69. Zarządzanie ryzykiem walutowym

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zarządzanie ryzykiem Walutowym

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka walutowego: wartość zagrożona (VaR) i testy warunków skrajnych.

Kontrola ryzyka walutowego obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka walutowego, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe.

Grupa Kapitałowa regularnie monitoruje:

  • poziom miar ryzyka walutowego,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe.

Raporty dotyczące ryzyka walutowego opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej są:

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
  • określenie dopuszczalnych typów transakcji walutowych oraz stosowanych w tych transakcjach kursów walutowych.

Grupa Kapitałowa ustanowiła limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę na rynku walutowym.

Informacje finansowe

Miary wrażliwości

Miara FX VaR to potencjalna wartość straty, która może wystąpić w normalnych warunkach rynkowych w określonym czasie (tzw. horyzoncie) oraz z założonym poziomem prawdopodobieństwa z tytułu zmian kursów walutowych.

Stress-testy służą do oszacowania straty w przypadku gwałtownych zmian na rynku walutowym, które nie są standardowo opisane za pomocą miar statystycznych.

FX VaR Banku, łącznie dla wszystkich walut przedstawia poniższa tabela:

NAZWA MIARY WRAŻLIWOŚCI 31.12.2020 31.12.2019
VaR 10 – dniowy przy poziomie ufności 99% (mln PLN)1 615 9
1 Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Podmiot dominujący nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2020 roku wyniosła ok. 0,1 miliona PLN, a na 31 grudnia 2019 roku ok. 0,1 miliona PLN.

Pozycja walutowa

Wielkość pozycji walutowych w Grupie Kapitałowej prezentuje poniższa tabela:

POZYCJA WALUTOWA 31.12.2020 31.12.2019
EUR (326) (152)
CHF (14 361) (238)
Pozostałe (Globalna Netto) (50) 7

Wielkość pozycji walutowych jest kluczowym (poza zmiennościami kursów walutowych) czynnikiem determinującym poziom ryzyka walutowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa. Na poziom pozycji walutowych wpływają wszystkie transakcje walutowe, jakie zostają zawarte, bilansowe i pozabilansowe. Istotna pozycja walutowa w CHF wynika z ujęcia wpływu ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (patrz nota „Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych” oraz nota „Sprawy sporne”). Pozycja walutowa została ograniczona w I połowie 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania: