32. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sprzedaży

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) stanowi przychód odsetkowy i podlega rozliczaniu w czasie według efektywnej stopy procentowej przez okres trwania umowy.

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu są to transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w umownym terminie i po określonej cenie. Papiery wartościowe będące składnikiem transakcji z przyrzeczeniem odkupu nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji finansowej i podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych kategorii papierów wartościowych. Różnica między ceną sprzedaży i odkupu stanowi koszt odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 31.12.2020 31.12.2019
Wartość brutto 1 081
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
Wartość netto 1 081

Na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku wszystkie transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży znajdowały się w Fazie 1.

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE 2020 2019
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 081 51

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

1 085

Spłaty

(1 081) (51)

Inne zmiany

(4)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 081

Wyniki wyszukiwania: