19. Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Zaprzestanie ujmowania instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite oraz według zamortyzowanego kosztu dotyczy najczęściej przypadków ich sprzedaży lub modyfikacji istotnej (nota „Modyfikacje – zmiana kontraktowych przepływów pieniężnych”).

ZYSKI LUB STRATY Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA UJMOWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 2020 2019
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 203 158
wycenianych według zamortyzowanego kosztu (22) (13)
Razem 181 145

Wyniki wyszukiwania: