22. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

WYNIK Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH NOTA 2020 2019
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 35.1 4
Rzeczowe aktywa trwałe 35.2 (58) (15)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 36 (4)
Wartości niematerialne 35.3 (153) (51)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 37 (93) (5)
Inne aktywa niefinansowe, w tym zapasy 38 (91) (42)
Razem (395) (113)

Wyniki wyszukiwania: