logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

2020

Oprogramowanie Wartość firmy Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne,
w tym nakłady
z tego na
oprogramowanie
Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 5 552 1 438 141 157 479 346 7 767

Nabycie

44 580 580 624

Transfery z nakładów

537 (537) (537)

Inne

4 (1) 1 47 44 51
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 6 137 1 437 141 158 569 433 8 442
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (4 039) (100) (91) (85) (4 315)

Amortyzacja okresu

(409) (10) (13) (6) (438)

Inne

8 (1)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (4 440) (110) (105) (91)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (19) (238) (17) (10)

Utworzenie w okresie

(147) (6)

Inne

1 1 10 10
Odpisy aktualizujące na koniec na koniec okresu (18) (384) (13) (415)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 494 1 200 41 66 377 336 3 178
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 679 1 053 31 53 465 433 3 281

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

2019

Oprogramowanie Wartość firmy Przyszłe zyski z zawartych umów ubezpieczeniowych Relacje z klientami Inne, w tym nakłady z tego na oprogramowanie Ogółem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 5 206 1 438 141 150 410 283 7 345
Nabycie 31 370 370 401
Transfery z nakładów 305 (305) (305)
Likwidacja i sprzedaż (6) (1) (1) (7)
Inne 16 7 5 (1) 28
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 5 552 1 438 141 157 479 346 7 767
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (3 686) (90) (77) (76) (3 929)
Amortyzacja okresu (358) (10) (14) (9) (391)
Likwidacja i sprzedaż 5 5
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (4 039) (100) (91) (85) (4 315)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (18) (187) (16) (10) (221)
Utworzenie w okresie (1) (51) (1) (1) (53)
Rozwiązanie w okresie 2 2
Inne (2) 1- (2)
Odpisy aktualizujące na koniec na koniec okresu (19) (238) (17) (10) (274)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 1 502 1 251 51 73 318 273 3 195
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 494 1 200 41 66 377 336 3 178

Istotną wartością niematerialną z punktu widzenia Banku są nakłady poniesione na Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Łączna wartość nakładów poniesionych na ZSI w latach 2004–2020 wyniosła 1 525 milionów PLN.

Wartość bilansowa netto Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 616 milionów PLN (na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 590 milionów PLN). Przewidywany okres eksploatacji systemu został określony na 24 lata. Na 31 grudnia 2020 roku pozostały okres użytkowania wynosi 10 lat.

 

Wartość firmy

Wartość firmy netto 31.12.2020 31.12.2019
Nordea Bank Polska SA 747 863
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 91 91
PKO Leasing Pro SA 31
Raiffeisen – Leasing Polska SA i jej spółki zależne (PKO Leasing SA) 57 57
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 150 150
Aktywa przejęte od spółki CFP sp. z o.o. 8 8
Razem 1 053 1 200

Wartość firmy Test na utratę wartości – metoda
Nordea Bank Polska SA Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) z ich wartością odzyskiwalną. Wyróżniono dwa CGU, do którego przypisano wartość firmy powstałą z nabycia Nordea Bank Polska SA – detaliczny i korporacyjny, pokrywające się z segmentami działalności. Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy przy zastosowaniu stopy wzrostu przyjętej na poziomie 2,7%. Prognozy przepływów pieniężnych  w teście na utratę wartości obejmują okres 10 lat i opierają się na założeniach zawartych w planach finansowych Banku na 2021 rok z uwzględnieniem wpływu COVID-19, obniżek stóp procentowych na bieżącą i prognozowaną sytuację makroekonomiczną oraz wpływu podjęcia przez NWZ decyzji w zakresie ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych Grupa zastosowała stopę dyskonta w wysokości 8,13%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.

Wartość firmy Nordea Bank Polska S.A w wysokości 747 milionów PLN dotyczy segmentu detalicznego.

Na 31 grudnia 2020 roku test wykazuje nadwyżkę wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową CGU detalicznego. Analiza wrażliwości z punktu widzenia stopy dyskonta wskazuje, że nadwyżka ta uległaby zmniejszeniu do zera przy jej wzroście do 10,11%.

30 czerwca 2020 roku, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy powstałej przy przejęciu Nordea Bank Polska SA, Grupa dokonała odpisu dla CGU korporacyjnego w wysokości 117 milionów PLN.

Głównymi czynnikami wpływającymi na dokonanie odpisu były wybuch pandemii COVID-19 oraz jej skutki (wzrost kosztów ryzyka kredytowego i oczekiwana niższa aktywność gospodarcza) i obniżki stóp procentowych w połączeniu z wysokim poziomem obciążeń regulacyjnych (podatek od niektórych instytucji finansowych i koszty opłat na rzecz BFG), które spowodowały istotne zmniejszenie przewidywanej dochodowości działalności bankowej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Test w oparciu o metodę zdyskontowanych dywidend na podstawie opracowanej przez spółkę 3-letniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wartości rezydualnej

Nie stwierdzono utraty wartości wartości firmy.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Test w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla Banku z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Przepływy pieniężne oszacowano na podstawie przygotowanej przez spółkę 10-letniej prognozy finansowej.

Nie stwierdzono utraty wartości wartości firmy.

PKO Leasing Pro SA Wartość firmy z nabycia spółki została przypisana do całej spółki PKO Leasing SA jako jednostki bezpośrednio nadrzędnej, która w ramach połączenia przejęła aktywa spółki PKO Leasing Pro SA. Test został opracowany w oparciu o wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę, oszacowanych na podstawie przygotowanej przez spółkę prognozy finansowej na 5 lat z jednoczesnym uwzględnieniem wygaszania działalności po tym okresie.

Model wyceny uwzględnił wpływ obniżek stóp procentowych NBP dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) (łącznie o 140 pb) oraz wpływ pandemii COVID-19 na projekcje finansowe, w tym zwłaszcza oczekiwany wzrost kosztu ryzyka kredytowego. Wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne, z którym ta wartość firmy była związana, tj. klientów pochodzących z przejętej spółki PKO Leasing Pro S.A., została wyceniona niżej niż wartość bilansowa. W wyniku testu przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku Grupa dokonała odpisu w wysokości 31 milionów PLN.

Raiffeisen-Leasing Polska SA wraz z jej spółkami zależnymi (PKO Leasing SA) Wartość firmy z nabycia tych spółek została przypisana do wyodrębnionej ewidencyjnie części aktywów Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA, będących aktywami nabytej Grupy Kapitałowej Raiffeisen-Leasing Polska SA. Test został przeprowadzony metodą zdyskontowanych dywidend na podstawie opracowanej przez spółkę 5-letniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.

Nie stwierdzono utraty wartości wartości firmy.

W wyżej opisanych testach na utratę wartości do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 7,555% (z wyjątkiem Nordea Bank Polska SA), uwzględniającą stopę wolną od ryzyka równą rentowności 10-letnich obligacji skarbowych z dnia na jaki wykonywana jest wycena oraz premię za ryzyko rynkowe i współczynnik ryzyka ustalone dla przedsięwzięć PKO Banku Polskiego SA.

Metody wyceny i okresy prognozy zostały dostosowane do specyfiki działalności wycenianych aktywów lub spółek.

Kalkulacja szacunków

Wpływ zmiany długości okresu użytkowania dla składników majątkowych podlegających amortyzacji z grupy grunty i budynki przedstawia poniższa tabela:

ZMIANA DŁUGOŚCI OKRESU UŻYTKOWANIA DLA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PODLEGAJĄCYCH AMORTYZACJI Z GRUPY GRUNTY I BUDYNKI 31.12.2020 31.12.2019
scenariusz +10 lat scenariusz -10 lat scenariusz +10 lat scenariusz -10 lat
Koszty amortyzacji (33) 206 (36) 245

Wyniki wyszukiwania: