33.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom – zmiana wartości bilansowej brutto

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
2020
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 1 1
Spłaty (1) (1) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
2020
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 112 498 5 806 2 110 120 414 92
Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1 1 896 (1 893) (3)
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 (11 358) 11 490 (132)
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 (83) (198) 281
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych 2 366 83 39 2 488 4
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz 9 584 128 65 9 777 1
Spłaty (11 613) (619) (126) (12 358) (12)
Modyfikacje nieistotne 77 (1) (2) 74
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż (402) (27) (7) (436) (7)
Spisania (11) 1 (22) (32)
Inne zmiany1 (208) (1 068) (250) (1 526) 7
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 102 746 13 702 1 953 118 401 85
1Obejmuje zmiany wartości bilansowej brutto wykazane w nocie 23 Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
 Kredyty gospodarcze
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 57 503 4 837 5 506 67 846 166

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

554 (532) (22)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(6 337) 6 623 (286)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(379) 564 (185)

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

9 934 1 974 370 12 278 18

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

9 838 1 115 201 11 154 27

Spłaty

(25 919) (1 521) (708) (28 148) (157)

Modyfikacje nieistotne

52 (31) (16) 5

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(359) (84) (39) (482) (29)

Spisania

(139) 2 (76) (213) 2

Zmiana modelu biznesowego

(1) (6) (7)

Inne zmiany

(402) 743 711 1 052 29
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 44 346 13 689 5 450 63 485 57

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 19 801 1 722 1 236 22 759 48

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

507 (495) (12)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(1 794) 1 830 (36)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(361) (227) 588

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

8 193 321 77 8 591 16

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

983 138 99 1 220 3

Spłaty

(7 418) (286) (125) (7 829) (15)

Modyfikacje nieistotne

(9) (5) (2) (16)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(118) (5) (48) (171) (39)

Spisania

(204) (84) (288) (19)

Zmiana modelu biznesowego

(6) (6) (54) (66)

Inne zmiany

666 (132) (192) 342 59
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 20 240 2 855 1 447 24 542 53

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 589 2 377 822 16 788 80

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

24 (23) (1)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(187) 191 (4)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(12) (9) 21

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

5 438 371 56 5 865 4

Wykorzystanie limitu lub wypłatą transz

54 54

Spłaty

(2 951) (343) (131) (3 425) (9)

Modyfikacje nieistotne

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(1 039) (244) (87) (1 370)

Spisania

(1) (37) (38)

Inne zmiany

(1 480) 590 353 (537)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 436 2 909 992 17 337 75

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 198 81 51 1 330

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

17 (15) (2)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(6) 9 (3)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

7 (7)

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

974 60 4 1 038

Wykorzystanie limitu lub wypłatą transz

(173) 18 (4) (159)

Spłaty

(483) (60) (16) (559)

Inne zmiany

(2) 1 (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 532 94 23 1 649

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

1 1 1
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 1 1

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
 Kredyty na nieruchomości  
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 106 561 5 960 2 260 114 781 103

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

2 434 (2 427) (7)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(2 858) 2 955 (97)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(89) (254) 343 3

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

7 034 24 3 7 061 1

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

10 226 210 114 10 550 2

Spłaty

(11 898) (1 492) (208) (13 598) (8)

Modyfikacje nieistotne

78 (1) (3) 74

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(290) (19) (122) (431) (9)

Spisania

(12) (189) (201)

Inne zmiany

1 300 862 16 2 178
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 112 498 5 806 2 110 120 414 92

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
 Kredyty gospodarcze
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 51 965 5 304 6 556 63 825 423

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

1 061 (1 046) (15)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(1 538) 1 648 (110)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(224) (341) 565

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

11 566 371 535 12 472 150

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

10 968 778 296 12 042

Spłaty

(15 857) (1 826) (1 226) (18 909) (403)

Modyfikacje nieistotne

10 2 (1) 11 1

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(580) (49) (388) (1 017) (5)

Spisania

(7) (714) (721)

Inne zmiany

132 3 8 143
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 57 503 4 837 5 506 67 846 166

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 23 664 1 786 1 831 27 281 54

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

233 (225) (8)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(886) 910 (24)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(288) (169) 457

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

11 931 456 104 12 491 3

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

1 572 97 122 1 791 3

Spłaty

(9 093) (384) (172) (9 649) (7)

Modyfikacje nieistotne

(6) (2) (7) (15)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(161) (66) (126) (353) (11)

Spisania

(10) (383) (393)

Zmiana modelu biznesowego

(7 296) (835) (822) (8 953)

Inne zmiany

131 164 264 559 6
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 19 801 1 722 1 236 22 759 48

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 11 477 2 719 790 14 986 94

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

746 (726) (20)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(793) 833 (40)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

9 (312) 303

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

6 599 745 109 7 453 3

Spłaty

(2 749) (630) (140) (3 519) (16)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(980) (251) (40) (1 271)

Spisania

(126) (126)

Inne zmiany

(720) (1) (14) (735) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 589 2 377 822 16 788 80

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu 
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 673 399 13 1 085

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

(37) 37

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(10) 10

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(39) (1) 40

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

402 402

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

261 (332) (1) (72)

Spłaty

(52) (32) (84)

Inne zmiany

(1) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 198 81 51 1 330

Wyniki wyszukiwania: