15. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat niepodlegających rozliczeniu metodą efektywnej stopy procentowej ujmuje się w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy Kapitałowej– będzie uprawniona w zamian za te dobra lub usługi, zgodnie z pięciostopniowym modelem ujmowania przychodów.

Do przychodów prowizyjnych zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem składnika aktywów finansowych, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia Grupa Kapitałowa ustala w momencie zawarcia umowy, czy będzie spełniać zobowiązanie do wykonania świadczenia w miarę upływu czasu czy też spełni je w określonym momencie.

Zasady rachunkowości dotyczące ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisane zostały w nocie „Przychody i koszty z tytułu odsetek”.

W pozycji przychody z tytułu prowizji ujmowany jest również:

  • wynik na działalności ubezpieczeniowej w linii „oferowanie produktów ubezpieczeniowych”, który obejmuje przychody z tytułu składki, koszty działalności ubezpieczeniowej, odszkodowania wraz ze zmianą rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wpływ udziału reasekuratora w przedmiotowych pozycjach,
  • wynik z tytułu leasingu operacyjnego, najmu krótkoterminowego, wynik na świadczeniu usług zarzadzania flotą w linii „leasing operacyjny i zarządzanie flotą”. Przychody obejmują przede wszystkim opłaty za korzystanie z przedmiotów leasingu, najmu krótkoterminowego oraz wynik netto na usługach zarządzania flotą (w tym serwis, wymiana opon, zapewnienie samochodów zastępczych). Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujęte zostały łącznie z kosztami amortyzacji rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny,
  • marża kursowa uwzględniona w kursach walut oferowanych klientom Banku w ramach świadczenia usług kupna/sprzedaży walut obcych w linii „marże na transakcjach wymiany walut”.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2020 2019
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 1 237 1 192
udzielanie kredytów i pożyczek 726 711
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 411 386
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 100 95
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 720 740
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 412 545
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 34 43
prowadzenie działalności maklerskiej 274 152
Karty 1 325 1 340
Marże na transakcjach wymiany walut 476 370
Rachunki bankowe i pozostałe 1 195 1 172
obsługa rachunków bankowych 900 838
operacje kasowe 71 75
obsługa masowych operacji zagranicznych 73 99
zlecenia klientowskie 53 48
usługi powiernicze 6 6
inne 92 106
Razem, w tym: 4 953 4 814
z tytułu przychodów od instrumentów  finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 203 3 890

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2020 2019
Kredyty i ubezpieczenia (132) (164)
 prowizje poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów (33) (46)
 kontrola inwestycji budowlanych i wycena nieruchomości (36) (46)
 opłaty na rzecz Biura Informacji Kredytowej (16) (18)
 obsługa kredytów (47) (54)
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska (49) (34)
Karty (744) (775)
Rachunki bankowe i pozostałe (124) (110)
usługi rozliczeniowe (35) (29)
prowizje za usługi operacyjne banków (7) (11)
wysyłka SMS (41) (33)
sprzedaż produktów bankowych (7) (11)
obsługa masowych operacji zagranicznych (13) (10)
inne (21) (16)
Razem (1 049) (1 083)

WYNIK Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIA FLOTĄ 2020 2019
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą 367 269
Koszty z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą (74) (47)
Koszty amortyzacji rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny (193) (127)
Wynik z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą 100 95

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW 2020
Segment detaliczny Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Razem
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 953 284 1 237
udzielanie kredytów i pożyczek 478 248 726
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 396 15 411
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 79 21 100
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 508 212 720
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 381 31 412
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 34 34
prowadzenie działalności maklerskiej 93 181 274
Karty 1 278 47 1 325
Marże na transakcjach wymiany walut 319 157 476
Rachunki bankowe i pozostałe 943 252 1 195
obsługa rachunków bankowych 764 136 900
operacje kasowe 43 28 71
obsługa masowych operacji zagranicznych 40 33 73
zlecenia klientowskie 29 24 53
usługi powiernicze 6 6
inne 67 25 92
Razem 4 001 952 4 953

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW 2019
Segment
detaliczny
Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Razem
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 926 266 1 192
udzielanie kredytów i pożyczek 479 232 711
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 373 13 386
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 74 21 95
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 582 158 740
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 492 53 545
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 43 43
prowadzenie działalności maklerskiej 47 105 152
Karty 1 286 54 1 340
Marże na transakcjach wymiany walut 212 158 370
Rachunki bankowe i pozostałe 961 211 1 172
obsługa rachunków bankowych 742 96 838
operacje kasowe 45 30 75
obsługa masowych operacji zagranicznych 64 35 99
zlecenia klientowskie 27 21 48
usługi powiernicze 6 6
inne 83 23 106
Razem 3 967 847 4 814

Wyniki wyszukiwania: