16. Przychody z tytułu dywidend

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w dniu ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy do ich otrzymania, jeżeli Grupa Kapitałowa jest uprawniona do otrzymania dywidendy, istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą oraz wysokość dywidendy można wycenić w wiarygodny sposób.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND 2020 2019
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1
od instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 15 13
Razem 15 14

Wyniki wyszukiwania: