17. Wynik na operacjach finansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Wynik na operacjach finansowych zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty IRS, a także zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem (zabezpieczenie wartości godziwej).

Informacje finansowe

WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH 2020 2019
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 43 93
      Instrumenty pochodne 29 96
Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: (148) 80
      Kredyty i pożyczki udzielone klientom (157) (58)
Rachunkowość zabezpieczeń 3 2
Razem (102) 175
w tym wpływ zmiennych makroekonomicznych na portfel kredytowy 48

Wyniki wyszukiwania: