SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2020 2019
dane przekształcone
Wynik z tytułu odsetek 14 10 346 10 290
 Przychody z tytułu odsetek 11 801 12 637
 w tym obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 10 415 11 327
 Koszty z tytułu odsetek (1 455) (2 347)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 15 3 904 3 731
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 953 4 814
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 049) (1 083)
Wynik pozostały 197 522
Przychody z tytułu dywidend 16 15 14
Wynik na operacjach finansowych 17 (102) 175
 w tym wpływ zmiennych makroekonomicznych na portfel kredytowy (48)
Wynik z pozycji wymiany 18 182 104
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych 19 181 145
 w tym wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (22) (13)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 20 (79) 84
Wynik na działalności biznesowej 14 447 14 543
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe 21 (2 174) (1 148)
 w tym wpływ zmiennych makroekonomicznych na portfel kredytowy (1 175)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 22 (395) (113)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 23 (6 552) (451)
Koszty działania 24 (5 983) (6 021)
 w tym wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (778) (537)
Podatek od niektórych instytucji finansowych 25 (1 055) (1 022)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 37 16 31
Zysk/(strata) brutto (1 696) 5 819
Podatek dochodowy 26 (865) (1 787)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) (2 561) 4 032
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 4 1
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2 557) 4 031
Zysk/(strata) na jedną akcję
– podstawowy z zysku za okres (PLN) (2,05) 3,22
– rozwodniony z zysku za okres (PLN)* (2,05) 3,22
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln)* 1 250 1 250
* Zarówno w 2020 roku jak i w 2019 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.

Wyniki wyszukiwania: