70. Zarządzanie ryzykiem płynności

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości terminowego wywiązania się z zobowiązań w wyniku braku płynnych środków. Sytuacja braku płynności może wynikać z niewłaściwej struktury aktywów i zobowiązań, w tym pozabilansowych, niedopasowania przepływów pieniężnych, nieotrzymania płatności od kontrahentów, nagłego wycofania środków przez klientów lub innych wydarzeń na rynku.

Grupa Kapitałowa zarządza również ryzykiem finansowania, które uwzględnia ryzyko utraty posiadanych źródeł finansowania oraz braku możliwości odnowienia wymagalnych środków finansowania lub utraty dostępu do nowych źródeł finansowania.

Zapewnienie niezbędnej wysokości środków finansowych koniecznych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmian otoczenia rynkowego poprzez odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i zobowiązań, w tym pozabilansowych.

Grupa Kapitałowa wykorzystuje następujące miary ryzyka płynności:

 • kontraktowa i urealniona luka płynności,
 • nadwyżka płynności,
 • rezerwa płynności,
 • wskaźnik relacji stabilnych środków finansowania do aktywów niepłynnych,
 • wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR),
 • krajowe nadzorcze miary płynności (M3-M4),
 • miary stabilności portfela depozytów i kredytów,
 • testy warunków skrajnych (stress-testy płynności).

Kontrola ryzyka płynności obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka płynności, w szczególności strategicznych limitów tolerancji na ryzyko płynności.

Grupa Kapitałowa regularnie monitoruje:

 • stopień wykorzystania strategicznych limitów tolerancji na ryzyko płynności,
 • stopień wykorzystania nadzorczych norm płynności,
 • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko płynności,
 • koncentrację źródeł finansowania,
 • wskaźniki wczesnego ostrzegania – monitorowanie ich poziomu ma na celu wczesne wykrycie niekorzystnych zjawisk mogących mieć negatywny wpływ na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej lub sektora finansowego (których przekroczenie uruchamia płynnościowe plany awaryjne).

Grupa Kapitałowa dokonuje również cyklicznych prognoz poziomu ryzyka płynności, które uwzględniają aktualny rozwój działalności Grupy Kapitałowej. Prognozy poziomu płynności uwzględniają przede wszystkim poziom kształtowania się wybranych miar ryzyka płynności w warunkach zrealizowania się prognoz aktywów oraz zobowiązań Grupy Kapitałowej oraz w sytuacji realizacji wybranych scenariuszy stress-testowych.

Raporty dotyczące ryzyka płynności opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym oraz raz w roku opracowywana jest pogłębiona analiza płynności długoterminowej. Raporty zawierają informacje o ekspozycji na ryzyko płynności oraz informacje na temat wykorzystania limitów na to ryzyko. Odbiorcami raportów są przede wszystkim: KZAP, KR, Zarząd, Komitet ds. Ryzyka oraz Rada Nadzorcza.

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej są:

 • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem płynności, w tym w szczególności płynnościowe plany awaryjne,
 • limity i wartości progowe ograniczające ryzyko płynności krótko-, średnio- i długoterminowej,
 • krajowe i europejskie nadzorcze normy płynnościowe,
 • transakcje depozytowe, lokacyjne, transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, w tym walutowe transakcje strukturalne, oraz transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • transakcje zapewniające długoterminowe finansowanie działalności kredytowej.

Podstawą polityki Grupy Kapitałowej w zakresie płynności jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności oraz nadzorczych i wewnętrznych miar ryzyka płynności i finansowania poprzez wzrost portfela płynnych papierów wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania (w szczególności stabilnej bazy depozytowej). W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa Kapitałowa wykorzystuje również instrumenty rynku pieniężnego, w tym operacje otwartego rynku NBP.

Informacje finansowe

Luka płynności

Urealniona luka płynności jest zestawieniem poszczególnych kategorii bilansowych i pozabilansowych ze względu na ich urealniony termin zapadalności lub wymagalności. Poniżej prezentowane luki płynności stanowią sumę urealnionych luk płynności Banku (urealnienia w zakresie między innymi pozycji bilansowych oraz pozabilansowych Banku dotyczą osadu depozytów podmiotów niefinansowych i ich wymagalności, kredytów w rachunku bieżącym oraz kart kredytowych ich zapadalności, a także płynnych papierów wartościowych i ich terminu zapadalności), PKO Banku Hipotecznego SA, PKO Leasing SA, KREDOBANK SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz kontraktowej luki płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej.

a’vista 0 – 1 miesiąc 1 – 3 miesiące 3 – 6 miesięcy 6 – 12 miesięcy 12 – 24 miesiące 24 – 60 miesięcy pow. 60 miesięcy
31.12.2020
Urealniona luka okresowa 6 920 70 393 (5 774) (4 210) (3 114) 3 468 18 210 (85 893)
Urealniona skumulowana luka okresowa 6 920 77 313 71 539 67 329 64 215 67 683 85 893
31.12.2019
Urealniona luka okresowa 11 355 30 783 (8 092) (7 285) (3 317) 5 024 18 205 (46 673)
Urealniona skumulowana luka okresowa 11 355 42 138 34 046 26 761 23 444 28 468 46 673                     –
1 doprowadzono do porównywalności z danymi na 31 grudnia 2019 roku.

We wszystkich przedziałach urealniona skumulowana luka płynności Grupy Kapitałowej, która wyznaczona została jako suma urealnionej luki płynności Banku, PKO Banku Hipotecznego SA, PKO Leasing SA, KREDOBANK SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz kontraktowych luk płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej wykazywała wartości dodatnie na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku. Oznacza to nadwyżkę zapadających aktywów nad wymagalnymi zobowiązaniami.

Nadzorcze miary płynności

Bank i Grupa Kapitałowa regularnie wyznacza i monitoruje następujące nadzorcze miary płynności:

 • wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) – miara, która określa relację płynnych aktywów wysokiej jakości do wypływów netto w horyzoncie 30 dni w warunkach skrajnych (miara nadzorcza określona w Rozporządzeniu CRR),
 • wskaźnik pokrycia stabilnego finansowania netto (NSFR) – miara, która określa relację pozycji zapewniających stabilne finansowanie do pozycji wymagających stabilnego finansowania.

Bank regularnie wyznacza i monitoruje następujące nadzorcze miary płynności:

 • M3 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (krajowy wskaźnik nadzorczy),
 • M4 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi (krajowy wskaźnik nadzorczy).

NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI 31.12.2020 31.12.2019
M3 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi 12,59 14,92
M4 – współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi 1,43 1,25
NSFR – wskaźnik pokrycia stabilnego finansowania 134,7% 123,1%
LCR – wskaźnik pokrycia płynności 227,6% 146,3%

W okresie zakończonym 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku wartości wskaźników miar nadzorczych utrzymywały się powyżej limitów nadzorczych. Wskazane w tabeli wskaźniki LCR oraz NSFR przedstawiają wartości dla Grupy Kapitałowej, zaś wskaźniki M3-M4 to wartości dla Banku.

Osad depozytów

Na 31 grudnia 2020 roku poziom osadu depozytów stanowił ok. 94,3% wszystkich depozytów zdeponowanych w Banku (z wyłączeniem rynku międzybankowego), co oznacza wzrost o ok. 0,5 p.p. w porównaniu do końca 2019 roku.

Struktura źródeł finansowania

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 31.12.2020 31.12.2019
Depozyty ogółem (z wył. rynku międzybankowego) 77,97% 76,44%
Depozyty rynku międzybankowego 0,66% 0,40%
Kapitały własne 11,07% 11,59%
Finansowanie z rynku 10,30% 11,57%
Razem 100,00% 100,00%

Wyniki wyszukiwania: