31.3. papiery wartościowe – Zmiany wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe w okresie

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (5) (5) (5)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(19) (19)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

8 (8) (8)

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

2 2

Spisania

2 2 2

Inne korekty

9 (3) 6 (3)
Wartość na koniec okresu (14) (14) (14)

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu (16) (4) (20)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

4 (4)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(6) (6)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

1 (16) (15)

Spisania

3 3

Inne korekty

(3) 4 1 2
Wartość na koniec okresu (20) (16) (36)

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (10) (10) (10)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(12) (12)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

9 (15) 6 6

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

3 3

Spisania

(3) (3) (3)

Inne korekty

15 2 17 2
Wartość na koniec okresu (5) (5) (5)

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu (15) (8) (3) (26)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(8) 8

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(4) (4)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

10 10

Inne korekty

1 (1)
Wartość na koniec okresu (16) (4) (20)

Pozostałe informacje

31.12.2020 31.12.2019
odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 30 21

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2020

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 27 1 488 1 515
do 1 miesiąca 1 2 214 6 223
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 351 569 51 971
od 3 miesięcy do 1 roku 543 46 9 561 854 11 004
od 1 roku  do 5 lat 180 701 43 642 33 572 78 095
powyżej 5 lat 76 229 19 525 12 039 31 869
Razem 1 178 2 466 73 511 46 522 123 677

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

31.12.2019

przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 17 1 706 1 723
do 1 miesiąca 115 1 247 1 362
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 105 10 118
od 3 miesięcy do 1 roku 331 47 2 215 403 2 996
od 1 roku  do 5 lat 150 228 44 804 8 693 53 875
powyżej 5 lat 496 218 15 436 4 348 20 498
Razem 1 112 2 199 63 807 13 454 80 572

Wyniki wyszukiwania: