40. Zobowiązania wobec klientów

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.

Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych obejmują zobowiązania z tytułu produktów unit-linked, produktu „bezpieczny kapitał”, produktów strukturyzowanych oraz polisolokat.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW

31.12.2020

Zobowiązania wobec
gospodarstw
domowych
Zobowiązania wobec
podmiotów
gospodarczych
Zobowiązania wobec
jednostek
budżetowych
Razem
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 216 1 216
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 216 1 216
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 223 691 43 705 13 744 281 140
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 174 525 42 224 13 706 230 455

rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane

53 631 16 059 7 322 77 012
Depozyty terminowe 48 354 798 18 49 170
Pozostałe zobowiązania 494 683 20 1 197
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 318 318
Razem 224 907 43 705 13 744 282 356

Grupa Kapitałowa zdecydowała się na wyodrębnienie linii zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych wycenianych według wartości godziwej i zaprezentowanie w niej rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający. Wycena tych rezerw bazuje na wartości korespondujących aktywów wycenianych do wartości godziwej. Dane porównywalne zostały odpowiednio skorygowane.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW

31.12.2019

Zobowiązania wobec
gospodarstw
domowych
Zobowiązania wobec
podmiotów
gospodarczych
Zobowiązania wobec
jednostek
budżetowych
Razem
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 353 46 1 399
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 46 46
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 353 1 353
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 193 769 49 648 11 354 254 771
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 127 520 40 381 10 997 178 898

rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane

45 177 16 799 61 976
Depozyty terminowe 65 535 8 435 331 74 301
Pozostałe zobowiązania 393 832 26 1 251
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 321 321
Razem 195 122 49 694 11 354 256 170

 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 1 216 1 399
do 1 miesiąca 45
od 3 miesięcy do 1 roku 1
od 1 roku  do 5 lat 2 2
powyżej 5 lat 1 214 1 351
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 281 140 254 771
do 1 miesiąca 240 938 197 229
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 146 16 865
od 3 miesięcy do 1 roku 17 941 29 290
od 1 roku do 5 lat 3 420 5 510
powyżej 5 lat 7 695 5 877
Razem 282 356 256 170

 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA 31.12.2020 31.12.2019

 bankowości detalicznej i prywatnej

197 003 174 091

 korporacyjne

41 095 49 918

 firm i przedsiębiorstw

42 712 30 476

pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych)

1 546 1 685
Razem 282 356 256 170

 

ŚREDNIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OPROCENTOWANIE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW 31.12.2020 31.12.2019
Przedsiębiorstwa niefinansowe: 0,00% 0,87%

w tym depozyty terminowe:

0,38% 1,10%

w tym depozyty w rachunku bieżącym i jednodniowe:

0,00% 0,84%
Gospodarstwa domowe: 0,07% 0,53%

w tym depozyty terminowe:

0,22% 0,95%

w tym depozyty w rachunku bieżącym i jednodniowe:

0,02% 0,29%

 

Wyniki wyszukiwania: