WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln PLN w mln EUR
2020 2019 2020 2019
Wynik z tytułu odsetek  10 346 10 290  2 312  2 392
Wynik z tytułu prowizji i opłat  3 904 3 731  873  867
Zysk/(strata) brutto  (1 696) 5 819  (379)  1 353
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)  (2 561) 4 032  (572)  937
Zysk/(strata) netto przypadający na jednostkę dominującą  (2 557) 4 031  (571)  937
Zysk/(strata) na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) (2,05) 3,22  (0,46)  0,75
Zysk/(strata) na jedną akcję – rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) (2,05) 3,22  (0,46)  0,75
Dochody całkowite netto  (1 667) 4 251  (373)  988
Przepływy pieniężne netto  (8 980) (11 845) (2 007)  (2 753)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln PLN w mln EUR
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Suma aktywów  376 966 347 897 81 686  81 695
Kapitał własny ogółem  39 911 41 578 8 648  9 764
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej  39 924 41 587 8 651  9 742
Kapitał zakładowy  1 250 1 250  271  294
Liczba akcji (w mln)  1 250 1 250 1 250  1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)  31,93 33,26  6,92 7,81
Rozwodniona liczba akcji (w mln)  1 250 1 250 1 250  1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)  31,93 33,26  6,92  7,81
Łączny współczynnik kapitałowy 18,18% 19,88% 18,18% 19,88%
Kapitał Tier 1  38 816 39 630  8 411  9 306
Kapitał Tier 2  2 700 2 700  585  634

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2019
do 31.12.2019
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) 4,4742 4,3018
31.12.2020 31.12.2019
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 4,6148 4,2585

Wyniki wyszukiwania: