Struktura Grupy

GRI:[ ]
W skład grupy kapitałowej na koniec 2020 roku wchodził PKO Bank Polski jako jednostka dominująca oraz 38 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio. Wszystkie jednostki zależne zostały ujęte w skonsolidowanych danych finansowych.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020
  • 102-45

Wykaz jednostek zależnych bezpośrednio:

pko-grafy-2020_struktura kopia pko-grafy-2020_struktura kopia

1) PKO Bank Polski posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu.

W wykazie prezentowany jest udział PKO Banku Polskiego w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku funduszy – udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Wszystkie jednostki zależne, wykazane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, są ujmowane metodą pełną. Pełny wykaz jednostek zależnych banku oraz jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć prezentowany jest w Nocie 1.

Zestawienie należności, zobowiązań, przychodów i kosztów z tytułu transakcji PKO Banku Polskiego z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec banku zostało przedstawione w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w Nocie 48.

Najważniejsze zmiany w strukturze grupy

W 2020 roku nie było istotnych zmian w strukturze:
  • Połączyły się spółki: PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o. została przejęta przez PKO Leasing S.A., ZenCard sp. z o.o. został przejęty przez PKO BP Finat sp. z o.o.
  • Zakończono likwidację spółki Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A. oraz postawiono w stan likwidacji spółkę Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. i Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A.
  • W związku z zamknięciem transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych PKO Leasing S.A. prowadzonej we współpracy ze spółką celową ROOF Poland Leasing 2014 DAC, rozpoczęto likwidację spółki celowej.
  • Prowadzono prace w zakresie połączenia odwrotnego spółki „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej i jej spółki zależnej „Sopot Zdrój” sp. z o.o. jako spółki przejmującej. Po połączeniu NEPTUN – fizan posiada 62 944 udziały spółki „Sopot Zdrój” sp. z o.o., które stanowią 72,98% w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do 72,98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wyniki wyszukiwania: