.

Wpływ na otoczenie społeczne poprzez działalność bankową

 • W 2020 roku PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny udzieliły osobom prywatnym kredytów mieszkaniowych w wysokości 11,7 mld PLN (udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2020 roku na poziomie 20%).
 • Od 2014 roku PKO Bank Polski uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie wspierania rodzin wielodzietnych – oferuje niższą prowizję za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 • Grupa wspiera rozwój jednostek samorządu terytorialnego poprzez finansowanie inwestycji publicznych (m.in. szkół, szpitali, inwestycji drogowych, ochrony środowiska).

Udział w portfelu kredytów dla podmiotów gospodarczych i publicznych według wybranych sekcji PKD (%)

Bank Grupa
Sekcja PKD: 2020 2019 2020 2019
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, w tym JST 5,4 6,6 4,8 4,8
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,3 1,3 1,5 1,4
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,5 0,5 0,5 0,5
Sekcje O, Q, R łącznie: 7,2 8,4 6,8 6,8
 • Według danych Ministerstwa Finansów, Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego była w 2019 roku największym płatnikiem podatku CIT wśród podatkowych grup kapitałowych w Polsce.

Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód budżetu państwa i budżetów lokalnych (w mln PLN):

Bank Grupa
2020 2019 2020 2019
Podatki centralne, w tym: 3 019 2 978 3 279 3 477
Podatek dochodowy od osób prawnych 1 452 1 339 1 388 1 525
Podatek od niektórych instytucji finansowych 957 931 1 055 1 022
Podatek dochodowy od osób fizycznych 258 281 293 316
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 310 366 311 371
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 6 28 7 29
Podatek od towarów i usług 36 3 225 214
Podatki lokalne, w tym: 17 20 78 91
Podatek od środków transportowych 0 0 44 55
podatek od nieruchomości 14 13 24 24
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 2 6 5 9
Pozostałe podatki i opłaty 1 1 2 3
Podatki razem: 3 036 2 998 3 357 3 568
 • PKO Bank Polski oferuje preferencyjny kredyt studencki dla studentów i doktorantów z możliwością umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów.
 • Na koniec 2020 roku wartość preferencyjnych kredytów studenckich wyniosła 568 mln PLN.
 • Bank ma największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce. Zasięg sieci banku umożliwia dostęp do usług bankowych również mieszkańcom miejscowości, w których główni konkurenci banku nie posiadają swoich placówek. Bankowość elektroniczna uzupełnia sieć oddziałów.
 • W wybranych placówkach od 2020 roku bank udostępnia klientom internetowe stanowiska samoobsługowe (dla osób, które nie mają komputera lub dostępu do internetu).
 • Projekt tzw. Prostej Komunikacji obejmuje m.in. zwiększenie przystępności komunikatów w serwisach elektronicznych oraz dokumentacji produktowej.
 • Bank udziela wsparcia klientom w nabywaniu kompetencji cyfrowych. W 2020 roku w każdej z placówek banku klienci mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia pracownika w zakresie korzystania z bankomatów i wpłatomatów oraz obsługi swoich produktów bankowych w kanałach elektronicznych. Edukacja odbywała się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych: wersji demo aplikacji, interaktywnych filmów oraz tzw. ekranów klienta. Rozwiązania w tym zakresie będą rozwijane również w latach kolejnych.
 • W PKO TFI – możliwość lokowania środków w fundusze inwestycyjne oraz inwestowania w obligacje skarbowe, w tym długoterminowe. Oferta obligacji ROD, ROS dla beneficjentów programu 500+.
 • Preferencje dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat oraz studentów: brak opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok do ukończenia 25-roku życia włącznie i specjalne prowizje od internetowych zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW (specjalne prowizje obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym klient kończy 25 lat).
 • Oferta produktów edukacyjnych dla dzieci poniżej 13. roku życia i ich rodziców. Ofertę PKO Junior tworzą m.in.: PKO Konto Dziec­ka, ROR Rodzica, Pierwsze Konto Oszczędnościowe, wdrożona w 2020 roku oferta ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży PKO Ubezpieczenie dziecka oraz serwisy i aplikacje na telefon: junior.pkobp.pl, junior.inteligo.pl.
 • Od ponad 85 lat, bank współpracuje ze szkołami w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności. To obecnie najstarszy, największy i jednocześnie najbardziej innowacyjny program edukacji finansowej w Polsce, w którym uczestniczy ponad 4,5 tys. szkół podstawowych (co trzecia szkoła tego typu w Polsce). Oferta produktowa SKO obejmuje trzy rodzaje kont: dla uczniów (z dostępem przez serwis internetowy www.sko.pkob.pl), szkół i rad rodziców. Ponadto bank prowadzi platformę społecznościową SzkolneBlogi.pl, na której autorskie blogi posiada 825 szkół uczestniczących w SKO. Łącznie z oferty PKO Junior i SKO skorzystało (posiadając konta dla dziecka lub dla ucznia) ponad 830 tys. dzieci.
 • Odpowiedni dobór lokalizacji (przy głównym ciągu komunikacyjnym dla pieszych, dostępność miejsc parkingowych, dostęp dla osób z niepełnosprawnościami) i dostosowanie aranżacji oddziałów. Do końca 2020 roku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 811 oddziałów, czyli 84% wszystkich oddziałów banku (2019: 755 oddziałów i 72%).
 • Możliwość indywidualnej obsługi, dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności klienta, również w wydzielonym, komfortowym i bezpiecznym pomieszczeniu.
 • Dostosowanie serwisów i aplikacji dla osób słabowidzących, niewidomych oraz z niepełnosprawnościami manualnymi, zgodnie z normą WCAG na poziomie AA.
 • Asystent głosowy Talk2IKO: zwiększenie przystępności aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami manualnymi i niewidomych.
 • Zwiększanie zakresu usług dostępnych internetowo.
 • Rozwój alternatywnych form autoryzacji transakcji (SMS, testowanie podpisu dyspozycji na ekranie elektronicznym z kopią dokumentu na email – elektroniczne ekrany klienta są już dostępne w ponad 550 placówkach).
 • Obsługa osób niesłyszących i Głuchych w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale i agencji (za pośrednictwem smartfona) – wszyscy doradcy zostali przeszkoleni w profesjonalnej obsłudze klientów Głuchych.
 • Dostępność bankomatów. Na koniec 2020 roku 2 345 urządzeń (72% sieci bankowej) było wyposażonych w moduły audio. Informacje na temat lokalizacji takich urządzeń znajdują się na stronie internetowej banku oraz w międzybankowym serwisie Dostępny Bankomat.

Etyczny biznes PKO Banku Polskiego

 • 102-16
[102-16] Bank jako jeden z największych pracodawców w Polsce zobowiązuje się do prowadzenia i promowania etycznego biznesu, budowy etycznej kultury organizacyjnej oraz przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności. Dlatego w 2014 roku Zarząd przyjął uchwałę Kodeks Etyki.

Kodeks stanowi zbiór najważniejszych wartości, zasad, norm postępowania, postaw etycznych, które określają sposób kształtowania wzajemnych relacji w biznesie oraz w relacjach banku z otoczeniem. W wymiarze praktycznym Kodeks jest narzędziem, które wspiera upowszechnianie oraz wdrażanie wartości etycznych w banku. Jego zapisy dotyczą pracowników i wszystkich osób, które wykonują na rzecz lub w imieniu banku działania biznesowe lub pośredniczą w działalności banku. O obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki przez każdego pracownika banku znajduje się w Regulaminie Pracy banku. Każdy nowy pracownik ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Etyki. Regularnie prowadzimy dla wszystkich pracowników szkolenia poświęcone konkretnym aspektom etyki oraz wartościom banku.

Aby ujednolicić rozwiązania, w 2020 roku bank przekazał podmiotom grupy Kodeks Etyki Spółek Grupy PKO Banku Polskiego. To implementacja Kodeksu Etyki banku. Wszystkie spółki wdrożyły Kodeks w okresie od października do grudnia 2020 roku.

W obszarze etyki bank:

 • definiuje i promuje standardy decyzji biznesowych oraz postaw pracowniczych,
 • wzmacnia świadomość pracowników na temat znaczenia etyki w biznesie – organizuje szkolenia, warsztaty oraz prowadzi kampanie informacyjne,
 • określa i promuje kluczowe wartości banku, niezbędne do realizacji misji: wiarygodności, satysfakcji klienta, ciągłego doskonalenia i przedsiębiorczości. Stanowią one podstawę modelu kompetencji pracowników,
 • powołuje Ambasadorów Etyki, którzy wspierają bank w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, normy postępowania i postawy zgodne z Kodeksem Etyki, promują wzorce etyczne wśród pracowników i wspierają osoby, które zgłaszają naruszenia z obszaru etyki, w tym dotyczące mobbingu i dyskryminacji,
 • prowadzi szkolenia z rozwiązywania konfliktów w pracy i mediacji oraz warsztaty, które zapewniają wymianę doświadczeń,
 • dba o jednolite standardy etyki w całej grupie,
 • promuje firmy, które postępują etycznie wobec klientów, partnerów w działalności biznesowej i pracowników,
 • angażuje się w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, jak też w przedsięwzięcia o charakterze globalnym,
 • dba o wysoki standard rozwiązań w obszarze etyki potwierdzony certyfikatami,
 • zapewnia pracownikom możliwości zrzeszania się oraz swobodę wypowiedzi.

Analiza ryzyk etycznych i działania podejmowane w celu ich minimalizacji:

Interesariusze Ryzyka Działania
Pracownicy Korupcja i łapownictwo

Naruszenie tajemnicy biznesowej przedsiębiorstwa

Mobbing, molestowanie, inne formy dyskryminacji

Naruszanie warunków pracy

Przeciwdziałanie korupcji

Bank łagodzi ryzyka naruszenia tajemnicy biznesowej przedsiębiorstwa, stosowania mobbingu, molestowania i innych form dyskryminacji, a także ryzyko naruszenia warunków pracy poprzez sformułowanie w Regulaminie Pracy banku odpowiednich obowiązków pracowników w tym zakresie oraz kar za ich nieprzestrzeganie.

Klienci

Nieetyczna sprzedaż Zarządzanie ryzykiem niewłaściwej sprzedaży produktów klientom (misselling)

Zgłaszanie reklamacji i naruszeń

Nieuprawniony dostęp do informacji o klientach Ochrona informacji i przestrzeganie tajemnicy bankowej
Nieuprawniony dostęp do środków klientów Zarządzanie ryzykiem nieuprawnionego dostępu do środków klientów
Wykluczenie społeczne Specjalne działania wspierające klientów z niepełnosprawnościami
Nietransparentne relacje z partiami politycznymi Bank posiada wewnętrzne regulacje przyjęte przez Zarząd, które dotyczą relacji z partiami politycznymi i określają zasady otwierania rachunków bankowych oraz udzielania kredytów partiom politycznym.
Kontrahenci Korupcja i łapownictwo Przeciwdziałanie korupcji
Wymuszanie kredytu kupieckiego Płatności w terminie
Otoczenie społeczne Korupcja i łapownictwo Przeciwdziałanie korupcji
Negatywny wpływ na środowisko Monitorowanie wpływu na środowisko
Negatywny wpływ na społeczności Działalność charytatywna i sponsoringowa

Przeciwdziałanie naruszeniom etyki

Obok promocji wartości banku i postaw etycznych, równie istotne dla banku jest przeciwdziałanie wszelkim formom naruszenia etyki we wszystkich aspektach działania – w tym także przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Dlatego Zarząd banku przyjął jasne i przejrzyste ścieżki postępowania w zakresie:
 • zgłaszania wszelkich naruszeń (również anonimowo),
 • postępowania w celu wyjaśnienia zgłoszonych potencjalnych naruszeń,
 • monitorowania i raportowania stwierdzonych naruszeń, także do odpowiedniego członka Zarządu banku.

Kodeks Etyki i Regulamin Pracy banku zawierają postanowienia o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię i wyznanie, pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać Kodeksu Etyki, rozwijać i promować kulturę organizacyjną i wartości banku.

Aby przeciwdziałać naruszeniom etyki bank stosuje odrębne przepisy wewnętrzne: „Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji” oraz „Tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych”. Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy wysyłają zgłoszenia na specjalne skrzynki mailowe.

Obok promocji wartości wśród pracowników, bank prowadzi również monitoring skarg pracowniczych pod kątem potencjalnego naruszenia standardów etyki. Odpowiedni członkowie Zarządu banku są informowani raz na kwartał o skargach pracowników w nadzorowanych przez nich obszarach i o sposobie zakończenia sprawy. Członkowie Zarządu banku mają też prawo do wglądu do dokumentacji dotyczącej rozpoznania skargi. Dodatkowo Prezes Zarządu banku jest raz na kwartał informowany o wszystkich skargach pracowników.

W PKO Banku Polskim przyjęto regulacje dotyczące oceny odpowiedniości członków Zarządu banku oraz kandydatów na członków Zarządu, Rada Nadzorcza oceniając odpowiedniość w aspekcie rękojmi należytego wykonywania obowiązków, uwzględnia kryteria reputacji, uczciwości i etyczności działania kandydatów na członków Zarządu banku (w ramach oceny wstępnej), jak również członków Zarządu (w ramach oceny okresowej). Zachowania niezgodne z etyką mogą podlegać sankcji.

Prawa człowieka

pc pc
Przy tworzeniu przepisów, procedur i polityk, które odnoszą się do praw człowieka (w tym praw dzieci), podmioty Grupy PKO Banku Polskiego czerpią z dorobku organizacji międzynarodowych i respektują fundamentalne zasady określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, którą tworzą:
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (Konwencja ONZ),
 • Międzynarodowa Konwencja Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ONZ).

W zależności od wielkości i specyfiki danego podmiotu grupy, przestrzeganie praw człowieka przejawia się zarówno w przepisach wewnętrznych, podejmowanych inicjatywach, jak i w codziennej praktyce. W szczególności dotyczy praw do:

 • uznawania podmiotowości każdego z zatrudnionych,
 • głoszenia swoich poglądów i opinii, do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • równego traktowania,
 • dostępu do informacji,
 • dostępu do ochrony zdrowia,
 • szacunku dla prywatności.

Część podmiotów grupy zamieściła zapisy odnoszące się do poszanowania praw człowieka i zakazu dyskryminacji w regulaminach pracy lub kodeksach etyki. Grupa uwzględnia kwestie poszanowania praw człowieka zarówno w realizowanych procesach, jak i codziennej praktyce. Polityka banku w odniesienia do poszanowania praw człowieka jest ujęta w:

 • Kodeksie Etyki PKO Banku Polskiego,
 • Zasadach przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz trybie rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych,
 • Zasadach i standardach rekrutacji,
 • Umowach zawieranych z dostawcami usług (dotyczy umów o ochronie danych osobowych),
 • Programach strategicznych takich jak #LubięTuPracować.

Kwestie dotyczące pracy przymusowej i pracy dzieci nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach banku, ponieważ zakaz pracy przymusowej wynika z art. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a zakaz zatrudniania osób, które nie ukończyły 15 lat, wynika z art. 190 par. 2 Kodeksu pracy. Bank w swojej praktyce przestrzega również zasad zawartych w Children’s Rights and Business Principles.

Identyfikacja praw człowieka w kontekście prowadzonej działalności i w łańcuchu dostaw jest jednym z najważniejszych elementów analizy przeprowadzanej przez bank. W podmiotach grupy, które działają w różnych państwach, nie zidentyfikowano zatrudnienia nieletnich bądź pracy przymusowej. Kwestia przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw w kontekście podmiotów grupy sprowadza się do relacji z dostawcami oraz outsourcingiem usług (głównie bankowych). Grupa stosuje te same standardy praw człowieka w ramach całego łańcucha dostaw w działalności gospodarczej. Kwestie przestrzegania praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w procedurach i umowach podpisywanych z tymi podmiotami. Respektowanie praw człowieka ujawnia się na przykładzie działań podmiotów grupy:

 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • opierania oceny okresowej i podsumowywania efektów pracy na dialogu z pracownikiem, zbierania informacji zwrotnej z różnych źródeł (pracownik współuczestniczy w tych procesach),
 • stosowania zasad rekrutacji zapewniających równe traktowanie kandydatów, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, uprzedzeń i bez pozyskiwania informacji, które mogłyby naruszać prawa i godność osobistą kandydata,
 • opierania decyzji o awansie zawodowym na obiektywnej ocenie kwalifikacji, umiejętności i wyników pracy,
 • wspierania różnorodności w zarządzaniu, w szczególności w odniesieniu do wieku, doświadczenia, stylu pracy i myślenia –  propagowania różnorodności wśród menedżerów jako atutu, a nie ograniczenia,
 • umożliwiania pracownikom wyrażania swoich opinii oraz wpływania na ważne kwestie dotyczące organizacji i warunków pracy, zarządzania i kultury organizacyjnej, a także umożliwienia informowania o dostrzeżonych przestępstwach i oszustwach – z zapewnieniem zgłaszającym pracownikom anonimowości i poufności (mechanizm sygnalisty),
 • ochronie dóbr osobistych (danych osobowych i danych wrażliwych) pracowników i klientów poprzez starannie przygotowane procedury i systemy oraz zamieszczanie restrykcyjnych zapisów w umowach z dostawcami usług, którzy mają dostęp do takich danych,
 • tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i kulturą oraz poszanowania zasady work-life balance,
 • zapewnienia wolności zrzeszania się,
 • stworzenia bezpiecznego środowiska pracy – ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią w 2020 roku uruchomiono dodatkowe strony na portalu wewnętrznym Intra: „Koronawirus”, „Praca zdalna” oraz dedykowane newslettery, gdzie bank na bieżąco dostarczał niezbędne informacje i wskazówki, dotyczące narzędzi i organizacji pracy. Zapewnił również wsparcie psychologów.

Podmioty grupy monitorują ryzyka towarzyszące poszczególnym prawom człowieka i zarządzają nimi na poziomie firmy. Bank podejmuje działania zapobiegające naruszeniu praw człowieka, w tym praw pracowniczych, ale nie jest w stanie całkowicie wyeliminować konfliktów. W 2020 roku 20 przypadków spraw pracowniczych zakończyło się prawomocnymi wyrokami: bank wygrał 15 spraw (oddalenie powództwa), przegrał 5 spraw (uwzględnienie powództwa).

Podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest portal Intra, który zawiera informacje o świadczeniach, przywilejach, prawach i obowiązkach pracowników banku. Na wewnętrznym portalu pracownicy mogą znaleźć następujące dokumenty:

 • Kodeks Etyki PKO Banku Polskiego i prezentacja Wartości banku
 • Zasady rekrutacji – przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2020 roku,
 • Standardy rekrutacji – przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2020 roku,
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszeń uprawnień pracowniczych – przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku,
 • Dobre praktyki w obsłudze osób z niepełnosprawnościami.

Zewnętrzna komunikacja praw człowieka odbywa się poprzez publicznie dostępną stronę internetową banku, gdzie można znaleźć informacje o Fundacji PKO Banku Polskiego i o realizowanej przez nią idei dobroczynności jako miary szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka.

Współpraca z dostawcami: odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Podmioty grupy stosują zasady społecznej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw w swoich relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Przestrzegają zasad uczciwej konkurencji, terminowo regulują swoje zobowiązania i zapewniają płynność w łańcuchu dostaw.

Bank prowadzi działalność bankową wspomagając się podmiotami zewnętrznymi. W związku z tym jest narażony na ryzyko operacyjne wynikające ze zlecania im usług i przyjął odpowiednie regulacje w tym zakresie:

 • Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • Zasady powierzania wykonywania czynności na rzecz banku innym podmiotom zewnętrznym niż agenci i pośrednicy (outsourcing),
 • Zasady współpracy z agentami,
 • Zasady współpracy z pośrednikami i pośrednikami internetowymi.

Procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym outsourcingu w PKO Banku Hipotecznym odpowiadają standardom stosowanym w banku. KREDOBANK przyjął wewnętrzne przepisy, w ramach których nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest poprzedzone oceną ryzyka związanego z powierzeniem czynności.

W ramach polityki zakupów, na etapie zapytania ofertowego podmioty grupy zobowiązują dostawców do kierowania się zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, wspierają różnorodność w polityce zatrudnienia i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Zarządzanie ryzykiem dotyczy wszystkich etapów powierzenia czynności podmiotom zewnętrznym:

 • wybór podmiotu – ocena wiarygodności, sytuacji finansowej i możliwości zapewnienia ciągłości wykonywania czynności,
 • zawarcie umowy outsourcingowej,
 • monitoring współpracy – ewidencja umów, aktualizacja informacji o wybranych podmiotach, przygotowanie i regularny przegląd planów awaryjnych. Ocena ryzyka ryzyka w przypadku każdej istotnej zmiany umowy oraz raz w roku przy rocznej ocenie ryzyka operacyjnego związanego z daną umową outsourcingową. Nadzór nad realizacją umów, raportowanie nieprawidłowości w realizacji umów, monitorowanie wskaźników KRI, informujących o skali naruszeń przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • zakończenie współpracy – coroczny przegląd współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi umowy outsourcingowe i przedstawianie wyników stosownym organom.

Bieżące zaopatrzenie podmiotów grupy przez dostawców zewnętrznych

 • 414-1
 • 414-2

Departament Zakupów w banku nadzoruje proces zakupowy, tak aby zapewnić terminowe dostawy pożądanych towarów i usług wymaganej jakości. Oprócz szeroko pojętego interesu banku, Departament Zakupów stoi na straży etyki postępowań zakupowych, w tym równego traktowania wszystkich uczestników procesu. Przy wyborze dostawcy, bank kieruje się także pozacenowymi kryteriami (w tym zgodnością z etyką biznesu) i dąży do przejrzystych relacji z dostawcami. Polityka zakupowa jest kształtowana w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe. Głównymi przepisami wykonawczymi są „Zasady” oraz „Tryb zakupu towarów i usług w banku”.

Relacje z dostawcami są budowane w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek i profesjonalizm, w tym w szczególności poprzez:

 • dotrzymywanie przyjętych ustaleń i zobowiązań,
 • regulowanie płatności i innych zobowiązań terminowo i zgodnie z warunkami umów,
 • rozwiązywanie w drodze dialogu sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • weryfikowanie dostawców wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych,
 • informowanie dostawców o standardach postępowań.

Od września 2020 roku, bank szerzej bada sytuacje, które mogą powodować potencjalny konflikt interesów. Do każdego zapytania ofertowego są dołączane oświadczenia pracowników, którzy prowadzą proces zakupowy o braku konfliktu interesów oraz informacje dla dostawców wraz z mapą konfliktu interesów. Dostawcy są zobowiązani, żeby przy składaniu oferty ujawnić wszelkie sytuacje lub powiązania, które mogą w przyszłości powodować konflikt interesów. Jeśli takie okoliczności wystąpią po złożeniu oferty (na etapie zawierania umowy lub po jej zawarciu), oferent lub dostawca powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie.

Bank i pozostałe podmioty grupy rzetelnie podchodzą do kwestii terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec dostawców. W 2020 roku wartość faktur zapłaconych po terminie, od których z tego tytułu naliczono odsetki, stanowiła marginalny odsetek wszystkich zapłaconych faktur i w ujęciu grupy znacząco spadła. Wykaz nie obejmuje płatności, których ewentualne opóźnienie zostało uzgodnione z dostawcą, gdyż zgromadzenie tych informacji byłoby zbyt pracochłonne.

Udział wartości faktur, od których zapłacono odsetki:

Bank Grupa
2020 2019 2020 2019
Udział w łącznej wartości faktur (%) 0,009 0,001 0,017 0,024

 

Dostawcy zainteresowani podjęciem współpracy z bankiem mogą samodzielnie rejestrować się w platformie zakupowej PKO Zakupy. Każdego dostawcę musi zatwierdzić pracownik Departamentu Zakupów. Dostawcy, którzy uzyskali akceptację mogą uczestniczyć w postępowaniach zakupowych.

Grupa wpływa na dostawców w kwestiach społeczno-środowiskowych na etapie każdego zapytania ofertowego wysyłanego przez bank lub każdy z pozostałych podmiotów grupy. Zgodnie z jego treścią, dostawcy, przy przystąpieniu do postępowania zakupowego, muszą złożyć deklarację, że w całym łańcuchu dostaw kierują się nadrzędną zasadą poszanowania prawa, poczuciem sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozumieją wpływ wywierany swoją działalnością na środowisko naturalne, otoczenie, drugą stronę, na swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych, a także kierują się zasadami etyki. W dalszej części oświadczenia znajdują się deklaracje dotyczące:

 • dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • kierowania się współdziałaniem, zaufaniem, odpowiedzialnym i partnerskim podejściem do drugiej strony,
 • przestrzegania zasad dotyczących wymiaru czasu pracy i wynagradzania za pracę,
 • przestrzegania praw człowieka,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • dbania o środowisko naturalne.

[414-1] W 2020 roku bank sprawdził pod względem kryteriów społecznych wszystkich nowych dostawców (417).

[414-2] Bank nie odnotował żadnych negatywnych efektów społecznych w łańcuchu dostaw.

W 2020 roku bank pracował nad odnowieniem uzyskanego w 2016 roku certyfikatu Corporate Certification. Certyfikat jest znakiem jakości nadawanym przez Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), czyli największą na świecie organizację zakupową. Proces zakończył się w lutym 2021 roku odnowieniem certyfikatu. PKO Bank Polski jest obecnie jedyną w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej instytucją finansową z takim certyfikatem. Corporate Certification jest globalnie rozpoznawalnym wyróżnieniem, przyznawanym organizacjom wykazującym się najwyższymi standardami procesów zakupowych.

Relacje z pracownikami

 • 102-8
 • 102-41
 • 401-1
 • 401-2
 • 401-3
 • 405-1
 • 405-2

Polityka zatrudnienia w grupie opiera się na zasadzie, że każdy pracownik jest ważny bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Grupa w swoich działaniach dba o różnorodność zatrudnionych osób na każdym poziomie stanowisk, zgodnie z wewnętrznymi politykami w tym zakresie. [102-8] Na koniec 2020 roku zatrudnienie w grupie wyniosło 25,9 tys. etatów, z czego 84,8% stanowili pracownicy banku (21,9 tys. etatów). Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (75% w banku i 73% w grupie), a najliczniejszą grupę wiekową stanowią pracownicy w przedziale 30-50 lat (odpowiednio 63% i 61%). Pracownicy szeregowi stanowią 87% zatrudnionych w grupie i 88% w banku, pozostali to średnia i wyższa kadra kierownicza.

 

Na poziom zatrudnienia w 2020 roku wpłynęła pandemia. Bank czasowo wstrzymał rekrutacje kandydatów z zewnątrz organizacji, zarówno na istniejące, jak i nowe wakaty. Ponadto szczególnej weryfikacji został poddany proces przedłużania umów terminowych. Większość pracowników grupy (97%), w tym również pracowników banku (99,2%) zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze zmniejszonego wymiaru etatu częściej korzystają kobiety. Przeważającą formą zatrudnienia w banku jest zatrudnienie na czas nieokreślony (89,5%). Udział zatrudnienia na czas określony stanowi 10,5%, w tym 1,5% na zastępstwo. 74,9% zatrudnionych w banku ma staż powyżej 10 lat (72% w grupie).

[405-1] [102-8]

Różnorodność zatrudnienia według grup stanowisk, wieku, wymiaru etatu i płci:

Bank Grupa
kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni łącznie
wg grup stanowisk i płci
pracownicy szeregowi 76% 24% 88% 75% 25% 87%
średnia kadra kierownicza 68% 32% 7% 65% 35% 7%
wyższa kadra kierownicza 57% 43% 5% 54% 46% 6%
razem 75% 25% 100% 73% 27% 100%
wg grup wiekowych i płci
poniżej 30 lat 72% 28% 11% 72% 28% 12%
od 30 do 50 lat 71% 29% 61% 70% 30% 63%
powyżej 50 lat 83% 17% 28% 81% 19% 25%
razem 75% 25% 100% 73% 27% 100%
wg wymiaru etatu i płci
Pełen etat 75% 25% 99% 73% 27% 97%
Niepełny etat 80% 20% 1% 65% 35% 3%
Zatrudnienie ogółem 2020 75% 25% 100% 73% 27% 100%
Zatrudnienie ogółem 2019 75% 25% 100% 74% 26% 100%
Dane odnoszą się do udziału w liczbie zatrudnionych danej płci lub w zatrudnieniu ogółem.

Wskaźnik rotacji, liczony jako udział liczby pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w 2020 roku do liczby pracowników zatrudnionych według stanu na koniec 2020 roku, wyniósł 11,7% dla banku i 12,5% dla grupy, co oznacza istotny spadek w porównaniu do 2019 roku (odpowiednio 14% i 15%). Rotacja kobiet była znacznie wyższa niż mężczyzn (9,1% wobec 2,6% dla banku oraz 9,4% wobec 3,1% dla grupy). Wskaźnik dobrowolnych odejść wyniósł 4,7% w banku, odejść na emeryturę lub rentę 1,8%, a zaplanowanych zwolnień grupowych 1,2% zatrudnienia na koniec 2020 roku. Dla grupy wskaźniki te wyniosły odpowiednio 5,3%, 1,6% i 1,1%.

[401-1]

Nowozatrudnieni pracownicy i rotacja według grup wiekowych i płci:

Bank Grupa
nowozatrudnieni wskaźnik rotacji nowozatrudnieni wskaźnik rotacji
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
<30 49% 50% 3,3% 4,1% 43% 46% 3,5% 4,7%
30-50 49% 47% 5,6% 7,1% 53% 50% 6,4% 8,0%
>50 3% 3% 2,8% 2,8% 4% 4% 2,7% 2,6%
kobiety 68% 68% 9,1% 10,5% 67% 66% 9,4% 11,1%
mężczyźni 32% 32% 2,6% 3,5% 33% 34% 3,1% 4,2%
Łącznie 5% 12% 11,7% 14,0% 6% 15% 12,5% 15,3%
Dane odnoszą się do udziału w zatrudnieniu ogółem.

 

[401-3]

Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim w 2020 roku:

Bank
  kobiety mężczyźni
Pracownicy, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego w 2020 roku i dla których urlop rodzicielski trwa nadal 897 3
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w 2020 roku 532 3
Pracownicy, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego tylko w 2020 roku i urlop rodzicielski zakończył się w 2020 roku 563 3
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, którzy są w stanie zatrudnienia na koniec 2020 roku 406 3
Udział powrotów do pracy po urlopie rodzicielskim 94,5% 100%
Udział pracowników, którzy powrócili z urlopu rodzicielskiego i pozostali w pracy do końca 2020 roku 76,3% 100%

 

Dodatkowe informacje o zatrudnieniu w banku w 2020 roku:

Zatrudnienie na czas nieokreślony (udział w zatrudnieniu ogółem) 89,5%
Zatrudnienie na czas określony (udział w zatrudnieniu ogółem) 10,5%
w tym na umowę na zastępstwo: 1,5%
Udział zatrudnionych ze stażem >10 lat (udział w zatrudnieniu ogółem) 74,9%
Średni staż pracy dla kobiet (lata) 16
Średni staż pracy dla mężczyzn (lata) 11
Liczba zatrudnionych kobiet (w tys.) 16,4
Liczba osób w wyższej kadrze kierowniczej (w tys.) 1,2
Liczba kobiet w wyższej kadrze kierowniczej (w tys.) 0,7
Liczba nowozatrudnionych osób (w tys.) 1,0
Liczba kobiet wśród nowozatrudnionych osób (w tys.) 0,7
Liczba zatrudnionych obcokrajowców 21
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu ogółem 1,2%

Prowadzona w banku polityka wynagrodzeń nie dyskryminuje żadnej z płci. Proces kształtowania wynagrodzeń w banku oparty jest o wyniki wartościowania stanowisk według powszechnie stosowanej, międzynarodowej metodologii. Wynagrodzenie uwzględnia złożoność zadań w danej strukturze organizacyjnej, poziom odpowiedzialności związany z danym stanowiskiem i niezbędne umiejętności. Bank regularnie dokonuje przeglądów wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w tym pod kątem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i uwzględnia benchmarki wewnętrzne, a także dane zawarte w raportach płacowych i badaniach wynagrodzeń.

Relacja średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn według grup stanowisk dla banku:

2020 2019
Sieć sprzedaży 0,8 0,8
Pozostałe stanowiska niemenadżerskie 0,7 0,7
Stanowiska menadżerskie 0,8 0,8
Kluczowi menedżerowie 0,9 0,9

 

Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w grupie kapitałowej i banku liczona na postawie przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 35% i nie zmieniła się w porównaniu do 2019 roku. Luka płacowa według płci dla banku na podstawie mediany wynosiła 36%. [405-2] Globalny wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn liczony jako przeciętne wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn wynosi w grupie kapitałowej i banku 65%. Nie jest to jednak precyzyjne odzwierciedlenie sytuacji płacowej kobiet w relacji do mężczyzn, gdyż w przypadku porównania wynagrodzeń w określonych grupach stanowisk, obserwujemy spłaszczenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo, aby zapewnić porównywalność takich samych stanowisk i uniknąć wpływu innych elementów na poziom wynagrodzenia, bank stosuje jako wskaźnik porównywalności tzw. wskaźnik CR (Comparatio) – porównanie wynagrodzenia oferowanego pracownikowi z odpowiednim benchmarkiem rynkowym. Analizy wewnętrzne z zastosowaniem wskaźnika CR wykazują, że w banku nie występują różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, a obie grupy są wynagradzane analogicznie do rynku.

Świadczenia dodatkowe są przejawem dbałości o poziom zadowolenia pracowników. Gama świadczeń dodatkowych jest szeroka i są one dostosowane do trendów na rynku pracy. Jest to ściśle powiązane z kreowaniem wizerunku banku jako dobrego pracodawcy. [401-2] Wszystkie świadczenia pozapłacowe są dostępne dla pracowników niezależnie od typu umowy lub wymiaru pracy.

Opieka medyczna

W ramach dodatkowej opieki medycznej bank zapewnia zróżnicowane pakiety świadczeń według stanowisk pracy. Wszyscy pracownicy mogą korzystać z programu profilaktycznego „Zdrowie jak w Banku”, ukierunkowanego na wczesne wykrywanie chorób i promowanie zdrowego stylu życia. W związku z pandemią koronawirusa pracownicy mogą zrobić dodatkowe badania w kierunku powikłań po przebytej chorobie wywołanej wirusem SARS Cov-2. Pozostałe podmioty grupy (działające na terenie Polski) zapewniają pracownikom opiekę medyczną na warunkach wynegocjowanych z dostawcą usług przez bank, na podstawie odrębnych umów.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

PPE istnieje w banku od 2013 roku w formie umowy o wnoszenie przez bank Składki Podstawowej (3,5% wynagrodzenia pracownika) i Składki Dodatkowej Pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI. PPE istnieje również w większych spółkach grupy kapitałowej. Do programów emerytalnych włączeni się pracownicy niezależnie od rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy.

Inne świadczenia

W ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy mogą korzystać z systemu kafeteryjnego na platformie MyBenefit. Wysokość otrzymanych środków zależy od dochodu brutto na osobę w rodzinie. Przyznane środki pracownik może wykorzystać na aktywności rekreacyjne i sportowe, wydarzenie kulturalne, zakupy, a także w inny sposób, według własnych preferencji. Środki można wykorzystać też na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. MyBenefit jest dostępny również w części spółek grupy.

Katalog oferowanych w banku świadczeń dodatkowych uwzględnia ponadto bony, oferty i zniżki, ubezpieczenia grupowe, wsparcie inicjatyw i aktywności sportowej oraz działalności charytatywnej pracowników.

Najważniejsze świadczenia pozapłacowe dla pracowników w 2020 roku:

Udział w zatrudnieniu ogółem (%)
2020 2019 r/r
Bank
Pakiety medyczne 100 100 0 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 81 78 +3 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 11 18 -7 p.p.
Zapomogi 3 4 -1 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 13 15 -2 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 100 100 0 p.p.
Karty sportowe 8 19 -11 p.p.
Grupa
Pakiety medyczne 99 98 +1 p.p.
Pracowniczy program emerytalny 73 70 +3 p.p.
Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego 11 16 -5 p.p.
Zapomogi 4 4 0 p.p.
Pożyczki mieszkaniowe 11 13 -2 p.p.
Świadczenia dostępne na platformie MyBenefit lub specjalne świadczenia socjalne np. okolicznościowe z okazji świąt 90 90 0 p.p.
Karty sportowe 8 19 -11 p.p.

W grupie obowiązuje polityka wynagradzania, która zapewnia spójny system wynagradzania poprzez:

 • stosowanie systemu wynagradzania zgodnego z trendami rynkowymi,
 • pozyskiwanie optymalnych kandydatów do pracy,
 • dostosowanie mechanizmów, narzędzi i poziomów wynagrodzeń do strategii i celów banku oraz grupy kapitałowej,
 • kształtowanie płac stałych w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy,
 • kształtowanie struktury wynagrodzenia na podstawie osiąganych efektów pracy i oceny kompetencji pracowników,
 • budowanie w pracownikach odpowiedzialności za realizowane zadania oceniane w oparciu o obiektywne kryteria,
 • zagwarantowanie takiego sparametryzowania zmiennych składników wynagrodzeń, żeby uwzględniały koszt ryzyka, koszt kapitału i ryzyko płynności grupy w perspektywie długoterminowej,
 • zapewnienie takiego systemu, w którym pieniężne lub niepieniężne formy wynagrodzenia nie zachęcają osób zaangażowanych do faworyzowania własnych interesów lub interesów banku i pozostałych podmiotów grupy ze szkodą dla klientów.

[102-41] W banku obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych, który reguluje m.in. kwestie wynagrodzeń: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, premie i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Podstawą kształtowania wynagrodzeń zasadniczych oraz przyznawania pracownikom świadczeń dodatkowych jest wartościowanie stanowisk i analiza wynagrodzeń rynkowych. Niezależnie od systemu premiowego funkcjonuje system nagradzania pracowników banku. Pracownicy mogą otrzymywać nagrody: (i) indywidualne – gdy uzyskują wyróżniające wyniki w pracy zawodowej lub za osiągnięcia, które przyniosły ważne efekty dla banku, (ii) za rekomendacje kandydatów do pracy w banku, (iii) za działania związane z retencją pracowników.

Kluczowe działania związane z systemem wynagradzania pracowników banku w 2020 roku to:

 • dostosowanie wynagrodzeń zmiennych pracowników do warunków działania banku w sytuacji pandemicznej oraz wytycznych nadzoru,
 • akcje wspierające sprzedaż dla pracowników wybranych jednostek organizacyjnych – w szczególności pracowników jednostek sieci detalicznej. Laureaci konkursów otrzymywali nagrody finansowe oraz dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • bieżące działania w zakresie systemu premiowego, związane z sytuacją pandemiczną Covid-19.

W podmiotach grupy w zależności od wielkości zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania i w umowach o pracę, albo tylko w umowach o pracę. W poszczególnych spółkach grupy funkcjonują odrębne systemy premiowania pracowników.

Polityka rekrutacyjna w grupie jest przejrzysta i nakierowana na zatrudnienie osób o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych. Jest oparta o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i systemów informatycznych. Przy doborze pracowników nie stosuje się kryteriów dyskryminacyjnych (m.in. wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna).

Bank promuje i komunikuje w intranecie szanse oraz możliwości rozwoju dla osób biorących udział w rekrutacji wewnętrznej i zapewnia optymalny okres przejścia pracownika wybranego w rekrutacji wewnętrznej do nowej jednostki. Dzięki temu proces jest szybszy i prostszy. Bank prowadzi wewnętrzne kampanie, aby zachęcić pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych (w całej grupie) w ramach rozwoju zawodowego w innych obszarach biznesowych. W związku z pandemią bank wstrzymał wszystkie prowadzone rekrutacje zewnętrzne w okresie od marca do czerwca 2020 roku. Następnie rekrutacje były sukcesywnie uruchamiane, jednak w większości skierowane wyłącznie do pracowników grupy.

W trosce o pozytywne doświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji, bank dywersyfikuje kanały dotarcia do różnych grup osób ubiegających się o pracę, skraca czas rekrutacji i stosuje nowoczesne metody selekcji. W procesie rekrutacji wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak system ATS, chatbot rekrutacyjny oraz quiz online na stronie internetowej. Bank regularnie prowadzi badania doświadczeń kandydatów i doskonali proces rekrutacji.

Bank prowadzi również wewnętrzny program rekomendacji. W jego ramach pracownicy mogą rekomendować kandydatów do pracy. Jeśli polecony przez pracownika kandydat zostanie zatrudniony i spełni określone w regulaminie warunki, rekomendujący go pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną. W 2020 roku rozszerzono program o kolejne stanowiska, na które pracownicy mogą polecać kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Ważnym aspektem budowania wizerunku pracodawcy jest współpraca z uczelniami. Bank w odpowiedzi na potrzeby biznesowe współpracuje ze środowiskiem akademickim: angażuje się w wydarzenia organizowane na uczelniach, współpracuje z biurami karier i dzieli się wiedzą. Bank podpisał porozumienia o współpracy z m.in SGH, Politechniką Warszawską i SWPS. Zakres tych umów obejmuje nie tylko wsparcie w zakresie organizowania praktyk i staży, ale też wspólne organizowanie zajęć dydaktycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów na temat finansów. Od lat mocną stroną banku są programy stażowe „Staż na dzień dobry”. Program jest przeznaczony dla studentów i młodych absolwentów, którzy mogą realizować zadania w ramach jednej z pięciu ścieżek – Sprzedaży, IT, Analityki Danych, Cyberbezpieczeństwa i Wsparcia Biznesu.

Inne kwestie pracownicze

 • 402-1
 • 404-2
 • 404-1
 • 404-3
 • 407-1
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • 403-8
 • 403-9
 • 403-10

[404-2] Działania rozwojowe są dostosowane do specyfiki banku oraz poszczególnych podmiotów grupy i określone w przepisach wewnętrznych. To gwarantuje elastyczne podejście do polityki rozwojowej. „Zasady zarządzania rozwojem pracownika i planowania sukcesji w PKO Banku Polskim” określają cele, kierunki i sposób działania banku w zakresie zarządzania rozwojem pracowników lub innych współpracowników banku. Głównym założeniem w przyjętych politykach szkoleniowych jest:

 • wsparcie realizacji celów strategicznych podmiotów grupy i celów biznesowych,
 • wdrożenie nowych pracowników do pracy,
 • zapewnienie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie ich wiedzy oraz umiejętności do zmieniających się wymagań rynku na którym funkcjonuje dany podmiot,
 • przygotowanie pracowników do wdrożenia nowych rozwiązań i produktów oferowanych przez podmiot grupy lub do wdrożenia zmian w istniejących rozwiązaniach czy oferowanych produktach.

W grupie z działań szkoleniowych mogą korzystać wszyscy pracownicy, bez względu na wiek czy płeć. Poszczególne podmioty mogą stosować kryterium zajmowanego stanowiska przy kierowaniu na specyficzne szkolenia, takie jak udział w nauce na poziomie szkolnictwa wyższego (różne poziomy kształcenia w poszczególnych podmiotach grupy) lub lektoratów z języka obcego. Pracodawcy finansują w całości lub w części działania szkoleniowe.

Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiczną, dlatego większość działań rozwojowych odbywała się online. Bank co kwartał aktualizuje i komunikuje Katalog Szkoleń na portalu intranetowym. Katalog zawiera szereg działań rozwojowych dla pracowników i menedżerów. Zawiera opis poszczególnych działań oraz łatwe w obsłudze narzędzie do zapisywania się na poszczególne szkolenia. Nowością są szkolenia dotyczące technologii chmurowych, czy cyberbezpieczeństwa. Pracownicy banku bardzo aktywnie wykorzystują wewnętrzną platformę e-learningowa, głównie do realizacji szkoleń w zakresie wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych.

[404-3], [404-1]

Podstawowe dane o szkoleniach w banku:

Bank Grupa
kobiety mężczyźni łącznie kobiety mężczyźni łącznie
Liczba dni szkoleń w roku 98 383 35 577 133 960 100 119 35 991 137 110
Udział pracowników podlegających regularnym ocenom wydajności i przeglądom rozwoju kariery (%) 93 98 94 82 83 82
Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika1) 24 25 24 21 20 21
1) Średnia liczba godzin została oszacowana poprzez pomnożenie rejestrowanej liczby dni szkoleń przez 4 (w okresie pandemii większość szkoleń była prowadzona zdalnie).

 

Bank prowadzi projekty rozwoju zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych prowadzi szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne, w tym również dla stażystów. W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy z obszaru Transformacji Cyfrowej mają z kolei dostęp zarówno do szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki agile, jak i szkoleń certyfikowanych. Pracownicy korzystają również z lektoratów językowych.

W ramach rozwoju zawodowego, pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki realizowanej w formie studiów podyplomowych, studiów Master of Business Administration (MBA), czy aplikacji radcowskiej. Bank realizuje także programy adaptacyjne, dostosowane do specyfiki poszczególnych obszarów biznesowych. Szkolenia w banku są dostępne dla pracowników niezależnie od formy zatrudnienia (na umowę o pracę lub umowę zlecenie).W banku w 2020 roku został uruchomiony program „W nowej roli”, który przygotowywał pracowników sieci sprzedaży detalicznej do objęcia nowego stanowiska w biznesie Bankowości Osobistej i Bankowości Firm.

Bank przykłada dużą wagę do uwzględniania głosu pracowników w kwestiach związanych z ich pracą, możliwościami indywidualnego rozwoju, ale także kulturą organizacyjną spółki. Bank co kilka lat realizuje badanie kultury organizacyjnej, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Ostatnie odbyło się w 2019 roku. Wyniki badań satysfakcji bank prezentuje pracownikom, a także Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej banku, dla których stanowią dodatkowe narzędzie w analizowaniu i kształtowaniu właściwych relacji z pracownikami.

Ostatnie badanie pokazało wyraźnie, że w ramach wskaźnika „zaangażowanie”, najwyżej cenione są relacje z bezpośrednim przełożonym, jakość współpracy, czy poczucie sensu z wykonywanej pracy. Ogólny wskaźnik zaangażowania na poziomie 70,6% (na 100%) informuje, że w ocenach poszczególnych wymiarów zaangażowania (bezpośredniego przełożonego, sensu pracy, współpracy, wynagrodzeń i benefitów, rozwoju oraz środowiska pracy) przeważały wskazania pozytywne. Oznacza to, że w percepcji pracowników bank stwarza dobre warunki pracy i rozwoju.

W 2020 roku nie odbyła się kolejna edycja z uwagi na okres pandemii, natomiast realizowano badania typu pulse check „Jak Ci się pracuje?”. W jego ramach pytano pracowników o opinię na temat pracy zdalnej oraz pracy w trybie hybrydowym. Wnioski z tych badań pozwalały na bieżąco wprowadzać udogodnienia i rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Dodatkowo bank realizuje cykliczne badania związane z postrzeganiem modelu pracy hybrydowej wśród pracowników Centrali i Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych. Ich wyniki wskazują, że pracownicy pozytywnie postrzegają istotne czynniki powiązane z wprowadzeniem takiego trybu pracy – efektywność, organizację pracy, a także satysfakcję z pracy i samopoczucie.

Reprezentację pracowniczą w banku tworzą Związki Zawodowe oraz Rada Pracowników banku. Organizacje pracowników w banku mają prawo opracowywać swoje wewnętrzne zasady działania, swobodnie wybierać przedstawicieli, powoływać zarząd, działać oraz układać program działania. Pozostaje to w zgodzie z zasadami wolności zrzeszania się przez pracowników, o których mowa w Konwencji Nr. 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Pracodawca nie czyni żadnych przeszkód pracownikom w związku z wstępowaniem i działalnością w tych organizacjach. W banku funkcjonują dwie zakładowe organizacje związkowe:

 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników PKO BP S.A (związek reprezentatywny)
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” Pracowników PKO BP S.A.

Spotkania z Organizacjami Związkowymi i Radą Pracowników banku są organizowane w razie potrzeby, co najmniej kilka razy w roku. Informacje o planowanych zmianach organizacyjnych są przekazywane stronie społecznej bez zbędnej zwłoki [402-1]. Najczęściej dyskutowanymi kwestiami w 2020 roku były zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku w okresie pandemii. Ze względu na pandemię większość spotkań w 2020 roku miało formułę zdalną.

Udział pracowników, którzy są członkami organizacji związkowych w stosunku do liczby zatrudnionych, wyniósł około 9,9% według stanu na 31 grudnia 2020 roku (11% na koniec 2019 roku). Członkowie związków zawodowych w banku są jednocześnie Społecznymi Inspektorami Pracy. Bank na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, udziela partnerom społecznym informacji dotyczących:

 • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, związanych z zatrudnieniem oraz zmian przewidywanych w tym zakresie,
 • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
 • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

W przypadkach określonych prawem bank prowadzi ze stroną społeczną konsultacje lub uzgodnienia. Konsultacje prowadzone są m.in. w przypadku planowanych zmian organizacyjnych, które prowadzą do istotnych zmian w organizacji pracy, wielkości i podstawach zatrudnienia pracowników. Z kolei uzgodnienia ze związkami zawodowymi bank prowadzi w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Pracownicy mogą przekazywać swoje zastrzeżenia, opinie, sugestie i uwagi za pośrednictwem związków zawodowych. Mogą też robić to bez pośrednictwa związków zawodowych, na specjalną skrzynkę. Pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi: może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej, albo przedstawiciela pracowników powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych, który będzie uczestniczył w spotkaniach z pracownikiem lub będzie przedkładał opinię w sprawie zasadności skargi.

W podmiotach grupy organizacja związkowa istnieje w KREDOBANKU. W pozostałych podmiotach grupy organizacje związkowe nie funkcjonują, a dialog z pracownikami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego forma jest dostosowana do wielkości podmiotu i jego specyfiki. W większych podmiotach zależnych dialog z pracownikami jest realizowany m.in. za pośrednictwem wyłonionych przedstawicieli pracowników oraz przyjętych w danym podmiocie form komunikacji z pracownikami: bezpośredniej, e-mailowej lub przez portal intranetowy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania skarg na naruszenie uprawnień pracowniczych i innych nieprawidłowości. W podmiotach grupy nie odnotowano sporów zbiorowych.

W 2020 roku w banku nie zidentyfikowano operacji i dostawców o wysokim poziomie ryzyka ograniczenia wolności zrzeszania się i układów zbiorowych [407-1].

Bank Grupa
[403-1] SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Służba BHP w banku została zorganizowana jako Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BBH) i usytuowana w strukturach Centrum Administracji. W skład Biura wchodzą zespoły zamiejscowe, obsługujące wszystkie jednostki banku w całym kraju. Wszystkie zespoły na co dzień realizują zalecenia określone w „Rozporządzeniu Rady Ministrów (…) w sprawie służby BHP” w zakresie:
 • okresowej oceny ryzyka zawodowego,
 • analizie dotychczasowych zdarzeń wypadkowych, incydentów oraz monitorowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • bieżącej i okresowej kontroli BHP we wszystkich placówkach i jednostkach banku,
 • realizacji szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP,
 • przestrzegania zasad BHP w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Ponadto Biuro BHP dąży do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, propagując działania prewencyjne i dobre praktyki oraz stosując szeroko pojętą profilaktykę.

Wszystkie podmioty zależne banku wykonują zadania BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepisy te są na tyle jednoznaczne, że de facto oznacza to stosowanie tych samych zasad BHP w całej grupie. Podmioty zlokalizowane poza granicami Rzeczypospolitej działają na zasadach właściwych dla państwa, w którym są zarejestrowane.
[403-2] IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA I BADANIE INCYDENTÓW
Bank zidentyfikował zagrożenia na stanowiskach pracy i nie rozpoznał stanowisk z ryzykiem kwalifikowanym jako wysokie (tzn. nie ma stanowisk, które wymagałyby podjęcia działań, aby zmniejszyć poziom ryzyka). Oceny ryzyka zawodowego bank dokonał metodą Risk Score i objął nią 100% stanowisk. Każda ocena podlega bieżącemu monitoringowi i okresowej weryfikacji.

Podstawowe zagrożenia to:

 • upadki na tym samym poziomie (poślizgnięcia, potknięcia),
 • upadki na niższy poziom (schody),
 • nieodpowiednie oświetlenie lub zjawisko olśnienia przykrego,
 • uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • przeciążenie układu ruchu, narządu wzroku (praca przy komputerze),
 • porażenie prądem elektrycznym (obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym),
 • wypadki komunikacyjne (załatwianie spraw służbowych),
 • obciążenia psychiczne związane z narażeniem na Covid-19
[403-3] USŁUGI MEDYCYNY PRACY
Bank ma umowę o świadczenie usług medycyny pracy z firmą Luxmed. Pracownicy wykonują badania wstępne i okresowe w placówkach Luxmedu lub placówkach współpracujących z Luxmedem. Każdy pracownik może również bezpłatnie korzystać z określonego zakresu opieki medycznej wykraczającej poza medycynę pracy. Umowa ta przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu usług medycznych dla pracownika i jego rodziny. Wszystkie pozostałe podmioty grupy posiadają umowy z zewnętrznymi placówkami medycznymi w zakresie badań medycyny pracy. Pracodawca finansuje lub refunduje badania.
[403-4] UDZIAŁ PRACOWNIKÓW, KONSULTACJE I KOMUNIKACJA USŁUG MEDYCYNY PRACY
Komunikacja między pracownikami a pracodawcą ma charakter otwartego dialogu za pośrednictwem Związków Zawodowych. Związki działają w banku w sposób prężny i reprezentatywny. Przedstawiciel pracowników każdorazowo uczestniczy w Komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i może się bezpośrednio komunikować z przedstawicielem medycyny pracy.
[403-5] SZKOLENIA PRACOWNIKÓW DOT. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w banku realizuje wewnętrzna służba BHP. Szkolenia wstępne oraz okresowe prowadzone są na bieżąco na terenie całego kraju z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, autorskich materiałów i pomocy dydaktycznych. Dynamika oraz liczebność służby BHP pozwala niezmiennie utrzymać wskaźnik osób z aktualnym przeszkoleniem na poziomie 100%. Ponadto wśród kadry Biura BHP są wykwalifikowani ratownicy medyczni, którzy sukcesywnie szkolą pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (proces szkoleń PP w 2020 roku został czasowo zawieszony z uwagi na ograniczenia związane z pandemią). Wszyscy pracownicy są objęci systemem szkoleń z zakresu BHP. Działania te realizowane są w sposób zgodny z przepisami prawa i w zależności od zatrudnienia spółki, wykonywane są przez:
 • wewnętrzną służbę BHP,
 • zewnętrzną firmę z właściwymi kwalifikacjami,
 • pracowników Biura BHP w banku w ramach umowy o współpracę.
[403-6] PROMOCJA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Wszystkie podmioty grupy, w tym bank podejmują niewymuszone prawem działania na rzecz zdrowia pracowników. Popularyzowanie korzyści prozdrowotnych przekłada się na rosnące zainteresowanie oferowanymi przez pracodawców grupy:
 • bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi (np. coroczny pakiet kontrolny zdrowia, mammografia, czy szczepienia przeciwko grypie),
 • szkoleniami promującymi zdrowy styl życia (np. instruktarze ćwiczeń dla pracowników biurowych, także w trakcie pracy zdalnej),
 • dostępem do wielu obiektów sportowych i rekreacyjnych w ramach benefitów dla pracowników,
 • organizacją sekcji sportowych, zawodów oraz eventów wspierających aktywność fizyczną oraz dbałość o środowisko,
 • organizacją cyklicznych akcji prozdrowotnych np. „Owoc ma moc” oferujących bezpłatny dostęp do owoców w biurach.

Należy zauważyć aktywność banku w zewnętrznych wydarzeniach sportowych w charakterze: organizatora, patrona czy sponsora, co buduje prozdrowotny wizerunek przedsiębiorcy.

[403-7] PREWENCJA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z RELACJI PRACY
Działania prewencyjne w banku na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków wynikających z relacji pracy:
 • wsparcie oraz określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń psychospołecznych takich jak: stres czy mobbing,
 • kampanie informacyjne dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa w pracy (ulotki, broszury, tematyczne strony intranetowe),
 • dodatkowe nieobligatoryjne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy bezpiecznej jazdy samochodem dla pracowników użytkujących pojazdy służbowe,
 • profilaktyka wzroku: dostęp do badań okulistycznych, refundacja zakupu okularów i szkieł korygujących wzrok,
 • profilaktyka wypadkowa: realizowana przez służby BHP w ramach szkoleń wstępnych i okresowych, a także w ramach konsultacji z pracownikami,
 • zapewnienie przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy narażonych na czynniki zewnętrzne,
 • zapewnienie ciągłości działań w zapobieganiu i kontroli warunków pracy w obliczu kryzysu Covid-19.
[403-8] PRACOWNICY OBJĘCI SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Podstawowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wynikający z ogólnych przepisów prawa – 100% pracowników.
[403-9] URAZY ZWIĄZANE Z PRACĄ
W 2020 roku zgłoszono 66 zdarzeń wypadkowych (114 w 2019 roku). W drodze postępowania 5 z nich nie zostało uznanych za wypadek przy pracy, a 9 postępowań trwa. Do najczęstszych skutków wypadków przy pracy należą: złamania, stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia, a także urazy powłok ciała. W 2020 roku w pozostałych podmiotach grupy zgłoszono łącznie 11 zdarzeń wypadkowych (8 w 2019 roku), z czego 4 z nich dotyczyły pracowników zatrudnionych na umowę inną niż umowa o pracę. Jeden ze zgłoszonych wypadków nie został uznany za wypadek przy pracy. Wszystkie postępowania zostały zakończone.
[403-10] CHOROBY ZAWODOWE
W 2020 roku zgłoszono 3 podejrzenia choroby zawodowej u byłych pracowników banku. Do chwili obecnej została wydana jedna decyzja, w której organ orzekający stwierdził brak podstaw do zakwalifikowania schorzenia do grupy chorób zawodowych. Pozostałe postępowania trwają.
bank bank

Polityka różnorodności

Promowanie różnorodności jest obecne w wielu aspektach działalności banku i całej grupy kapitałowej. Zakłada m.in. poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na aspekty, w jakich się różnią, w tym m.in. bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia. Budując zespoły rozumiemy, że różnorodność jest ich atutem w tworzeniu innowacji, jak i sprawnym działaniu operacyjnym. Dążymy do zapewnienia, promowania i upowszechniania różnorodności w banku i całej grupie. Dbamy o to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka były obecne w naszej kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach i działaniach oraz w adekwatnych do tematu politykach, przepisach i procesach obowiązujących w banku.

Zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu to podstawowa zasada na poziomie polityk, przepisów i procesów kształtowanych w banku. Dlatego w aktach wewnętrznych banku przyjmowanych na szczeblu Zarządu znajdują się najważniejsze zobowiązania w zakresie:

 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i niedyskryminowania pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • oparcia stosowanych w banku zasad na obiektywnych kryteriach, zapewniając pracownikom transparentne reguły m.in. w procesach rekrutacji, rozwoju pracowniczego, dostępu do szkoleń oraz dostępu do benefitów pracowniczych,
 • zagwarantowania równego traktowania pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości,
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny wyników pracy.

Powyższe zobowiązania są oparte m.in. konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencje nr 100 i 111).

Bank wprowadził przepisy wewnętrzne, w tym Kodeks Etyki banku, w których wskazuje i promuje pożądane wartości, w szczególności:

 • określił istotne wartości, a także promowane postawy i zachowania w relacjach z pracownikami, z klientami, w działalności biznesowej i relacjach z otoczeniem,
 • jasno i precyzyjnie wskazał kompetencje i sposoby postępowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, w tym sposoby zgłaszania naruszeń,
 • stworzył mechanizmy zgłaszania (w tym anonimowego) i wyjaśniania każdego rodzaju nieprawidłowości, zaobserwowanych przez pracowników w miejscu pracy,
 • prowadzi monitoring i cyklicznie raportuje (także do odpowiedniego członka Zarządu banku) zgłoszenia przejawów naruszeń przyjętych wartości i zasad.

Dodatkowo, bank:

 • wspiera pracowników w integracji w firmie i ułatwia tworzenie grup zainteresowań,
 • zapewnia wolność wypowiedzi: organizuje ogólnodostępne fora, przy zastrzeżeniu poszanowania zasad etycznych i kultury wypowiedzi i organizuje czaty z kluczowymi menedżerami banku,
 • podejmuje inicjatywy edukacyjne na temat wartości banku (także wśród spółek grupy oraz podmiotów współpracujących), jak również przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych oraz poprzez utworzenie instytucji Ambasadorów Etyki,
 • cyklicznie inicjuje szkolenia dla kadry kierowniczej z efektywnego komunikowania się, udzielania feedback’u – z uwzględnieniem aspektu różnorodności.

Aby zagwarantować równe traktowanie pracowników, którzy wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości w banku stosowane są:

 • obiektywne zasady wartościowania stanowisk pracy oparte na międzynarodowej metodyce, przy udziale niezależnych firm doradczych oraz związane z tym gwarancje poziomów wynagrodzeń zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
 • monitoring wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, w tym z podziałem na płeć, którego wyniki są raportowane kierownictwu banku,
 • cykliczne przeglądy wynagrodzeń, mające na celu diagnozę i przeciwdziałanie występowaniu różnic w wynagrodzeniu, które wynikają z innych niż obiektywne kryteriów.

Bank stanowczo przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji, nietolerancji sprzecznym z wartościami organizacji i promuje wśród pracowników postawy oparte na wzajemnym szacunku. Wszelkie zachowania mogące wskazywać na występowanie mobbingu, nie są akceptowane. Istotne zapisy w zakresie postaw i wartości promowanych wśród pracowników zawiera Kodeks Etyki obowiązujący w banku. Politykę banku w odniesieniu do mobbingu i dyskryminacji regulują przepisy wewnętrzne:

 • Regulamin Pracy banku,
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych.

W banku funkcjonują zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Zasady gwarantują przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w relacjach pracowniczych i określają sposób reagowania w razie konfliktu interpersonalnego. W oparciu o zasady pracownik banku może bez obaw o konsekwencje zgłosić skargę na dowolne naruszenie uprawnień pracowniczych zdefiniowanych w przepisach prawa oraz przepisach wewnętrznych. Jednocześnie pracownik ma prawo do dodatkowego wsparcia w procesie wyjaśniania skargi. Może wskazać przedstawiciela organizacji związkowej albo przedstawiciela pracowników (powołanego na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych banku), który będzie uczestniczył z nim w spotkaniach lub przedkładał opinie o zasadności skargi. Bieżące wsparcie w obszarze pracowniczym oferuje Contact Center HR. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać aktualne informacje także na temat trybu zgłaszania skarg i anonimowych zgłoszeń naruszeń uprawnień pracowniczych.

Skargi dotyczące szeroko pojętego naruszenia uprawnień pracowniczych są rozpatrywane indywidualnie. Dla każdej z nich określa się optymalny sposób rozpatrzenia, który pozwoli na sformułowanie odpowiednich wniosków i rekomendacji lub ewentualnie na podjęcie dodatkowych działań czy decyzji kadrowych. Przy weryfikacji skarg stosuje się różne metody, m.in. anonimowe badania ankietowe, pogłębione wywiady z pracownikami, weryfikację wskaźników fluktuacji i innych danych kadrowych. Za każdym razem ustala się sposób działania z dbałością o jak największy obiektywizm oceny. Dlatego często w wyjaśnianiu sprawy biorą udział przedstawiciele różnych jednostek, zgodnie ze strukturą organizacyjną banku.

Pozostałe podmioty grupy również uwzględniają w swoich przepisach wewnętrznych rozwiązania gwarantujące przestrzeganie prawa w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Te rozwiązania funkcjonują w odrębnych regulacjach lub jako zapisy w regulaminach pracy, kodeksach etyki i innych dokumentach.

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością zwiększa efektywność pracy w zespole, poprawia atmosfery pracy, pomaga zatrzymać cennych, doświadczonych pracowników, podnosi innowacyjność i kreatywność w zespole. Dlatego w banku są organizowane szkolenia z tego zakresu. Menedżerowie zdobywają na nich wiedzę oraz umiejętności z obszaru zarządzania różnorodnymi zespołami. To pozwala eliminować niekorzystne zachowania i sytuacje, a wspierać te wartościowe i pozytywne.

W 2020 roku, ze względu na sytuację związaną z epidemią, szkolenia z zakresu różnorodności były przeprowadzane w pierwszym kwartale roku. Od kwietnia 2020 roku webinaria w większości były poświęcone organizacji pracy zdalnej, komunikacji w zespole, zarządzaniu emocjami i stresem. Dla menedżerów zostały przygotowane szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym, pracy z ludźmi w zmianie, czy skutecznej komunikacji szefa w trybie pracy zdalnej.

Na politykę różnorodności składają się także:

Przyjazne środowisko pracy. Strategia budowania przyjaznego środowiska uwzględnia takie aspekty jak funkcjonalne miejsce pracy, model pracy zdalnej, czy digitalizację i uproszczenie procesów. Stworzenie wystandaryzowanego, nowoczesnego miejsca pracy, wyposażonego w narzędzia, sprzęt i odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń, ułatwia pracę zarówno indywidualną, jak i zespołową. Praca zdalna umożliwia elastyczne podejście do zadań. Wszystkie te udogodnienia pozwalają zarówno menedżerom, jak i pracownikom dobierać zestaw narzędzi i zakres informacji, który będzie pomagał realizować cele zawodowe – indywidualne i zespołowe.

#CzasNaFeedback. W banku wdrożono nowy proces, w ramach którego odbywają się cykliczne podsumowania efektów pracy, kompetencji, osiągnięć, informacji zwrotnych, czy celów rozwojowych pracowników. Wspierają one pracownika w indywidualnym rozwoju zawodowym. Oczekiwane postawy i zachowania wobec pracowników zawarte są w modelu kompetencji, opartym na wartościach banku. Model ten jest uniwersalny, dotyczy wszystkich pracowników i promuje m.in. komunikację i współpracę, które mają wpływ na budowanie zgranych, różnorodnych zespołów. W ramach tego rozwiązania pracownicy dostają także feedback od współpracowników. Dzięki temu w prosty i szybki sposób mogą komunikować wzajemne potrzeby i oczekiwania, opinie. To pozwala budować przyjazne środowisko pracy i zrozumienie aspektu różnorodności pracowników.

Praca w metodyce Agile. W banku w ramach struktur Transformacji Cyfrowej zostały stworzone zespoły o bardzo różnorodnych umiejętnościach i kompetencjach. Uczestnicy koncentrują się na sobie nawzajem, na interakcjach, współpracy, sprawnie reagują na zmiany, elastycznie podchodzą do zmian w projekcie. Te założenia pozwalają pracownikom otwarcie wyrażać opinie, sprawne dostarczać efekty pracy i zapewniają integrację zespołów zadaniowych.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierająca różnorodność w zatrudnieniu obejmuje:

 • programy staży i praktyk dające możliwość rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich i uczelni o różnych profilach,
 • programy rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnością wraz z zapewnieniem odpowiednio dostosowanych do potrzeb takich osób stanowisk pracy (zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności aby dostosować stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnościami),
 • współpracę z uczelniami i szkołami średnimi, w ramach której są organizowane warsztaty na wybranych uczelniach w Polsce oraz w banku, podczas których studenci mają okazję poznać wybrane obszary działalności banku.

Ze względu na sytuację pandemiczną i związane z tym ograniczenia (w tym także organizacja pracy w formie pracy zdalnej), programy współpracy z podmiotami zewnętrznymi w 2020 roku zostały czasowo ograniczone.

W banku są organizowane programy integracyjne. Bank wspiera inicjatywy pracownicze w zakresie wzmocnienia integracji pracowników z różnych obszarów i reprezentujących różne grupy społeczne. Są to m.in. inicjatywy i aktywności sportowe oraz działalność charytatywna pracowników jako wolontariuszy. Inicjatywy te pozwalają kształtować przyjazną kulturę organizacyjną i budować relacje oparte na różnorodności zainteresowań pracowników.

Ze względu na sytuację pandemiczną i związane z tym ograniczenia (w tym także organizacja pracy w formie pracy zdalnej), te programy w 2020 roku zostały czasowo ograniczone.

Różnorodność w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej banku

Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest istotną częścią funkcjonujących w banku polityk oceny odpowiedniości:

 • Polityki dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku oraz oceny odpowiedniości w spółkach grupy,
 • Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członów Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej banku.

Wprowadzone w banku przepisy określają kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku. Osoby te są oceniane pod względem kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na podstawie wprowadzonych przepisów Rada Nadzorcza banku podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny członków Zarządu banku, natomiast członkowie Zarządu podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność stosowanej polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

 • Polityki oceny odpowiedniości kandydatów i członków Zarządu banku oraz kandydatów i członków Rady Nadzorczej banku zawierają zobowiązanie banku i Walnego Zgromadzenia do uwzględniania zasad zróżnicowania przy wyborze kandydatów na członków wyżej wymienionych organów.
 • Zasada zróżnicowania doboru członków Rady Nadzorczej banku opiera się o obiektywne kryteria merytoryczne w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 • Polityki zawierają zobowiązanie do monitoringu skuteczności ich stosowania, w tym także w aspekcie celów różnorodności.
 • Polityka oceny odpowiedniości zawiera zobowiązanie dla podmiotów zależnych banku do wprowadzenia regulacji dotyczących zasad odpowiedniości – wdrożenie regulacji nastąpi w 2021 roku.

Różnorodność według płci, wieku i doświadczenia – na 31 grudnia 2020 roku

Płeć Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 1 9
Zarząd 9
Kluczowi menedżerowie 111 180
Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza 2 3 2 3
Zarząd 4 4 1
Kluczowi menedżerowie 49 167 67 8
Staż w banku do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat powyżej 20 lat
Rada Nadzorcza 10
Zarząd 6 1 2
Kluczowi menedżerowie 3 3 35 66 184

 

Kluczowi menadżerowie: dyrektorzy w KOC i SJO czyli dyrektorzy pionów, departamentów, biur lub formacji, dyrektorzy centrów, zastępcy dyrektorów (jeśli są w strukturach organizacyjnych), biur w departamentach lub centrach, doradcy prezesa.
Staż w banku: dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest to staż na stanowisku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

 • Stosowanie zasady różnorodności ma zapewnić odpowiedni dobór członków Zarządu i Rady Nadzorczej banku w sposób, który umożliwia dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji, wiedzy i umiejętności adekwatnych do stanowiska oraz gwarantuje wydawanie przez członków tych organów (indywidualnie i jako organ) najwyższej jakości niezależnych opinii i decyzji w całym zakresie działalności banku.
 • Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza banku, dokonując oceny odpowiedniości, dąży do osiągnięcia równowagi w zakresie reprezentowania płci odpowiednio w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu banku.
 • Cele dotyczące zróżnicowania składu Rady Nadzorczej i Zarządu banku są uwzględniane przy doborze członków organów, tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie i odpowiedniość tych organów.

Wyniki wyszukiwania: