38. Inne aktywa

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

INNE AKTYWA 31.12.2020 31.12.2019
Inne aktywa finansowe 1 937 1 766

Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart

1 222 1 301

Rozliczenie instrumentów finansowych

164 73

Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych

159 193

Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi

9 3

Rozliczenia z tytułu sprzedaży walutowych znaków pieniężnych

7

Należności od odbiorców

210 146

Pozostałe

166 50
Inne aktywa niefinansowe 866 947

Zapasy

130 141

Aktywa do zbycia

141 140

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

131 186

Należności z tytułu podatku VAT

358 270

Rozrachunki z budżetem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego

115

Pozostałe

107 95
Razem 2 804 2 713

INNE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2020

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość brutto 1 937 138 2 075
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (138) (138)
Wartość netto 1 938 1 937
INNE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2019

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość brutto 1 766 84 1 850
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (84) (84)
Wartość netto 1 766 1 766

 

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 766 84 1 850

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

1 821 2 1 823

Spłaty

(1 648) (2) (1 650)

Inne zmiany

(2) 54 52
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 937 138 2 075

 

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 2 153 89 2 242

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

2 435 2 435

Spłaty

(2 825) (2 825)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(5) (5)

Spisania

(3) (3)

Inne zmiany

3 3 6
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 766 84 1 850

 

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość na początek okresu (84) (84)

Inne korekty

(54) (54)
Wartość na koniec okresu (138) (138)

 

INNE AKTYWA FINANSOWE- ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 3 Razem
Wartość na początek okresu (89) (89)

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

2 2

Spisania

3 3
Wartość na koniec okresu (84) (84)

INNE AKTYWA – ZAPASY 31.12.2020 31.12.2019
Towary 121 135
Materiały 19 16
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (10) (10)
Razem 130 141

 

Inne aktywa niefinansowe- ZMIANY DOTYCZĄCE ODPISÓW 2020 2019
Wartość na początek okresu (189) (11)
Utworzenie  w okresie (93)
Spisania aktywów i rozliczenia 11
Rozwiązanie  w okresie 2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1
Wartość na koniec okresu (268) (11)

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej. W latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie. Podstawowym trybem postępowania przy sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.

Wyniki wyszukiwania: