27. Kasa, środki w Banku Centralnym

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku braku harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.

Informacje finansowe

KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM 31.12.2020 31.12.2019
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 4 068 10 777
Gotówka 3 406 3 900
Razem 7 474 14 677

Wyniki wyszukiwania: