71. Adekwatność kapitałowa

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Adekwatność kapitałowa

Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym poziom ryzyka podejmowanego przez Grupę Kapitałową Banku w związku z rozwojem działalności biznesowej, może zostać pokryty posiadanym kapitałem, którego poziom i struktura są adekwatne do obowiązujących wymogów nadzorczych, określonego poziomu tolerancji na ryzyko oraz przyjętego horyzontu czasowego. Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje w szczególności przestrzeganie obowiązujących regulacji organów nadzoru i kontroli, a także określonego w Banku oraz Grupie Kapitałowej Banku poziomu tolerancji na ryzyko oraz proces planowania kapitałowego, w tym politykę dotyczącą źródeł pozyskiwania kapitału.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, funduszy własnych na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

 • określanie oraz realizację pożądanych przez Grupę celów kapitałowych,
 • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • pomiar lub szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
 • ustalanie wartości progowych dla miar adekwatności kapitałowej,
 • prognozowanie, monitorowanie oraz raportowanie poziomu i struktury funduszy własnych,
 • zarządzanie strukturą bilansu pod kątem optymalizacji jakości posiadanych przez Bank funduszy własnych,
 • kapitałowe działania awaryjne,
 • testy warunków skrajnych,
 • prognozowanie wymogu w zakresie funduszy własnych,
 • ocenę rentowności obszarów biznesowych i segmentów klienta.

Miarami adekwatności kapitałowej są:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR),
 • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1),
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1),
 • wskaźnik dźwigni.

Celem monitorowania poziomu miar adekwatności kapitałowej jest określenie stopnia spełniania norm nadzorczych oraz identyfikacja przypadków wymagających uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych lub przygotowania planu ochrony kapitału.

Podstawowe regulacje obowiązujące w procesie oceny adekwatności kapitałowej to:

 • ustawa Prawo bankowe,
 • rozporządzenie CRR,
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (z późniejszymi zmianami), (ustawa o nadzorze makroostrożnościowym),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Minimalny poziom współczynników kapitałowych utrzymywanych przez Grupę Kapitałową, zgodnie z art. 92 rozporządzenia CRR
 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR)
8,0%
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1)
6,0%
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)
4,5%

Wymóg połączonego bufora ponad minima określone w art. 92 rozporządzenia CRR, stanowiący sumę obowiązujących buforów 31.12.2020 31.12.2019
Łącznie: 3,51% 6,51%
 • zabezpieczającego
2,5% 2,5%
 • antycyklicznego
0,01% 0,01%
 • ryzyka systemowego
0%1 3%2
 • z tytułu zidentyfikowania Banku jako instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”)
1%3 1%3
1W dniu 19 marca 2020 roku, w związku z epidemią COVID-19, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów znoszące bufor ryzyka systemowego.
2 Bufor jest kalkulowany dla ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na fakt, iż Grupa Kapitałowa prowadzi także działalność zagraniczną, bufor ryzyka systemowego dla Grupy Kapitałowej Banku na koniec grudnia 2019 roku wynosił 2,88%.
3 łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z rozporządzeniem CRR.

Domiar kapitałowy (dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych) 31.12.2020 31.12.2019
 • dla łącznego współczynnika kapitałowego:
0,24 p.p. 0,36 p.p.
 • dla współczynnika kapitału Tier 1
0,18 p.p. 0,27 p.p.
 • dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1
0,14 p.p. 0,20 p.p.

 

Niezależnie od powyższych, do spełnienia warunków do wypłaty do 100% zysku, KNF ustalił wymagany narzut z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, wynoszący 0,10 p.p.

26 października 2020 roku PKO Bank Polski S.A. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w sprawie wyników przeprowadzonej aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji, w którym przedstawiony został, wyznaczony w oparciu o aktualną metodykę, docelowy wymóg MREL oraz cele śródokresowe (tzw. ścieżka dojścia) w ujęciu skonsolidowanym oraz jednostkowym. Opracowana przez BFG ścieżka dojścia do docelowego wymogu MREL bazuje na danych z 31 grudnia 2019 roku i zakłada liniowy wzrost wymogu w okresie projekcji. W ujęciu skonsolidowanym wyznaczone cele MREL kształtują się w sposób następujący:

w % 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
MREL (TLOF) 10,06 11,35 12,65
MREL (TRE)  15,99 18,06 20,12

 

Zgodnie z treścią komunikatu BFG Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wpływ MSSF 9 na fundusze własne i mierniki adekwatności kapitałowej reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2395 z 12 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Zgodnie z tą regulacją banki mogą stosować przepisy przejściowe w zakresie funduszy własnych i powiększać kapitał podstawowy Tier I związany z wdrożeniem nowego modelu utraty wartości w okresie kolejnych 5 lat od daty 1 stycznia 2018 roku, przy czym współczynnik korygujący maleje z okresu na okres.

Ponadto 27 czerwca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/873 z 24 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Przepis ten pozwala na złagodzenie wpływu na kapitał Tier 1 kwoty odpisów utworzonych od 1 stycznia 2020 roku.

Rozwiązanie takie może być stosowane do 2024 roku włącznie, przy czym przyporządkowany to tej wartości współczynnik korygujący maleje z okresu na okres. Bank podjął decyzję, w świetle art. 473a ust. 7a CRR wprowadzonego powyższym Rozporządzeniem, o skorzystaniu z opcji, zgodnie z którą do korekty łagodzącej wpływ wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne przypisywana jest waga ryzyka równa 100 % i uzyskana wartość dodawana jest do miary ekspozycji całkowitej. Dla danych za grudzień 2019 roku stosowany był współczynnik korygujący do korekt ryzyka szczególnego, o które pomniejsza się wartość ekspozycji, obliczony wg postanowień art. 473a ust. 7b CRR.

Wpływ wdrożenia nowej definicji niewykonania zobowiązania skutkowałby obniżeniem współczynników kapitałowych o nie więcej niż 10 pb.

Fundusze własne dla potrzeb adekwatności kapitałowej

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej w 2020 roku i w 2019 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej limitów nadzorczych. W całym okresie minimalne wymogi kapitałowe były spełnione.

Wymogi w zakresie funduszy własnych (Filar I)

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla następujących rodzajów ryzyka:

ryzyko kredytowe metodą standardową stosując następujące formuły w zakresie:

ekspozycji bilansowych – iloczyn wartości bilansowej (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka przypisanej ekspozycji zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

udzielonych zobowiązań pozabilansowych – iloczyn wartości zobowiązania (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka produktu, wagi ryzyka przypisanej ekspozycji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

transakcji pozabilansowych (instrumentów pochodnych) – iloczyn wagi ryzyka przypisanej transakcji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych oraz 8% (wartość ekwiwalentu bilansowego wyliczana jest zgodnie z metodą wyceny rynkowej).

ryzyko operacyjne
 • zgodnie z podejściem AMA – w zakresie działalności prowadzonej przez Bank, z uwzględnieniem oddziału w Niemczech oraz z wyłączeniem oddziału w Czechach,
 • zgodnie z podejściem BIA – w zakresie działalności oddziału w Czechach oraz w zakresie działalności podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją ostrożnościową.
ryzyko rynkowe
 • ryzyka walutowego – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka cen towarów – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka instrumentów kapitałowych – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka ogólnego instrumentów dłużnych – wyliczanego zgodnie z podejściem opartym na duracji,
 • pozostałych rodzajów ryzyka innych niż ryzyko delta (ryzyko non-delta) wyliczanych metodą scenariuszową w przypadku opcji, dla których Bank stosuje własne modele wyceny oraz metodą delta plus dla pozostałych opcji,
Pozostałe ryzyka
 • ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy – wyliczanego metodą określoną w Tytule V „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia” rozporządzenia CRR,
 • ryzyka kredytowego kontrahenta – wyliczanego metodą określoną w Rozdziale 6 „Ryzyko kredytowe kontrahenta” Tytułu II „Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego” rozporządzenia CRR,
 • ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej – wyliczanego metodą określoną w Tytule VI „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej” rozporządzenia CRR,
 • przekroczenia limitu dużych ekspozycji – wyliczanego metodą określoną w § 395-401 rozporządzenia CRR,
 • dla ekspozycji wobec kontrahenta centralnego wyliczany jest wymóg z tytułu transakcji oraz wniesionych wkładów do funduszu kwalifikującego się kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

31.12.2020 31.12.2019 dane przekształcone 31.12.2019 dane opublikowane
Kapitał własny 39 911 41 578 41 578
kapitały: zakładowy, zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka 34 976 34 986 34 986
niepodzielony wynik finansowy 6 142 2 101 2 101
wynik roku bieżącego (2 557) 4 031 4 031
inne całkowite dochody oraz udziały niekontrolujące 1 350 460 460
Wyłączenia z kapitału własnego: 76 4 015 4 015
dekonsolidacja – korekty z tytułu konsolidacji ostrożnościowej (279) (267) (267)
wynik roku bieżącego 4 050 4 050
zabezpieczenie przepływów pieniężnych 355 232 232
Inne pomniejszenia funduszy: 2 671 2 909 2 914
wartość firmy 961 1 109 1 109
inne wartości niematerialne 1 264 1 711 1 711
pozycje sekurytyzacyjne 67
dodatkowe korekty aktywów (AVA, DVA) 379 89 94
Przejściowe odwrócenie wpływu MSSF 9 1 652 926 1 030
Zysk/(strata) roku bieżącego 4 050 1 038
Fundusze Tier 1 38 816 39 630 36 717
Fundusze Tier 2 (dług podporządkowany) 2 700 2 700 2 700
Fundusze własne 41 516 42 330 39 417
Wymogi w zakresie funduszy własnych 18 273 17 034 17 120
Ryzyko kredytowe 14 985 15 749 15 835
Ryzyko operacyjne1 1 629 843 843
Ryzyko rynkowe2 1 631 419 419
Ryzyko korekty wyceny kredytowej 28 23 23
Łączny współczynnik kapitałowy 18,18% 19,88% 18,42%
Współczynnik kapitału Tier 1 16,99% 18,61% 17,16%
1 W 2020 roku nastąpił wzrost wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego o 786 milionów PLN będący w głównej mierze konsekwencją rosnących kosztów ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych. Z uwagi na kwartalne przesunięcie danych uwzględnianych w metodzie AMA, w wymogu na koniec 2020 roku uwzględniony jest poziom kosztów z 3q2020. Począwszy od 2021 roku rezerwy pomniejszające wartość bilansową brutto kredytów (tj. straty powiązane z ryzykiem kredytowym) Grupa Kapitałowa będzie uwzględniała w metodzie AMA w stałej wartości z 3q2020.
2 Wzrost wymogu na ryzyko rynkowe spowodowany jest przede wszystkim wystąpieniem wymogu z tytułu ryzyka walutowego w wysokości 1 167 mln PLN, będącego skutkiem dotworzenia odpisów na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Pozycja walutowa została ograniczona w I półroczu 2021 roku.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 CRR instytucje mogą włączyć zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I po podjęciu przez Grupę Kapitałową formalnej decyzji potwierdzającej ostateczny wynik finansowy Grupy Kapitałowej w danym roku lub, przed podjęciem ww. formalnej decyzji, po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego organu. Europejski Nadzór Bankowy (EBA) opublikował w maju 2020 roku w ramach jednolitego zbioru pytań i odpowiedzi (single rulebook Q&A) stanowisko dotyczące momentu rozpoznawania zysków rocznych oraz śródrocznych w danych dotyczących adekwatności kapitałowej (Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085). Zgodnie z tym stanowiskiem, od momentu kiedy Grupa Kapitałowa formalnie spełnia kryteria pozwalające mu zaliczyć zysk za dany okres do kapitału Tier I, uznaje się, że zysk ten powinien być zaliczony na datę wsteczną (datę zysku a nie datę spełnienia kryterium) i należy dokonać korekty funduszy własnych na datę której dotyczy zysk. W związku z powyższym kolumna „dane przekształcone” prezentuje wartości funduszy własnych, wymogów kapitałowych oraz współczynników kapitałowych z uwzględnieniem podziału zysku za 2019 r. przez Walne Zgromadzenie Banku.

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na potrzeby adekwatności kapitałowej stosuje się konsolidację ostrożnościową, która, w odróżnieniu od konsolidacji zgodnej z MSSF, obejmuje tylko podmioty zależne spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych. Ponadto na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR z konsolidacji ostrożnościowej mogą być wyłączone podmioty, których łączna wartość aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa niż 10 mln EUR.

Pozostałe jednostki zależne niekonsolidowane metodą pełną na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej wyceniane są metodą praw własności.

Grupę Kapitałową na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej stanowią:

 • PKO Bank Polski SA,
 • Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA,
 • PKO BP BANKOWY PTE SA,
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
 • Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA,
 • PKO Finance AB,
 • PKO BP Finat sp. z o.o.,
 • PKO Bank Hipoteczny SA,
 • Grupa Kapitałowa Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA

Z konsolidacji ostrożnościowej wyłączone są podmioty niefinansowe i ubezpieczeniowe.

skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodny z rozporządzeniem CRR (konsolidacja ostrożnościowa)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT zgodny z rozporządzeniem CRR 2020 2019
Wynik z tytułu odsetek 10 312 10 251
Przychody z tytułu odsetek 11 780 12 746
Koszty z tytułu odsetek (1 468) (2 495)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 752 3 160
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 804 4 245
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 052) (1 085)
Wynik pozostały 158 1 066
Przychody z tytułu dywidend 15 14
Wynik na operacjach finansowych (112) 180
Wynik z pozycji wymiany 196 473
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych 165 143
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (106) 256
Wynik na działalności biznesowej 14 222 14 477
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (2 178) (1 148)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (395) (111)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (6 552) (451)
Koszty działania (5 871) (6 028)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (1 047) (1 014)
Udział w zyskach i stratach jednostek zależnych, stowarzyszonych  i wspólnych przedsięwzięć 122  82
Zysk/(strata) brutto (1 699) 5 807
Podatek dochodowy (851) (1 757)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) (2 550) 4 050
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli  –
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2 550) 4 050

Kapitał wewnętrzny (Filar II)

W 2020 roku Grupa Kapitałowa wyznaczała kapitał wewnętrzny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:

 • rozporządzeniem CRR,
 • ustawą Prawo bankowe,
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
 • ustawą o nadzorze makroostrożnościowym

oraz przepisami wewnętrznymi Banku i Grupy Kapitałowej.

Kapitał wewnętrzny to szacowana kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy Kapitałowej. Celem szacowania kapitału wewnętrznego jest określenie funduszy własnych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo działalności przy uwzględnieniu zmian profilu i skali prowadzonej działalności oraz niekorzystnych warunków skrajnych oraz umożliwienie bardziej efektywnego zarządzania Grupą Kapitałową nakierowanego na poprawę rentowności działalności i rentowności zainwestowanego kapitału.

Kapitał wewnętrzny na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka jest ustalany zgodnie z metodami określonymi w przepisach wewnętrznych.

Wysokość relacji funduszy własnych do kapitału wewnętrznego Grupy Kapitałowej utrzymywała się na poziomie powyżej zarówno limitu ustawowego, jak i wewnętrznego Grupy Kapitałowej.

Ujawnienia (Filar III)

Grupa Kapitałowa ogłasza w cyklu rocznym informacje dotyczące w szczególności zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej zgodnie z: rozporządzeniem CRR i aktami wykonawczymi do CRR, wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w tym w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej Rozporządzania CRR („wytyczne EBA”), ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, ustawą Prawo bankowe, Rekomendacją H, M i P wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ramach Raportu „Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”.

Szczegółowe informacje o zakresie ujawnianych informacji, sposobie ich weryfikacji oraz publikacji zawierają Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu udostępnione na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).

Wyniki wyszukiwania: