72. Wskaźnik dźwigni

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa wylicza wskaźnik dźwigni jako jedną z miar adekwatności kapitałowej.

Celem zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej jest zapewnienie właściwej relacji pomiędzy wielkością kapitału Tier I i sumą aktywów bilansowych oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych Grupy Kapitałowej.

Dla celów pomiaru ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej Grupa Kapitałowa kalkuluje wskaźnik dźwigni jako miarę kapitału Tier I podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej i wyraża wskaźnik jako wartość procentową. Wskaźnik dźwigni według stanu na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku utrzymywał się powyżej limitów wewnętrznych, zewnętrznych, a także powyżej wartości minimalnych rekomendowanych przez KNF.

Dla utrzymania wskaźnika dźwigni na akceptowalnym Grupa Kapitałowa ustaliła strategiczny limit tolerancji oraz wartość progową, których poziomy są regularnie monitorowane i okresowo weryfikowane.

Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej dane przekształcone dane publikowane
Kapitał Tier I 38 816 39 631 36 717
Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 394 468 363 733 364 618
Wskaźnik dźwigni
Wskaźnik dźwigni 9.84% 10.90% 10.07%

Wyniki wyszukiwania: