49. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 2020 2019
Gotówka, rachunek bieżący w Banku Centralnym 7 474 14 677
Bieżące należności od banków 2 083 3 768
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym 144 236

należności od banków

115 224

kredyty i pożyczki udzielone klientom

29 12
Razem 9 701 18 681

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 144 miliony PLN (na 31 grudnia 2019 roku: 236 milionów PLN), w tym:

  • w kwocie 29 milionów PLN (na 31 grudnia 2019 roku 12 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Biuro Maklerskie PKO BP) operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
  • w kwocie 10 milionów PLN (na 31 grudnia 2019 roku: 4 miliony PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2020 roku i odpowiednio 31 grudnia 2019 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • w kwocie 105 milionów PLN (na 31 grudnia 2019 roku: 220 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OTRZYMANE OD: 2020 2019
kredytów i innych należności od banków 73 105
pochodnych instrumentów zabezpieczających 528 418
dłużnych papierów wartościowych 1 884 1 506
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 7 486 9 538
Razem 9 971 11 567

Powyższe kwoty odsetek otrzymanych nie uwzględniają wartości prowizji rozliczanych w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, ujmowanych jako przychody odsetkowe.

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK – ZAPŁACONE: 2020 2019
zobowiązań wobec banków (19) (58)
zobowiązań wobec klientów (1 003) (1 709)
kredytów i pożyczek otrzymanych (32) (44)
leasingu (20) (26)
dłużnych papierów wartościowych (38) (91)
emisji papierów wartościowych (480) (521)
zobowiązań podporządkowanych (90) (90)
Razem (1 682) (2 539)

 

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND – OTRZYMANE 2020 2019
od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 17 36
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1
instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 15 13
Razem 32 50

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

INNE KOREKTY 2020 2019
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (30)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 174 210
Zyski i straty aktuarialne (6) (7)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (68) 50
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach podporządkowanych i inne zmiany 11 (123)
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (122) 48
Razem (11) 148

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2020 2019
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (49) (45)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 45 34
Razem (4) (11)

 

ODSETKI I DYWIDENDY 2020 2019
Wykazywane w działalności inwestycyjnej: (1 880) (1 505)

dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć

(17) (36)

dywidendy otrzymane od papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

(1)

dywidendy otrzymane od papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

(15) (13)

odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

(1 367) (1 200)

odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

(481) (255)
Wykazywane w działalności finansowej: 602 642

odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

480 521

odsetki zapłacone od zobowiązań podporządkowanych

90 90

odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek otrzymanych

32 31
Razem (1 278) (863)

 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 535 3 569
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe 1
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 794) (3 599)
Razem (258) (30)

 

ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (43 109) (16 459)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (25) 11
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 020 (36)
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w działalności inwestycyjnej 7 136 9 829
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu w działalności inwestycyjnej 33 326 4 627
Razem (1 652) (2 028)

 

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 7 603 (15 345)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek 1 077
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 602) 982
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 2
Razem 6 018 (13 284)

 

ZMIANA STANU AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (114) 3
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 1
Zmiany odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (2) (1)
Razem (116) 3

 

ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (90) 69
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek 76
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (4)
Zmiany odpisów  na inne aktywa i zapasy (146) (12)
Razem (236) 129

 

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BANKÓW I BANKU CENTRALNEGO 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 491 384
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (1 301)
Razem 491 (917)

 

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 26 186 17 447
Razem 26 186 17 447

 

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ  Z TYTUŁU OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (512) (1 564)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w działalności finansowej, w tym odsetek 915 2 679
Razem 403 1 115

 

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 950 2 521
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (250)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w działalności finansowej 424 (2 414)
Razem 1 374 (143)

 

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODPORZĄDKOWANYCH 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (14) (1)
Razem (14) (1)

 

ZMIANA STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE ORAZ ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I INNYCH 2020 2019
Zmiana skumulowanych odpisów i rezerw na oczekiwane straty kredytowe 2 040 (955)
na należności od banków (1)
na kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 602 (982)
na papiery wartościowe 25 (11)
na inne aktywa finansowe 54 (4)
rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 360 42
Zmiana skumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i innych rezerw 831 187
na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 2 1
na rzeczowe aktywa trwałe 43 10
na wartości niematerialne 141 53
na inwestycje w jednostki podporządkowane 92 5
na inne aktywa niefinansowe 92 25
pozostałych rezerwy 461 93
Razem 2 871 (768)

 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ 2020 2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 11 1 212
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (956)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek (90)
Ujęcie płatności z tytułu leasingu w działalności finansowej 233 221
Razem 244 387

Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

2020 Wartość na początek okresu Ujęte w działalności finansowej w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Ujęte w działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

 

Wartość na koniec okresu
Zaciągnięcie Spłata
Otrzymane kredyty i pożyczki 2 779 (915) 403 2 267
od banków 750 (194) 319 875
od klientów 2 029 (721) 84 1 392
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 31 148 6 838 (7 262) 1 374 32 098
Zobowiązania podporządkowane -obligacje podporządkowane 2 730 (14) 2 716
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 894 (233) 429 1 090
Razem 37 551 6 838 (8 410) 2 192 38 171

 

2019 Wartość na początek okresu Ujęte w działalności finansowej w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Ujęte w działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Wartość na koniec okresu
Zaciągnięcie Spłata
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 343 665 (3 353) 1 124 2 779
od banków 250 650 (1 294) 1 144 750
od klientów 4 093 15 (2 059) (20) 2 029
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 28 627 13 079 (10 665) 107 31 148
Zobowiązania podporządkowane -obligacje podporządkowane 2 731 (1) 2 730
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 956 (221) 159 894
Razem 36 657 13 744 (14 239) 1 389 37 551

Wyniki wyszukiwania: