29. Rachunkowość zabezpieczeń

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Strategia zarządzania ryzykiem

Grupa Kapitałowa stosuje rachunkowość zabezpieczeń do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego. Transakcje zabezpieczające zawiera się w celu ograniczenia ryzyka poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian kursów walut i stóp procentowych. Zabezpieczaniu podlegają przepływy pieniężne związane z zawartymi transakcjami oraz wartość godziwa posiadanych aktywów.

Ryzyko stopy procentowej obejmuje w szczególności:

 • ryzyko związane z niedopasowaniem częstotliwości i terminów zmiany oprocentowania (przeszacowania) aktywów i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych (ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania),
 • ryzyko wynikające ze zmian nachylenia i kształtu krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości),
 • ryzyko wynikające z niedoskonałego dopasowania stawek referencyjnych stosowanych w produktach bankowych do zmian stóp rynkowych lub niedoskonałych mechanizmów transmisji zmian stóp rynkowych na oprocentowanie tych produktów (ryzyko bazowe),
 • ryzyko wynikające z opcji, w tym opcji wbudowanych dotyczących np. ograniczenia oprocentowania kredytów (ryzyko opcji).

Ryzyko walutowe w Grupie Kapitałowej powstaje w wyniku operacji przeprowadzanych w ramach:

 • podstawowej działalności biznesowej,
 • działalności handlowej,
 • zawieranych przez Grupę Kapitałową umów generujących ryzyko walutowe.

Ryzykiem walutowym powstającym w działalności Grupy Kapitałowej, w spółkach, w których jest to niezbędne, zarządzają wyspecjalizowane jednostki, na podstawie otrzymanych danych na temat otwartych pozycji walutowych w ramach własnej działalności.

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje system wartości progowych i limitów przypisanych poszczególnym rodzajom ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego, których celem jest określenie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ryzyka, zapewniającego niedopuszczenie do przekroczenia strategicznych limitów tolerancji.

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o dalszym stosowaniu przepisów MSR 39 i nie zastosowała standardu MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane są bezpośrednio w innych dochodach całkowitych w części stanowiącej efektywną część zabezpieczenia. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na operacjach finansowych” lub „Wynik z pozycji wymiany”.

Kwoty odniesione bezpośrednio na inne dochody całkowite przenoszone są do rachunku zysków i strat w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Odsetki i różnice kursowe wykazywane są w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycjach „Wynik z tytułu odsetek” oraz „Wynik z pozycji wymiany”.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych oraz różnice kursowe od nominału transakcji zabezpieczających (w przypadku transakcji CIRS).

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Zabezpieczenie wartości godziwej

Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie wartości godziwej ujmowane są w pozycji „Wynik na operacjach finansowych ” z wyłączeniem komponentu odsetkowego. Komponent odsetkowy prezentuje się w tej samej linii, co przychody odsetkowe z tytułu pozycji zabezpieczanej, tj. w pozycji „Wynik z tytułu odsetek”.

Zmianę korekty wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej ujmuje się w pozycji „Wynik na operacjach finansowych”.

Część korekty wyceny do wartości godziwej niepodlegającą zabezpieczeniu rozpoznaje się:

 • w przypadku pozycji zabezpieczanej będącej składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych, kwalifikowanych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w przychodach lub kosztach w wyniku z operacji finansowych;
 • w przypadku pozycji zabezpieczanej będącej składnikiem aktywów finansowych, wycenianym do wartości godziwej przez inne całkowite dochody, ujmuje się w innych dochodach całkowitych, gdzie prezentowana jest zmiana wartości godziwej  instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Testy efektywności obejmują wycenę transakcji zabezpieczających po pomniejszeniu o wartość odsetek naliczonych.

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Rodzaje strategii zabezpieczających stosowanych przez Grupę Kapitałową

Na 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa posiadała aktywne powiązania w ramach:

 • 6 strategii zabezpieczających zmienność przepływów pieniężnych,
 • 4 strategii zabezpieczających zmienność wartości godziwej.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła nowe strategie zabezpieczające:

  • Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej papieru wartościowego w PLN o stałym oprocentowaniu, wycenianego do wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS”,
  • „Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązań finansowych w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS.”

W 2020 roku Grupa Kapitałowa rozwiązała, na skutek zaprzestania ujmowania instrumentu zabezpieczanego, dwa powiązania w ramach strategii zabezpieczającej „Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS”. Łączny wpływ zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ramach ww. powiązań na inne dochody całkowite wyniósł minus 33 miliony PLN przy jednoczesnym zwiększeniu wyniku odsetkowego o tę kwotę.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa rozwiązała na skutek unieważnienia powiązanie zabezpieczające w ramach strategii zabezpieczającej „Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej papieru wartościowego w PLN o stałym oprocentowaniu, wycenianego do wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS”. Wpływ zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ramach ww. powiązania na rachunek wyników wyniósł minus 7,7 milionów PLN.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa rozwiązała, na skutek niespełnienia testu prospektywnego w zakresie wystarczalności nominału, powiązanie zabezpieczające w ramach strategii zabezpieczającej „Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS”. Wpływ zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ramach ww. powiązania na rachunek wyników wyniósł 0,6 miliona PLN.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa rozwiązała, na skutek zaprzestania ujmowania pozycji zabezpieczanej, powiązania zabezpieczające w ramach strategii zabezpieczających:

 • Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w CHF o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych lokat negocjowanych w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji CIRS;
 • Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS;
 • Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązania finansowego w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS;
 •  Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w walutach wymienialnych o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych i ryzyka walutowego oraz zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych zobowiązań finansowych w walucie wymienialnej, wynikającej z ryzyka walutowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS.

Łączny wpływ zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ramach ww. powiązań na inne dochody całkowite wyniósł minus 213 miliony PLN przy jednoczesnym zwiększeniu wyniku odsetkowego i wyniku z pozycji wymiany o tę kwotę.

W odniesieniu do pozostałych strategii nie wprowadzono zmian w 2020 roku.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła dwie nowe strategie zabezpieczające stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej.

W poniższych tabelach zaprezentowano podsumowanie rodzajów strategii stosowanych przez Grupę Kapitałową.

Rodzaj strategii zabezpieczającej Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych (nr strategii: 1,2,3,4,5,6,7,9,13)
Zabezpieczane ryzyko ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej ryzyko stopy procentowej
Instrument zabezpieczający transakcje CIRS float – float

transakcje CIRS fixed – float

transakcje IRS fixed – float
Pozycja zabezpieczana
 • portfel kredytów o zmiennym oprocentowaniu w walutach obcych i
 • portfel krótkoterminowych lokat negocjowanych w PLN łącznie z ich odnawianiem w przyszłości. Grupa desygnując pozycję zabezpieczaną zastosowała rozwiązania MSR39 WS 99C w wersji przyjętej przez Unię Europejską lub
 • zobowiązanie finansowe o stałym oprocentowaniu w walutach obcych lub
 • portfel produktów bankowych regularnego oszczędzania o zmiennym oprocentowaniu w PLN lub
 • zobowiązanie finansowe w walutach obcych
portfel kredytów w PLN lub innych walutach  indeksowanych do stopy zmiennej
Źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • marża na instrumencie zabezpieczającym
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej a zawiązaniem powiązania zabezpieczającego
 • różnice w dyskoncie pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego

 

Okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2021 – październik 2026 Okres, w którym oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki: styczeń 2021 – maj 2030

 

Rodzaj strategii zabezpieczającej Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej (nr strategii: 8,10,11,12)
Zabezpieczane ryzyko ryzyko stopy procentowej
Instrument zabezpieczający transakcje IRS fixed – float
Pozycja zabezpieczana komponent ryzyka stopy procentowej kredytu lub papieru wartościowego w walucie wymienialnej lub w PLN o stałym oprocentowaniu odpowiadający rynkowej stopie IRS
Źródła nieefektywności zabezpieczenia
 • zmiana parametrów rynkowych pomiędzy momentem ustalenia warunków pozycji zabezpieczanej a momentem zawarcia transakcji zabezpieczającej
 • korekta CVA/DVA instrumentu zabezpieczającego
 • różnica pomiędzy wartością bieżącą zmiennej nogi transakcji IRS a wartością bieżącą nominału papieru wartościowego

POZYCJA ZABEZPIECZANA 31.12.2020 WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ STRATEGIA NR
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
Kredyty w CHF 525 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 280  1
Lokaty negocjowane w PLN 1 939 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (2) 3
Kredyty w PLN 2 963 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (287) 9
Zobowiązanie finansowe w EUR 699 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Kredyty w PLN 66 008 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (399) 2
Kredyty w EUR 75 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 15  6
Lokaty negocjowane w PLN 328 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w EUR 1 228 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (9) 3; 4
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
Papier wartościowy w EUR 30 Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 10
Papier wartościowy w EUR 102 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 11
Papier wartościowy w USD 158 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 5 11
Kredyty w EUR 174 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1  8
Papier wartościowy w PLN 535 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 17 12
Razem (377)

POZYCJA ZABEZPIECZANA 31.12.2019 WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZABEZPIECZANEJ POZYCJA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZMIANA WARTOŚCI GODZIWEJ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ STRATEGIA NR
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
Kredyty w CHF 1 025 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 391 1
Lokaty negocjowane w PLN 3 653 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 3 385 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 96 5
Zobowiązanie finansowe w USD 875 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Zobowiązanie finansowe w EUR 2 301 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w CHF 225 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 7
Produkty regularnego oszczędzania w PLN 872 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w CHF 400 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (2) 3
Kredyty w PLN 2 964 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (67) 9
Zobowiązanie finansowe w EUR 699 Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Kredyty w PLN 40 783 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (58) 2
Kredyty w EUR 100 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (10) 6
Lokaty negocjowane w PLN 437 Zobowiązania wobec klientów
Kredyty w EUR 1 224 Kredyty i pożyczki udzielone klientom (7) 3;4
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
Papier wartościowy w EUR 30 Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 10
Papier wartościowy w EUR 44 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 11
Papier wartościowy w USD 134 Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1) 11
Kredyty w EUR 183 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 8
Razem 350

Instrument pochodny zabezpieczający 31.12.2020

Wartość nominalna instrumentów pochodnych zabezpieczających

Średnia marża ważona nominałem  / Średnia stała stopa procentowa ważona nominałem Wartość bilansowa (wartość godziwa instrumentów zabezpieczających) Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat / Korekta wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego od momentu desygnacji Numer strategii
Aktywa Zobowiązania
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
CIRS CHF/PLN float CHF 525 -0,0108% 293 (1) (277) 1; 7
float PLN 1 939 0,0000%
IRS PLN fixed –float PLN 66 008 1,7924% 598 8 3 406  2
IRS CHF fixed –float CHF 400 -0,4425% 6 1  3
IRS EUR fixed –float EUR 1 228 -0,1479% 22 6 8  3; 4
CIRS EUR/PLN float EUR 75 0,0000% 17 (1) (14) 6
float PLN 328 -0,0500%
CIRS PLN/EUR float PLN 2 963 0,0000%  332 21 3 290  9
fixed EUR 699 0,6177%
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
IRS EUR fixed –float EUR 306 -0,2837% 13 13 (8) 8; 10; 11
IRS USD fixed –float USD 158 -0,3465% 2 17 (1) 11
IRS PLN fixed –float PLN 535 1,3735% 20 17 (17) 12
Razem 958 378 51 389

Instrument pochodny zabezpieczający 31.12.2019

Wartość nominalna instrumentów pochodnych zabezpieczających

Średnia marża ważona nominałem  / Średnia stała stopa procentowa ważona nominałem Wartość bilansowa (wartość godziwa instrumentów zabezpieczających) Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat / Korekta wyceny do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego od momentu desygnacji Numer strategii
Aktywa Zobowiązania
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych
CIRS CHF/PLN float CHF 1 250 0,0024% 14 378 1 (379) 1;7
float PLN 4 524 0,0000%
IRS PLN fixed –float PLN 40 783 2,2972% 239 8 2 63 2
IRS CHF fixed –float CHF 400 -0,4425% 8 2 3
IRS EUR fixed –float EUR 1 224 -0,1699% 15 2 6 3;4
CIRS CHF/USD float CHF 818 0,0000% 189 (2) 124 5
fixed USD 875 2,4315%
CIRS CHF/EUR float CHF 2 567 0,0000% 86 186 (16) (220) 5
fixed EUR 2 301 0,2958%
CIRS EUR/PLN float EUR 100 0,0000% 11 11 6
float PLN 437 -0,0277%
CIRS PLN/EUR float PLN 2 964 0,0000% 79 8 (7) 67 9
fixed EUR 699 0,6177%
Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej
IRS EUR fixed –float EUR 257 -0,1874% 1 6 4 (1) 8;10;11
IRS USD fixed–float USD 134 1,5702% 3 1 (2) 1 11
Razem 645 589 (20) (326)

Informacje finansowe

WARTOŚĆ BILANSOWA INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 958 324 641 582

ryzyka stopy procentowej – IRS

626 14 262 10

ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej – CIRS

332 310 379 572
Zabezpieczenie wartości godziwej 54 4 7

ryzyka stopy procentowej – IRS

54 4 7
Razem 958 378 645 589

Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych

ZMIANA INNYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ NIEEFEKTYWNA CZĘŚĆ ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2020 2019
Inne dochody całkowite na początek okresu netto 232 22
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite brutto 174 259

Zyski/straty odniesione na inne dochody całkowite w okresie

911 187

Kwota przeniesiona z innych dochodów całkowitych do rachunku zysków i strat:

(737) 72

przychody odsetkowe

(780) (324)

wynik z pozycji wymiany

43 396
Efekt podatkowy (51) (49)
Inne dochody całkowite na koniec okresu netto 355 232
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat, w tym kwota odniesiona na: 4 (20)

Wynik z pozycji wymiany

1 (22)

Wynik na operacjach finansowych

3 2

Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej

ZABEZPIECZENIE RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ 31.12.2020 31.12.2019
Wycena do wartości godziwej instrumentu pochodnego zabezpieczającego – IRS (54) (3)

IRS fixed – float

(54) (3)
Korekta do wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego z tytułu    zabezpieczanego ryzyka 46 2

Papiery wartościowe

5 1

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

4 4

Papiery wartościowe FVOCI – korekta wartości godziwej ujęta w OCI

37 (3)

WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY REALIZACJI (w walutach oryginalnych)
31.12.2020
do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do
3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej
1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat Razem
Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka stopy procentowej 
IRS PLN fixed – float       2 150       1 520     12 728     49 315          295      66 008
IRS EUR  fixed – float            –            –          500          723              4         1 227
IRS CHF  fixed – float            –            –          400            –            –           400
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej 
CIRS float CHF/float PLN

float CHF

           –              –            500            25            –              525

float PLN

           –              –         1 842            97            –          1 939
CIRS float EUR/float PLN

float EUR

           –            75            –            –            –              75

float PLN

           –          328            –            –            –            328
CIRS float PLN/fixed EUR

float PLN

           –            –          434       2 530            –        2 964

fixed EUR

           –            –          100          599            –           699
Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka stopy procentowej 
IRS USD fixed – float            –            –            –          158            –            158
IRS EUR fixed – float            –            –            82          188            36           306
IRS PLN fixed – float            –            –            –            –          535            535

 

WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY REALIZACJI (w walutach oryginalnych)
31.12.2019
do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do
3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
do 1 roku
powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka stopy procentowej 
IRS PLN fixed – float 500 4 700 25 492 10 031 60 40 783
IRS EUR  fixed – float 700 524 1 224
IRS CHF  fixed – float 400 400
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej 
CIRS float CHF/float PLN

float CHF

50 425 750 25 1 250

float PLN

169 1 456 2 811 88 4 524
CIRS fixed USD/float CHF

fixed USD

875 875

float CHF

817 817
CIRS float EUR/float PLN

float EUR

25 75 100

float PLN

108 329 437
CIRS float PLN/fixed EUR

float PLN

2 964 2 964

fixed EUR

699 699
CIRS fixed EUR/float CHF

fixed EUR

2 301 2 301

float CHF

2 567 2 567
Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczane ryzyko: ryzyka stopy procentowej
IRS USD fixed – float 134 134
IRS EUR fixed – float 209 48 257

Kalkulacja szacunków

SZACUNKOWA ZMIANA WYCENY POCHODNYCH INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZY PRZESUNIĘCIU RÓWNOLEGŁYM KRZYWYCH DOCHODOWOŚCI: 31.12.2020 31.12.2019
scenariusz
+50bp
scenariusz -50bp scenariusz +50bp scenariusz -50bp
IRS (531) 537 (190) 191
CIRS (119) 121 (167) 170
Razem (650) 658 (357) 361

Wyniki wyszukiwania: