53. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny.

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne uproszczenia i są wrażliwe na przyjmowane założenia. W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą wynikających z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą.

Pozycja Główne metody i założenia wykorzystywane podczas szacowania wartości godziwych instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej
Należności i zobowiązania od banków
 • lokaty i depozyty międzybankowe – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego,
 • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu, kredyty lub pożyczki udzielone i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące) wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
Papiery wartościowe
 • obligacje skarbowe – kwotowania rynkowe
 • obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, liczona przy wykorzystaniu krzywych rentowności, ceny udostępniane w serwisach informacyjnych Bloomberg (BVAL – Bloomberg Valuation Service) oraz Refinitiv Eikon
 • obligacje korporacyjne i komunalne – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, liczona przy wykorzystaniu krzywych rentowności i marż kredytowych
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
 • bez rozpoznanej utraty wartości:
  model oparty o szacowanie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniających wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem bilansowym na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym. W przypadku kredytów walutowych zastosowano bieżącą marżę dla kredytów w PLN skorygowaną o koszt pozyskania waluty w transakcjach basis-swap.
 • należności z tytułu leasingu finansowego – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu wewnętrznej stopy zwrotu dla transakcji leasingowych tego samego rodzaju zawieranych przez Grupę Kapitałową w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień kończący okres sprawozdawczy,
 • z rozpoznaną utratą wartości: wartość godziwa jest równa wartości bilansowej,
 • kredyty i pożyczki udzielone klientom: część portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny – wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
Zobowiązania wobec klientów
 • depozyty oraz inne zobowiązania wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności,
  model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych. Wartość godziwa obliczana jest dla każdego depozytu oraz zobowiązania, następnie wartości godziwe dla całego portfela depozytowego grupowane są według rodzaju produktu oraz segmentu klienta.
 • zobowiązania wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku – wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych Bank: Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego albo kwotowania rynkowego.
PKO Bank Hipoteczny SA:
 • listy zastawne – notowania na giełdzie w Luksemburgu dla listów zastawnych w EUR oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla listów zastawnych w PLN,
 • obligacje Publicznego Programu Emisji Obligacji – notowania na rynku Catalyst,
 • obligacje Programu Emisji Obligacji oraz indywidualnej umowy – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego albo kwotowania rynkowego.
PKO Finance AB: notowania na giełdzie w Luksemburgu.
PKO Leasing SA: Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami kwotowania rynkowego
Zobowiązania podporządkowane Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą rentowności.
Kasa i środki w Banku Centralnym oraz zobowiązania wobec Banku Centralnego Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
Inne aktywa i zobowiązania finansowe Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.

poziom hierarchii wartości godziwej 31.12.2020 31.12.2019
wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa wartość godziwa
Kasa, środki w Banku Centralnym nd 7 474 7 474 14 677 14 677
Należności od banków 2 2 557 2 557 4 092 4 092
Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 1, 2, 3 46 522 47 729 13 454 13 518
obligacje skarbowe PLN  1 29 647 30 682 7 406 7 470
obligacje skarbowe walutowe  1 39 39 60 60
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa  1 9 887 10 015
obligacje komunalne PLN  2 5 060 5 056 4 563 4 563
obligacje korporacyjne PLN  1, 2, 3 1 518 1 539 1 083 1 083
obligacje korporacyjne walutowe  2 371 398 342 342
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 2 1 081 1 081
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)  3 216 590 216 993 221 916 220 927
kredyty na nieruchomości 3 116 318 115 054 118 448 116 405
kredyty gospodarcze 3 58 961 60 134 64 294 65 074
kredyty konsumpcyjne 3 22 932 23 386 21 539 21 809
należności z tytułu faktoringu 3 1 628 1 628 1 311 1 311
należności z tytułu leasingu finansowego 3 16 751 16 791 16 324 16 328
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 3 798 798 858 858
Inne aktywa finansowe 3 1 937 1 937 1 766 1 766
Zobowiązania wobec banków 2 2 626 2 626 1 818 1 818
Zobowiązania wobec klientów 3 281 140 281 167 254 771 254 718
zobowiązania wobec gospodarstw domowych 3 223 691 223 689 193 769 193 716
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3 43 705 43 734 49 648 49 648
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 13 744 13 744 11 354 11 354
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 3 1 740 1 740 1 777 1 777
Otrzymane kredyty i pożyczki 3 2 267 2 267 2 779 2 779
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1, 2, 3 32 098 32 584 31 148 31 595
Zobowiązania podporządkowane 2 2 716 2 768 2 730 2 730
Inne zobowiązania finansowe 3 3 011 3 011 3 217 3 217

Wyniki wyszukiwania: