SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Nota 2020 2019
dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto (1 696) 5 819
Zapłacony podatek dochodowy (1 552) (1 592)
Korekty razem: 36 244 900
Amortyzacja, w tym amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny 1 172 1 049
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 49 (4) (11)
Odsetki i dywidendy 49 (1 278) (863)
Zmiana stanu:
należności od banków 49 (258) (30)
pochodnych instrumentów zabezpieczających (524) 131
pozostałych instrumentów pochodnych 474 (619)
papierów wartościowych 49 (1 652) (2 028)
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 49 6 018 (13 284)
transakcji z przeznaczeniem sprzedaży 1 081 (1 030)
należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 60 (186)
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 49 (116) 3
innych aktywów 49 (236) 129
skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe 49 2 040 (956)
skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 49 831 179
zobowiązań wobec banków 49 491 (917)
zobowiązań wobec klientów 49 26 186 17 447
zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej (37) 380
otrzymanych kredytów i pożyczek 49 403 1 115
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 49 1 374) (143)
zobowiązań podporządkowanych 49 (14) (1)
pozostałych zobowiązań 49 244 387
Inne korekty 49 (11) 148
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 996 5 127

Nota 2020 2019
dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 807 218 185
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 63 742 209 689
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 1 871 8 061
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych, w tym oddanych w leasing operacyjny oraz aktywów do zbycia 162 385
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 49 32 50
Wydatki z działalności inwestycyjnej (105 609) (232 357)
Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (275)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (69 486) (218 318)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (34 741) (12 433)
Nabycie wartości niematerialnych oraz  rzeczowych aktywów trwałych, w tym oddanych w leasing operacyjny (1 382) (1 331)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (39 802) (14 172)

Nota 2020 2019
dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 838 13 079
Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych 49 (7 262) (10 665)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 49 665
Spłata kredytów i pożyczek 49 (915) (3 353)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 49 (1 663)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 49 (233) (221)
Spłata odsetek od zobowiązań  długoterminowych 49 (602) (642)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 174) (2 800)
Przepływy pieniężne netto (8 980) (11 845)
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 115 17
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 18 681 30 526
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 49 9 701 18 681

Wyniki wyszukiwania: