20. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów do zbycia otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie koszty utworzenia rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych przed wyrokiem TSUE (nota „Rezerwy”), straty ze sprzedaży/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi oraz koszty przekazanych darowizn.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak również koszty ich wytworzenia.

W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych ujmowane są również utworzenia i rozwiązania rezerw na sprawy sporne, z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych i pozostałych rezerw.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 85 106
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 49 45
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 25 23
Przychody uboczne 11 12
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 4 6
Rozwiązanie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat 58
Rozwiązanie rezerwy na przyszłe płatności 4 1
Rozwiązanie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 5 7
Zysk na okazyjnym nabyciu* 102
Inne 67 45
Razem 250 405
* Dotyczy nabycia 27 maja 2019 roku przez Grupę Kapitałową spółki Prime Car Management S.A. i jej spółek zależnych.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2020 2019
Koszty sprzedanych produktów i usług (13) (22)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (45) (34)
Przekazane odszkodowania, kary i grzywny
Koszty przekazanych darowizn (27) (23)
Koszty uboczne (15) (14)
Utworzenie rezerwy na potencjalny zwrot klientom prowizji i opłat (106) (127)
Utworzenie rezerwy na przyszłe płatności (1) (1)
Utworzenie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących spłaconych kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (59) (8)
Inne (63) (92)
Razem (329) (321)

W pozycji „Utworzenie rezerwy na sprawy sporne z wyłączeniem spraw spornych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych”, Grupa Kapitałowa ujęła koszt w wysokości 41 milionów PLN nałożonej przez UOKiK kary z tytułu stosowania przez Bank we wzorcach umów z klientami klauzul dotyczących sposobu ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych (szerzej opisane w nocie „Sprawy sporne”).

Wyniki wyszukiwania: