54. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe potrącenie i rozliczenie transakcji, tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają szczególne znaczenie dla ograniczania ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi, gdyż umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego), jak i niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego). Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości (przypadki naruszenia).

Dodatkowym zabezpieczeniem ekspozycji wynikającej z instrumentów pochodnych są depozyty zabezpieczające składane przez kontrahentów w ramach realizacji umów CSA (Credit Support Annex).

KOMPENSOWANIE AKTYWA Razem aktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
31.12.2020
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 6 464 6 464
Kwoty brutto zobowiązań finansowych, które są kompensowane (5) (5)
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 6 459 6 459
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 1 093 1 093
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 516 516
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 577 577
Kwota netto 5 366 5 366

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA Razem zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
31.12.2020
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 6 487 6 487
Kwoty brutto aktywów finansowych, które są kompensowane (5) (5)
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 6 482 6 482
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 993 993
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 516 516
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 477 477
Kwota netto 5 489 5 489

KOMPENSOWANIE AKTYWA Razem aktywa finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
31.12.2019
Kwoty brutto ujętych aktywów finansowych 4 521 3 440 1 081
Wartość netto aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 521 3 440 1 081
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 2 486 2 486
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 1 744 1 744
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 742 742
Kwota netto 2 035 954 1 081

KOMPENSOWANIE ZOBOWIĄZANIA Razem zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
31.12.2019
Kwoty brutto ujętych zobowiązań finansowych 3 513 3 513
Wartość netto zobowiązań finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 3 513 3 513
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, w tym związane z: 2 540 2 540
(i) ujętymi instrumentami finansowymi, które nie spełniają kryteriów kompensowania 1 744 1 744
(ii) zabezpieczeniami finansowymi (w tym gotówkowymi) 796 796
Kwota netto 973 973

Wyniki wyszukiwania: