24. Koszty działania

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Świadczenia pracownicze Świadczenia pracownicze obejmują obok kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu rezerw na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w nocie „Rezerwy”) także koszty z tytułu pracowniczego programu emerytalnego stanowiącego program określonych składek oraz programu zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie akcji rozliczonych w środkach pieniężnych zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji (szczegółowo program zmiennych wynagrodzeń został opisany w nocie „Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA”).

Grupa Kapitałowa tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które poniesione zostaną w przyszłym okresie, w tym z tytułu premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.

Koszty rzeczowe Koszty rzeczowe obejmują koszty utrzymania majątku trwałego, koszty obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, koszty działalności administracyjnej, koszty promocji i reklamy, ochrony mienia oraz koszty szkoleń.

Opłaty leasingowe w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego i niskocennego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.

Składki i wpłaty na BFG Zgodnie z KIMSF 21 „Opłaty publiczne” – opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego.

Grupa Kapitałowa wnosi składki na fundusz gwarancyjny banków (kwartalnie) i fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (raz do roku). Składki na fundusz gwarancyjny i przymusowej restrukturyzacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Opłaty na rzecz KNF Opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z KIMSF 21 „Opłaty publiczne” ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego.

Obie opłaty (opłata na pokrycie kosztów nadzoru bankowego oraz opłata na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym) wnoszone są raz do roku. Opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego stanowią koszt uzyskania przychodu.

Zryczałtowany podatek dochodowy Ustawą z 23 października 2018 roku o zmianie m.in. ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono możliwość alternatywnego do poboru podatku u źródła opodatkowania 3% podatkiem niektórych odsetek wypłacanych na rzecz nierezydentów. W związku z powyższym, 29 marca 2019 roku Bank złożył w urzędzie skarbowym zawiadomienie o wyborze 3% formy opodatkowania w odniesieniu do:
  • odsetek od pożyczek, które wypłacane są przez Bank na rzecz PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji (wybór opodatkowania zgodnie z ustawą dotyczy lat 2014-2022) oraz
  • odsetek od euroobligacji wyemitowanych przez Bank przed 1 stycznia 2019 roku.
Pozostałe podatki i opłaty Podatek od nieruchomości, wpłaty dokonywane na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty komunalne i administracyjne.

Informacje finansowe

KOSZTY DZIAŁANIA 2020 2019
Świadczenia pracownicze (2 973) (3 215)
Koszty rzeczowe, w tym: (1 253) (1 347)
wynajmu (96) (78)
informatyczne (349) (321)
Amortyzacja (979) (922)
rzeczowe aktywa trwałe, w tym: (541) (531)
aktywa z tytułu prawa do użytkowania (229) (206)
informatyczne (100) (124)
nieruchomości inwestycyjne (1) (2)
wartości niematerialne, w tym: (438) (391)
informatyczne (409) (358)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (778) (537)
Razem (5 983) (6 021)

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 2020 2019
Wynagrodzenia, w tym: (2 494) (2 693)

koszty składek pracowniczego programu emerytalnego

(66) (66)

koszty restrukturyzacji

(16) (32)
Ubezpieczenia, w tym: (409) (432)

składki na świadczenia emerytalne i rentowe

(355) (363)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (70) (90)
Razem (2 973) (3 215)

WYNIK Z TYTUŁU OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH 2020 2019
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), w tym: (668) (509)

na fundusz przymusowej restrukturyzacji

(318) (348)

na fundusz gwarancyjny banków

(350) (161)
Opłaty na rzecz KNF (36) (41)
Zryczałtowany podatek dochodowy, w tym: (7) 81

podatek potrącony u źródła 20%

138

zryczałtowany podatek dochodowy 3%

(7) (57)
Pozostałe podatki i opłaty (67) (68)
Razem (778) (537)

Z uwagi na to, że w odniesieniu do odsetek wypłacanych PKO Finance AB za lata 2017-2018 Bank dokonywał poboru 20% podatku u źródła, 12 lutego 2019 roku Bank złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami deklaracji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co nastąpiło bez wydawania decyzji w tym przedmiocie. Organ podatkowy poinformował Bank o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wnosząc o przekazanie dyspozycji co do sposobu zaliczenia kwoty nadpłaty.

Korekta 20% podatku potrąconego u źródła in plus 138 milionów PLN oraz rozpoznanie podatku 3% od odsetek naliczonych za lata 2014-2018 w wysokości 50 milionów PLN stanowią zdarzenia jednorazowe. Możliwość opodatkowania odsetek od pożyczek wypłacanych PKO Finance AB 3% podatkiem wynika z art. 21 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2193 z późn. zm.). Grupa Kapitałowa dokonała płatności podatku   za okres od stycznia 2014 roku do czerwca 2019 roku w ustawowym terminie tj. do 31 lipca 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: