31. Papiery wartościowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena papierów wartościowych do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń”).

Informacje finansowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE

31.12.2020

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Dłużne papiery wartościowe 1 151 978 73 511 46 522 122 162

obligacje skarbowe PLN

 684  430  52 930  29 647  83 691

obligacje skarbowe walutowe

4 367 2 872 39 3 282

bony skarbowe

349 500 849

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

8 702 9 887 18 589

obligacje komunalne PLN

15 4 649 5 060 9 724

obligacje komunalne walutowe

obligacje korporacyjne PLN

99 181 3 835 1 518 5 633

obligacje korporacyjne walutowe

23 371 394
Kapitałowe papiery wartościowe 27 1 488 1 515

udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach

451 451

akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach

25 135 160

jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru

2 902 904
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 1 178 2 466 73 511 46 522 123 677
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 5 5
Razem 1 178 2 466 73 511 46 527 123 682

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE

31.12.2019

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
Dłużne papiery wartościowe 1 095 493 63 807 13 454 78 849

bony pieniężne NBP

1 000 1 000

obligacje skarbowe PLN

982 301 51 541 7 406 60 230

obligacje skarbowe walutowe

2 2 520 60 2 582

obligacje komunalne PLN

15 5 232 4 563 9 810

obligacje korporacyjne PLN

95 192 3 514 1 083 4 884

obligacje korporacyjne walutowe

1 342 343
Kapitałowe papiery wartościowe 17 1 706 1 723

udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach

436 436

akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach

15 150 165

jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru

2 1 120 1 122
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 1 112 2 199 63 807 13 454 80 572
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 1 1
Razem 1 112 2 199 63 807 13 455 80 573

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2020 roku i 2019 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy odpowiednio w kwocie 820 milionów PLN i 492 miliony PLN.

Wyniki wyszukiwania: