73. Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

W związku z nabyciem 1 grudnia 2016 roku spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA i jej spółek zależnych, Grupa Kapitałowa objęła konsolidacją ROOF Poland Leasing 2014 DAC, spółkę celową z siedzibą w Irlandii. Spółka celowa jest nabywcą sekurytyzowanych wierzytelności wynikających z umów leasingowych sprzedawanych przez spółkę Raiffeisen-Leasing Polska SA (obecnie: PKO Leasing SA) w ramach programu sekurytyzacji, który rozpoczął się w grudniu 2014 roku. Nabyte przez spółkę celową wierzytelności zostały sfinansowane emisją papierów wartościowych. Celem i korzyścią transakcji sprzedaży wierzytelności do spółki celowej było pozyskanie źródeł długoterminowego finansowania i ich dywersyfikacja.

Wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku według ich wartości nominalnej wynosił łącznie 146 milionów PLN, w tym 85 milionów PLN wykupionych 2 stycznia 2020 roku oraz 61 milionów PLN wykupionych 2 kwietnia 2020 roku.

Wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku według ich wartości nominalnej wynosił łącznie 491 milionów PLN, w tym 153 miliony PLN wykupione 2 stycznia 2019 roku, 134 miliony PLN wykupione 2 kwietnia 2019 roku, 110 milionów PLN wykupione 2 lipca 2019 roku oraz 94 miliony wykupione 2 października 2019 roku.

2 lipca 2020 roku program sekurytyzacji z udziałem spółki celowej ROOF Poland Leasing 2014 DAC został zakończony, PKO Leasing S.A. skorzystała z przysługującej jej opcji wykupu pozostałych w programie wierzytelności leasingowych (tzw. clean-up-call option). Powodem uruchomienia procesu zamknięcia przedmiotowej transakcji była spłata ostatnich obligacji wyemitowanych przez spółkę celową ROOF Poland Leasing 2014 DAC, która miała miejsce 2 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia jedynym wierzycielem spółki z tytułu pożyczki podporządkowanej była PKO Leasing S.A. Otrzymane środki z tytułu odprzedaży wierzytelności leasingowych zostały wykorzystane – po opłaceniu podmiotów obsługujących transakcję – na spłatę pożyczki podporządkowanej udzielonej przez PKO Leasing S.A. spółce celowej. Grupa Kapitałowa rozpoczęła likwidację spółki ROOF.

We wrześniu 2019 roku PKO Leasing SA przeprowadziła transakcję sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o wartości 2 500 milionów PLN. 26 września 2019 roku Spółka dokonała sprzedaży wierzytelności leasingowych do spółki celowej Polish Lease Prime 1 Designated Activity Company (Polish Lease Prime 1 DAC) z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Nabyte wierzytelności spółka celowa sfinansowała głównie poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji) przeprowadzoną 26 września 2019 roku z terminem wykupu 28 grudnia 2029 roku oraz ze środków pozyskanych w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA. Obligacje o wartości nominalnej 1 835 milionów PLN zostały objęte przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Celem i korzyścią transakcji sprzedaży wierzytelności do spółki celowej było pozyskanie źródeł długoterminowego finansowania i ich dywersyfikacja.

Na 31 grudnia 2020 roku wartość należności stanowiących przedmiot transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych wyniosła 2 457 milionów PLN, na 31 grudnia 2019 roku wartość 2 723 milionów PLN.

Wartości bilansowe aktywów i zobowiązań finansowych objętych sekurytyzacją zaprezentowano w poniższej tabeli:

SEKURYTYZACJA Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca w Grupie Kapitałowej Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca w Grupie Kapitałowej
31.12.2020 31.12.2019
wartość bilansowa aktywów 2 457 2 457 2 723 2 723
wartość bilansowa zobowiązań 2 475 2 475 1 983 1 983
Pozycja netto (18) (18) 740 740

Ponadto w 2020 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych) ponad 26,8 tysięcy sztuk wierzytelności od klientów detalicznych oraz gospodarczych o zadłużeniu ogółem ponad 716 milionów PLN (w 2019 roku 1 790 milionów PLN). Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 1,9 miliona PLN (na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 2 miliony PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Grupa Kapitałowa zaprzestała ujmowania tych aktywów.

Grupa Kapitałowa nie otrzymała papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.

Wyniki wyszukiwania: