41. Otrzymane finansowanie

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

OTRZYMANE FINANSOWANIE 31.12.2020 31.12.2019
Otrzymane kredyty i pożyczki od: 2 267 2 779

banków

875 750

międzynarodowych instytucji finansowych

1 379 2 029

innych instytucji finansowych

13
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych: 32 098 31 148

hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

17 201 16 198

obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

4 036 3 947

obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA

4 020 4 769

obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

3 294 4 057

obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA

3 496 2 132

obligacje wyemitowane przez KREDOBANK SA

51 45
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 730
Razem 37 081 36 657

 

Wyniki wyszukiwania: